หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สวทช.
ข่าวประชาสัมพันธ์
20 เม.ย. 2564
ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.แถลงข่าว “3 เดือน U2T ความสำเร็จและก้าวต่อไป” ว่า โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T เริ่มต้นเมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ตนยินดีที่จะได้มาสรุปความสำเร็จในเบื้องต้นของงานซึ่งเป็นเวลาเดียวที่มีการระบาดของโควิด – 19 รอบ 3 อว.จะดำเนินโครงการ U2T ต่อไป ไม่หยุด ไม่ชะงัก เพราะโครงการ U2T เกิดจากโควิด – 19 อยู่แล้ว
อ่านเพิ่มเติม
18 เม.ย. 2564
การจัดส่งหนังสือราชการให้ สวทช. ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
อ่านเพิ่มเติม
16 เม.ย. 2564
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์: นางสาววันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร/สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุดีเด่น ภายในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นภัยโควิด-19” ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อ่านเพิ่มเติม
12 เม.ย. 2564
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) นำโดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทค เปิดเวทีพูดคุยเกี่ยวกับ “นวัตกรรมซิงก์ไอออนฆ่าเชื้อโรค: ตัวช่วยสร้างความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” โดยมี นางสาวธนิชญา ชินศิรประภา รองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง นายสุดชาย สิงห์มโน ตัวแทนจากห้างแสงทองซุปเปอร์เซนเตอร์ พร้อมด้วยนายธนากร ตั้งเมธากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด และดร.วรายุธ สะโจมแสง นักวิจัยนาโนเทค ร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์และประสบการณ์การใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในจังหวัดระยอง
อ่านเพิ่มเติม
9 เม.ย. 2564
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อม นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) และ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา “กระบวนการสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (Active Pharmaceutical Ingredients; API) และ ศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ และ/หรือการสร้างความมั่นคงทางยาให้แก่ประเทศไทย” ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่.
อ่านเพิ่มเติม
8 เม.ย. 2564
อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานเปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหารอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ FoodInnopolis @ Kasetsart เป็นปฐมฤกษ์ โดยมี รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร เป็นประธานในพิธีเปิด
อ่านเพิ่มเติม
7 เม.ย. 2564
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) นำโดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการนาโนเทค พร้อมด้วย ดร.คมสันต์ สุทธิสินทอง นักวิจัยเจ้าของงานวิจัย “สารคีเลตจุลธาตุอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มการดูดซึมเข้าสู่พืช” พร้อมนายวัชรินทร์ อินทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทค ซายน์ จำกัด เอกชนผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี พาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ ณ สวนแพสุขชื่น จังหวัดระยอง เพื่อดูผลการใช้ “ปุ๋ยคีเลต” ผลิตภัณฑ์ที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีในทุเรียน พืชเศรษฐกิจสำคัญของระยอง ตอบนโยบาย BCG ด้านเกษตรและอาหาร
อ่านเพิ่มเติม
7 เม.ย. 2564
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ร่วมกับโครงการ Global Young Scientists Summit โดยฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดกิจกรรมออนไลน์พูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในกิจกรรมเยาวชน "Fun Science Buffet: Talk with outstanding young scientists"  สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีเยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทาง Zoom Webinar กว่า 290 คน เพื่อรับฟังความรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์มากความสามารถในแต่ละด้าน มาให้ความรู้ตามความสนใจของเยาวชนอย่างเป็นกันเอง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564 หรือ NAC2021 เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม
6 เม.ย. 2564
ไบโอเทค เข้าร่วมโครงการ Joining forces to exploit the mycobiota of Asia, Africa and Europe for beneficial metabolites and potential biocontrol agents, using -OMICS techniques หรือ MYCOBIOMICS ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ จากยุโรปและแอฟริกา 8 แห่งจาก 7 ประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก The European Commission ภายใต้กรอบความร่วมมือ Horizon 2020-MSCA-RISE เป็นจำนวน 1,375,400 ยูโร หรือกว่า 51 ล้านบาท
อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม