หน้าแรก บริการ บริการของ สวทช.
บริการของ สวทช.
Services
การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สวทช. มุ่งสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และช่วยแก้ปัญหา (Solution Provider) ให้กับผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านบริการต่างๆ อาทิ การร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย และการให้คำปรึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ที่จะช่วยให้ผลประกอบการดีขึ้น จนเกิดความตระหนักถึงประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระยะยาว และนำไปสู่การทำวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น บริการของ สวทช. ประกอบด้วย