NSTDA BCG Implementation

National AI Ecosystem
พัฒนาระบบนิเวศส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
การพัฒนาเศรษฐกิจด้วย BCG Model พื้นที่นำร่องทุ่งกุลาร้องไห้
เกษตรกร/ผู้มีรายได้น้อยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สินค้าเกษตรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ได้รับการยกระดับด้วย วทน.

อ่านเพิ่มเติม

แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue)
บริหารจัดการปัญหาเมือง เชื่อมโยงประชาชนเข้ากับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่
แพลตฟอร์มสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศและการสื่อสารของคนพิการและผู้สูงอายุ
แพลตฟอร์มสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศและการสื่อสารของคนพิการ แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อบริการสื่ออ่านง่ายสำหรับบุคคลที่บกพร่องทางการรับรู้

อ่านเพิ่มเติม

แพลตฟอร์มบริการผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก์ชัน (FoodSERP)
ผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต/ Functional ingredient ใหม่ สำหรับอุตสาหกรรม Functional Food และFunctional Drink
นวัตกรรมการผลิตสารสกัดเพิ่มมูลค่า
พัฒนากระบวนการผลิตสารสกัดมาตรฐาน ระดับอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์อาหาร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

อ่านเพิ่มเติม

การยกระดับอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยอุตสาหกรรม 4.0 และอุตสาหกรรมสีเขียว
สร้างผู้ประเมินระดับความพร้อมของอุตสาหกรรม ยกระดับโรงงานเข้าสู่ Green Industry (GI) ลดการใช้ทรัพยากร และลดการปลดปล่อยของเสียการพัฒนาตัวชี้วัดและฐานข้อมูลด้าน CO2, CE, SDG เพื่อการค้าและความยั่งยืน
พัฒนาตัวชี้วัดสำคัญเพื่อสนับสนุน SDG ปรับปรุงฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตระดับประเทศ รวมถึงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน

อ่านเพิ่มเติม

แพลตฟอร์มบริการการแพทย์ดิจิทัล
ขยายผลแพลตฟอร์มบริการการแพทย์ปฐมภูมิและระบบเบิกจ่าย / การเบิกจ่าย / การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน / บริการข้อมูลและเฝ้าระวังโรค / ล่ามภาษามือทางไกลสำหรับการแพทย์
การพัฒนาวัคซีน ASF สายพันธุ์ไทย
ทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบวัคซีนออโตจีนัส ASFV เชื้อตาย พัฒนากระบวนการผลิตวัคซีน ASFV สู่การผลิตในประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืน (EV)
สวทช. ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้าของไทยด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืน (ตามนโยบาย อว. For EV)
นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรอง ติดตามโรคไตเรื้อรัง และภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
ชุดตรวจติดตามโรคไตและเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ อย. และเข้าระบบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

