ความภาคภูมิใจ และเกียรติภูมิของ สวทช. ตลอด 30 ปี

ตลอดช่วงเวลากว่า 30 ปีที่ผ่าน สวทช. มุ่งมั่นผลักดันผลงานวิจัย และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ประเทศ เสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ ด้วยความรู้ความสามารถของผู้บริหาร คณะนักวิจัย และพนักงาน สวทช. ซึ่งก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากทั้งเวทีระดับชาติและนานาชาติมาโดยตลอด ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวได้รวบรวมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ คลิปวิดีโอ “ความภาคภูมิใจ และเกียรติภูมิของ สวทช. ตลอด 30 ปี : NSTDA 30th Anniversary Awards and Recognition: Our Pride and Prestige” ได้แก่ เกียรติคุณและรางวัล ผู้อำนวยการ สวทช. อดีต-ปัจจุบัน ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ นักวิจัยอาวุโส นักวิจัย และอื่น ๆ จำนวน 25 ตอน โดยสามารถติดตามรับชมคลิปวิดีโอที่จะนำออกเผยแพร่มา ณ โอกาสนี้

ตอนที่ 1 : เกียรติคุณและรางวัล ผู้อำนวยการ สวทช. อดีต-ปัจจุบัน

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของผู้อำนวยการ สวทช. ประกอบด้วย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ด้วยความรู้ความสามารถในการบริหารงาน สวทช. มาตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดคุณูปการและประโยชน์ในวงวิชาการอย่างแพร่หลาย พร้อมกันนี้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากทั้งเวทีระดับชาติและนานาชาติมาโดยตลอด

ตอนที่ 2 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ ผู้อำนวยการศูนย์แห่งชาติ และผู้บริหาร

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของผู้อำนวยการศูนย์แห่งชาติ และผู้บริหาร ประกอบด้วย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ และคณะ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล และคณะ ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ดร.วรรณี ฉินศิริกุล และคณะ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม และคณะ เป็นต้น

ตอนที่ 3 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วยคุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะ ดร.ชูศักดิ์ ธนวัฒโน ดร.นพดล นันทวงศ์ และคณะ ดร.ชัญญา พุทธิขันธ์ และคณะ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ และคณะ ดร.นัยนา สหเวชชภัณฑ์ และคณะ ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ดร.แสงจันทร์ เสนาปิน ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และ ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร

ตอนที่ 4 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ดร.ณัฏฐพร พิมพะ และคณะ ดร.นุวงศ์ ชลคุป คุณฉวีวรรณ คงแก้ว และคณะ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะ ดร.วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม และคณะ ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และคณะ คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะ และ นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์

ตอนที่ 5 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย คุณสุริยกมล มณฑา และคณะ คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะ ดร.ปิติ อ่ำพายัพ และคณะ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ดร.อัญชลี มโนนุกุล ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ และคณะ ดร.ชัญญา พุทธิขันธ์ ดร.อรประไพ คชนันทน์ และ ดร.อัญชลี ทัศนาขจร