หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สวทช.
ข่าวประชาสัมพันธ์
6 พ.ค. 2564
ปิดฉากลงแล้วสำหรับโครงการประกวดเรื่องเล่า “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020” ณ สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา จังหวัดลพบุรีที่เป็นการหลอมรวมระหว่างศิลปวัฒนธรรม ผ่านเยาวชนผู้เข้าร่วมแข่งขันกับเจ้าของวัฒนธรรมในชุมชน เป็นเรื่องราวที่มีพลังผ่านแพลตฟอร์มนวนุรักษ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย เนคเทค-สวทช. พร้อมขยายผลสู่ชุมชนอื่น ผ่านเครือข่ายพันธมิตร เน้นสร้างคนรุ่นใหม่และนักเล่าเรื่องในท้องถิ่นเพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
5 พ.ค. 2564
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ องค์กรสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือแจ็กซา (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) และหน่วยงานพันธมิตร
อ่านเพิ่มเติม
29 เม.ย. 2564
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดยนางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมด้วย ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ หัวหน้าทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม และทีมวิจัยเอ็มเทค สวทช. ได้ส่งมอบ PETE (พีท) เปลปกป้อง : เปลความดันลบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมจำนวน 5 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ต่อสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่
อ่านเพิ่มเติม
26 เม.ย. 2564
ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ : นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช. นำนวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี (Girm Zaber UV-C Sterilizer) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัสก่อโรคโควิด-19 จำนวน 2 เครื่อง ประกอบด้วย 1.หุ่นยนต์ GIRM ZABER ROBOT ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี และ 2. GIRM ZABER STATION มอบแก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับใช้งาน ณ หอผู้ป่วยวิกฤตเมฆสวรรค์ ชั้น 3 อาคารกิตติวัฒนา ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยมีผศ.นพอมรพล กันเลิศ นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรม พร้อมด้วย พญ.ฆริกานต์ อักษรชาติ และพญ. อรรจนา  เตชะกำพุช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้แทนรับมอบ
อ่านเพิ่มเติม
20 เม.ย. 2564
ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.แถลงข่าว “3 เดือน U2T ความสำเร็จและก้าวต่อไป” ว่า โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T เริ่มต้นเมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ตนยินดีที่จะได้มาสรุปความสำเร็จในเบื้องต้นของงานซึ่งเป็นเวลาเดียวที่มีการระบาดของโควิด – 19 รอบ 3 อว.จะดำเนินโครงการ U2T ต่อไป ไม่หยุด ไม่ชะงัก เพราะโครงการ U2T เกิดจากโควิด – 19 อยู่แล้ว
อ่านเพิ่มเติม
18 เม.ย. 2564
การจัดส่งหนังสือราชการให้ สวทช. ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
อ่านเพิ่มเติม
16 เม.ย. 2564
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์: นางสาววันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร/สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุดีเด่น ภายในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นภัยโควิด-19” ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อ่านเพิ่มเติม
12 เม.ย. 2564
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) นำโดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทค เปิดเวทีพูดคุยเกี่ยวกับ “นวัตกรรมซิงก์ไอออนฆ่าเชื้อโรค: ตัวช่วยสร้างความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” โดยมี นางสาวธนิชญา ชินศิรประภา รองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง นายสุดชาย สิงห์มโน ตัวแทนจากห้างแสงทองซุปเปอร์เซนเตอร์ พร้อมด้วยนายธนากร ตั้งเมธากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด และดร.วรายุธ สะโจมแสง นักวิจัยนาโนเทค ร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์และประสบการณ์การใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในจังหวัดระยอง
อ่านเพิ่มเติม
9 เม.ย. 2564
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อม นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) และ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา “กระบวนการสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (Active Pharmaceutical Ingredients; API) และ ศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ และ/หรือการสร้างความมั่นคงทางยาให้แก่ประเทศไทย” ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่.
อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม