ความภาคภูมิใจ และเกียรติภูมิของ สวทช. ตลอด 30 ปี

ตลอดช่วงเวลากว่า 30 ปีที่ผ่าน สวทช. มุ่งมั่นผลักดันผลงานวิจัย และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ประเทศ เสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ ด้วยความรู้ความสามารถของผู้บริหาร คณะนักวิจัย และพนักงาน สวทช. ซึ่งก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากทั้งเวทีระดับชาติและนานาชาติมาโดยตลอด ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวได้รวบรวมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ คลิปวิดีโอ “ความภาคภูมิใจ และเกียรติภูมิของ สวทช. ตลอด 30 ปี : NSTDA 30th Anniversary Awards and Recognition: Our Pride and Prestige” ได้แก่ เกียรติคุณและรางวัล ผู้อำนวยการ สวทช. อดีต-ปัจจุบัน ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ นักวิจัยอาวุโส นักวิจัย และอื่น ๆ จำนวน 25 ตอน โดยสามารถติดตามรับชมคลิปวิดีโอที่จะนำออกเผยแพร่มา ณ โอกาสนี้ 

ตอนที่ 1 : เกียรติคุณและรางวัล ผู้อำนวยการ สวทช. อดีต-ปัจจุบัน

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของผู้อำนวยการ สวทช. ประกอบด้วย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ด้วยความรู้ความสามารถในการบริหารงาน สวทช. มาตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดคุณูปการและประโยชน์ในวงวิชาการอย่างแพร่หลาย พร้อมกันนี้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากทั้งเวทีระดับชาติและนานาชาติมาโดยตลอด

ตอนที่ 2 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ ผู้อำนวยการศูนย์แห่งชาติ และผู้บริหาร

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของผู้อำนวยการศูนย์แห่งชาติ และผู้บริหาร ประกอบด้วย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ และคณะ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล และคณะ ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ดร.วรรณี ฉินศิริกุล และคณะ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม และคณะ เป็นต้น

ตอนที่ 3 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วยคุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะ ดร.ชูศักดิ์ ธนวัฒโน ดร.นพดล นันทวงศ์ และคณะ ดร.ชัญญา พุทธิขันธ์ และคณะ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ และคณะ ดร.นัยนา สหเวชชภัณฑ์ และคณะ ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ดร.แสงจันทร์ เสนาปิน ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และ ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร

ตอนที่ 4 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ดร.ณัฏฐพร พิมพะ และคณะ ดร.นุวงศ์ ชลคุป คุณฉวีวรรณ คงแก้ว และคณะ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะ ดร.วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม และคณะ ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และคณะ คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะ และ นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์

ตอนที่ 5 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย คุณสุริยกมล มณฑา และคณะ คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะ ดร.ปิติ อ่ำพายัพ และคณะ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ดร.อัญชลี มโนนุกุล ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ และคณะ ดร.ชัญญา พุทธิขันธ์ ดร.อรประไพ คชนันทน์ และ ดร.อัญชลี ทัศนาขจร

ตอนที่ 6 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ ดร.วรล อินทะสันตา และคณะ ดร.ธีรพงศ์ ยะทา และคณะ ดร.อรประไพ คชนันทน์ และคณะ คุณฉวีวรรณ คงแก้ว และคณะ ดร.ดนุ พรหมมินทร์ และคณะ คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะ และ ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป และคณะ

ตอนที่ 7 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์ ดร.ปิติ อ่ำพายัพ คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ และคณะ ดร.ดนุ พรหมมินทร์ และคณะ และ ดร.อัญชลี มโนนุกุล

ตอนที่ 8 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ และคณะ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ และคณะ ดร.อัญชลี มโนนุกุล และคณะ คุณฉวีวรรณ คงแก้ว และคณะ คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และ ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร

ตอนที่ 9 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม ดร.วรายุทธ สะโจมแสง และคณะ คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะ ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา และคณะ ดร.ปิติ อ่ำพายัพ และ ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล และคณะ

ตอนที่ 10 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ คุณฉวีวรรณ คงแก้ว และคณะ ดร.พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา และคณะ คุณภูริพงศ์ วรรณวิไล และคณะ คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ และคณะ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล และ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะ

ตอนที่ 11 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.อภิชาติ อินทรพานิชย์ และคณะ ดร.พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา และคณะ ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล และคณะ ดร.วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม และคณะ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะ ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล และคณะ และ ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ

ตอนที่ 12 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.อภิชาติ อินทรพานิชย์ และคณะ ดร.พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา และคณะ ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล และคณะ ดร.วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม และคณะ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะ ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล และคณะ และ ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ

ตอนที่ 13 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.กนกวรรณ ศันสนะพงษ์ปรีชา ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์ ดร.คทา จารุวงศ์รังสี และคณะ ดร.จีราพร ลีลาวัฒนชัย และ ดร.จิตติมา พิริยะพงศา

ตอนที่ 14 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.รัฐพล เฉลิมโรจน์ ดร.พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว และคณะ ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง และคณะ ดร.มัตถกา คงขาว ดร.บรรพท ศิริเดชาดิลก ดร.ดารินทร์ คงคาสุริยะฉาย ดร.บุญญาวัณย์ อยู่สุข และ ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ

ตอนที่ 15 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.วีรกัญญา มณีประกรณ์ และคณะ ดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา ดร.วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ ดร.วลัยพร เจริญทรัพย์ศรี ดร.วณิลดา รุ่งรัศมี และ ดร.วิรัลดา ภูตะคาม และคณะ และ ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ

ตอนที่ 16 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.ศศิธร เอื้อวิริยะวิทย์ ดร.อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว และคณะ ดร.ศีตภา รุจิเกียรติกำจร และคณะ ดร.อรทัย ล้ออุทัยและคณะ ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ และ ดร.สุวัสสา บำรุงทรัพย์