อ่านเพิ่มเติม
BCG
BCG
CBAM มาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน
CBAM ย่อมาจาก Carbon Border Adjustment Mechanism หรือ มาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน ปรับตัวไม่ทัน…เตรียมตกขบวนส่งออกยุโรป
Ve-Sea นวัตกรรมอาหารทะเลจาก “โปรตีนพืช”
MTEC เปิดตัว “Ve-Sea” นวัตกรรมอาหารทะเลจากโปรตีนพืช ประกอบด้วย กุ้งจากโปรตีนพืช และผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นหมึก ลูกชิ้นกุ้ง จากโปรตีนพืช
ยกระดับ “ทุ่งกุลาร้องไห้” แหล่งปลูก “พืช-สมุนไพร” คุณภาพ
ยกระดับ ‘ทุ่งกุลาร้องไห้’ ส่งเสริม ปลูกพืช-สมุนไพรคุณภาพ ด้วยกลไก ‘ตลาดนำการผลิต’ เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยี-มีรายได้เพิ่ม ตามนโยบาย “เอกชนนำ-รัฐหนุน” ของกระทรวง อว.
ผลงาน สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2566
สวทช. สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ พร้อมขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ NSTDA Core Business
สวทช. รวมพลัง! ขับเคลื่อนงานวิจัย BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทย สู่ความยั่งยืน
สวทช. แถลงผลงานประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สวทช. ขับเคลื่อนงานวิจัย BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทย สู่ความยั่งยืน” เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศตามนโยบาย “เอกชนนำ รัฐสนับสนุน” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี พร้อมเปิดแผน 11 BCG Implementation ในปี 2567
รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : HI PETE เต็นท์ความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วย
ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก เชื้อโรคไม่แพร่กระจาย…ตอบโจทย์วิถีใหม่ แยกผู้ป่วยที่บ้านด้วยนวัตกรรม HI PETE (ไฮ พีท) เต็นท์ความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วยโควิด-19 ประกอบด้วยระบบสร้างความดันลบที่มีประสิทธิภาพการกรองเชื้อสูงถึง 99.995% และส่วนของห้องสำหรับแยกผู้ป่วย สามารถติดตั้งเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับชีวิตประจำวันได้ ทั้งยังเข้า-ออกได้สะดวก
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ต้นแบบเครื่องพ่นโอโซนระบบ Ozone converter แบบอัตโนมัติ
สวทช. สนับสนุนทุนโครงการ Research Gap Fund ให้แก่ บริษัทเชียงใหม่อีทีเอส เอนจิเนียริ่ง จำกัด และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาต่อยอดเครื่องต้นแบบเครื่องพ่นโอโซนระบบ ozone converter แบบอัตโนมัติ โดยอาศัยหลักการการแตกตัวของออกซิเจนจากเทคนิคโคโรนาดิสชาร์จแล้วกลับมารวมตัวกับออกซิเจนเป็นก๊าซโอโซน และแปลงกลับไปเป็นออกซิเจนได้ทันทีหลังใช้งาน ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทั้งในครัวเรือน อาคารสำนักงาน สถานพยาบาล
BCG Economy
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ อาทิ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ขยะล้นเมือง โลกร้อน รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ไม่เพิ่มขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อน BCG โมเดล รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่เร่งให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างทั่วถึง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News
19 มิ.ย. 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ สวทช. เข้าร่วม พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างองค์ความรู้ด้าน “นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ และคืนความอ่อนเยาว์” REVITALIZING & REJUVENATING Innovation course for Health (2RICH) ระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และ สวทช. กระทรวง อว.โดยมี ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. ดร.ปวีณ นราเมธกุล ผู้อำนวยฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมายและสัญญา สวทช. ร่วมงาน ณ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กทม.
อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม
บทความ
20 มิ.ย. 2567
Mesh PV แผงโซลาร์เซลล์เสริมความแข็งแรงด้วยชั้นรองรับน้ำหนักแบบใหม่ ประยุกต์ใช้งานได้สะดวกทั้งกับอาคารและยานพาหนะ
18 มิ.ย. 2567
แกะกล่องงานวิจัย : แบตเตอรี่อุปกรณ์พกพา ปลอดภัย ยืดหยุ่นสูง
6 มิ.ย. 2567
นาโนเทค สวทช. พัฒนาสเปรย์และแชมพูสมุนไพรช่วยต้านการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ผิวหนังสุนัขและแมว
5 มิ.ย. 2567
แกะกล่องงานวิจัย : แอปพลิเคชัน ‘รู้ทัน’ แจ้งเตือนความเสี่ยงด้านสุขภาพ
4 มิ.ย. 2567
‘Thai School Lunch’ แพลตฟอร์มจัดสำรับอาหารกลางวันให้นักเรียนไทย ถูกหลักโภชนาการ รายงานโปร่งใส ตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์
27 พ.ค. 2567
การนำแบตเตอรี่ไปแช่ในตู้เย็นจะช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ได้จริงหรือ ?
จดหมายข่าวประจำเดือน
ศูนย์แห่งชาติ
หน่วยงานภายใน