ตอนที่ 17 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.กุลฤดี แสงสีทอง ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ ดร.อนันต์ลดา โชติมงคล ดร.อัญชลี จันทร์แก้ว ดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา ดร.ผุศนา หิรัญสิทธิ์ ดร.บรรพท ศิริเดชาดิลก และ ดร.จิตติมา พิริยะพงศา

ตอนที่ 18 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง และคณะ ดร.โจนาลิซา แอล เซี่ยงหลิว ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ และคณะ ดร.จิตติมา พิริยะพงศา และคณะ และ ดร.ธริดาพร บัวเจริญ

ตอนที่ 19 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.พรรณรำเพย นามพระจันทร์ ฟรานซ์ ดร.พรกมล อุ่นเรือน ดร.นพพล คบหมู่ คุณปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล และคณะ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะ และ ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ

ตอนที่ 20 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.สาทินี ซื่อตรง ดร.สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ ดร.ศรชล โยริยะ และคณะ ดร.พัชรี ลาภสุริยกุล และคณะ ดร.พิทักษ์ เอี่ยมชัย และคณะ ดร.วิรัลดา ภูตะคาม และ ดร.สุรภา เทียมจรัส

ตอนที่ 21 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.อัชฌา กอบวิทยา และคณะ ดร.อุมาพร เอื้อวิเศษวัฒนา ดร.แสงจันทร์ เสนาปิน ดร.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ และคณะ ดร.สุวดี ก้องพารากุล และคณะ และ ศ.นพ.นพพร สิทธิสมบัติ

ตอนที่ 22 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย คุณเสกสรร พาป้อง คุณปริญญา จันทร์หุณีย์ และคณะ คุณวุฒินันต์ หลงเจริญ และคณะ Professor Dr. Timothy William Flegel และ คุณสมบัติ รักประทานพร

ตอนที่ 23 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.บุญล้อม ถาวรยุติการต์ และคณะ ดร.สุพล มนะเกษตรธาร ดร.บุรินทร์ เกิดทรัพย์ ดร.กนกวรรณ ศันสนะพงษ์ปรีชา และ ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ

ตอนที่ 24 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.จริยา สากยโรจน์ ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง ดร.พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว และคณะ ดร.ธีรพงศ์ ยะทา ดร.สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ และ ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ และคณะ

ตอนที่ 25 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.จักรพล สุนทรวราภาส ดร.ธีรพงศ์ ยะทา ดร.สรวง สมานหมู่ ดร.อภิรดา สุคนธ์พันธุ์ คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะ และ ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ และคณะ

ตอนที่ 26 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.ศศิธร เอี้อวิริยะวิทย์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. ดร.ศศิธร ศรีสวัสดิ์ ดร.สุภาวดี อิงศรีสว่าง และคณะ ดร.วรินธร สงคศิริ และคณะ ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี ดร.รัตน์จิกา วงศ์วนากุล และ ดร.ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ

ตอนที่ 27 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.วรรณวิทู วรรณโมลี ดร.สุภาวดี อิงศรีสว่าง และคณะ ดร.มัตถกา คงขาว ดร.สัญชัย คูบูรณ์ ดร.ชูศักดิ์ ธนวัฒโน และคณะ ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ สวทช. ได้รับรางวัลประเภทองค์กรสื่อสารวิทยาศาสตร์ ดร.อนันต์ลดา โชติมงคล และคณะ และ ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล และคณะ

ตอนที่ 28 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.วันนิตา กลิ่นงาม ดร.วิวรรณ จรีรัตนชาติ ดร.นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ดร.ณัฏฐพร พิมพะ และคณะ ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ดร.สุวัสสา บำรุงทรัพย์ ดร.นิศรา การุณอุทัยสิริ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ และ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ

ตอนที่ 29 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ ดร.ณัฎฐิกา แสงกฤช ดร.ธีระ บุตรบุรี ดร.อัจฉรา แป้งอ่อน ดร.พิทักษ์ เอี่ยมชัย และคณะ ดร.วีระพงษ์ วรประโยชน์ และ ดร.ชูศักดิ์ ธนวัฒโน และคณะ

ตอนที่ 30 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ดร.จิตติ มังคละศิริ ดร.สมประสงค์ ทองคำ ดร.อรอนงค์ หนูชูเชื้อ ดร.ภาวินี นันตา ดร.ศรัณย์ อธิการยานันท์ ดร.วสันต์ ภัทรอธิค ดร.มนฤดี เลี้ยงรักษา ดร.จามร เชวงกิจวณิช และ ดร. อรรณพ คล้ำชื่น และคณะ

ตอนที่ 31 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.นิธิ อัตถิ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ดร.วรายุทธ สะโจมแสง ดร.อัชฌา กอบวิทยา ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง คุณสิรินทร อินทร์สวาท และคณะ และ ดร.คทาวุธ นามดี

ตอนที่ 32 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร และคณะ ดร.วรายุทธ สะโจมแสง และคณะ ดร.นิธิ อัตถิ ดร.ธันยกร เมืองนาโพธิ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา และคณะ ดร.จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ และคณะ ดร.พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว และคณะ ดร.กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดี และคณะ และ ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ และคณะ

ตอนที่ 33 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ศ.ดร.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ดร.อัญชลี มโนนุกุล ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม และคณะ ดร.คมสันต์ สุทธิสินทอง และคณะ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ดร.กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์ และคณะ ดร.วีระพงษ์ วรประโยชน์ และคณะ ดร.ไว ประทุมผาย และคณะ คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะ ดร.วรายุทธ สะโจมแสง ดร.พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว และคณะ และ คุณรังสิมา ตัณฑเลขา