NSTDA BCG Implementation

รวมพลัง สวทช. ขับเคลื่อนงานวิจัย BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทย สู่ความยั่งยืน
การพัฒนาเศรษฐกิจด้วย BCG Model พื้นที่นำร่องทุ่งกุลาร้องไห้
เกษตรกร/ผู้มีรายได้น้อยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สินค้าเกษตรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ได้รับการยกระดับด้วย วทน.

อ่านเพิ่มเติม

แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue)
บริหารจัดการปัญหาเมือง เชื่อมโยงประชาชนเข้ากับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่
แพลตฟอร์มสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศและการสื่อสารของคนพิการและผู้สูงอายุ
แพลตฟอร์มสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศและการสื่อสารของคนพิการ แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อบริการสื่ออ่านง่ายสำหรับบุคคลที่บกพร่องทางการรับรู้

อ่านเพิ่มเติม

แพลตฟอร์มบริการผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก์ชัน (FoodSERP)
ผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต/ Functional ingredient ใหม่ สำหรับอุตสาหกรรม Functional Food และFunctional Drink
นวัตกรรมการผลิตสารสกัดเพิ่มมูลค่า
พัฒนากระบวนการผลิตสารสกัดมาตรฐาน ระดับอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์อาหาร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

อ่านเพิ่มเติม

การยกระดับอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยอุตสาหกรรม 4.0 และอุตสาหกรรมสีเขียว
สร้างผู้ประเมินระดับความพร้อมของอุตสาหกรรม ยกระดับโรงงานเข้าสู่ Green Industry (GI) ลดการใช้ทรัพยากร และลดการปลดปล่อยของเสียการพัฒนาตัวชี้วัดและฐานข้อมูลด้าน CO2, CE, SDG เพื่อการค้าและความยั่งยืน
พัฒนาตัวชี้วัดสำคัญเพื่อสนับสนุน SDG ปรับปรุงฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตระดับประเทศ รวมถึงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน

อ่านเพิ่มเติม

แพลตฟอร์มบริการการแพทย์ดิจิทัล
ขยายผลแพลตฟอร์มบริการการแพทย์ปฐมภูมิและระบบเบิกจ่าย / การเบิกจ่าย / การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน / บริการข้อมูลและเฝ้าระวังโรค / ล่ามภาษามือทางไกลสำหรับการแพทย์
การพัฒนาวัคซีน ASF สายพันธุ์ไทย
ทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบวัคซีนออโตจีนัส ASFV เชื้อตาย พัฒนากระบวนการผลิตวัคซีน ASFV สู่การผลิตในประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

National AI Ecosystem
พัฒนาระบบนิเวศส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรอง ติดตามโรคไตเรื้อรัง และภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
ชุดตรวจติดตามโรคไตและเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ อย. และเข้าระบบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

อ่านเพิ่มเติม
สวทช. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 สวทช. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผลงาน สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2566
สวทช. สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ พร้อมขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ NSTDA Core Business
สวทช. รวมพลัง! ขับเคลื่อนงานวิจัย BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทย สู่ความยั่งยืน
สวทช. แถลงผลงานประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สวทช. ขับเคลื่อนงานวิจัย BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทย สู่ความยั่งยืน” เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศตามนโยบาย “เอกชนนำ รัฐสนับสนุน” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี พร้อมเปิดแผน 11 BCG Implementation ในปี 2567
นักวิจัยไทยพัฒนายาต้นแบบ P218 เร่งผลักดันสู่การเป็น “ยาต้านมาลาเรีย”
สวทช. ร่วมกับ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาในโครงการ “ผลักดัน P218 สู่การเป็นยาต้านมาลาเรีย ตัวแรกของประเทศที่กำลังพัฒนา”
10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง ในงาน APEC BCG Economy Thailand 2022
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บรรยายพิเศษเรื่อง 10 Technologies to Watch ซึ่ง สวทช. จัดขึ้นภายใต้งาน งานประชุมและนิทรรศการ APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022) เป็นการคาดการณ์เทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบได้อย่างชัดเจนใน 5 – 10 ปีข้างหน้า
รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : HI PETE เต็นท์ความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วย
ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก เชื้อโรคไม่แพร่กระจาย…ตอบโจทย์วิถีใหม่ แยกผู้ป่วยที่บ้านด้วยนวัตกรรม HI PETE (ไฮ พีท) เต็นท์ความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วยโควิด-19 ประกอบด้วยระบบสร้างความดันลบที่มีประสิทธิภาพการกรองเชื้อสูงถึง 99.995% และส่วนของห้องสำหรับแยกผู้ป่วย สามารถติดตั้งเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับชีวิตประจำวันได้ ทั้งยังเข้า-ออกได้สะดวก
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ต้นแบบเครื่องพ่นโอโซนระบบ Ozone converter แบบอัตโนมัติ
สวทช. สนับสนุนทุนโครงการ Research Gap Fund ให้แก่ บริษัทเชียงใหม่อีทีเอส เอนจิเนียริ่ง จำกัด และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาต่อยอดเครื่องต้นแบบเครื่องพ่นโอโซนระบบ ozone converter แบบอัตโนมัติ โดยอาศัยหลักการการแตกตัวของออกซิเจนจากเทคนิคโคโรนาดิสชาร์จแล้วกลับมารวมตัวกับออกซิเจนเป็นก๊าซโอโซน และแปลงกลับไปเป็นออกซิเจนได้ทันทีหลังใช้งาน ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทั้งในครัวเรือน อาคารสำนักงาน สถานพยาบาล
BCG Economy
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ อาทิ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ขยะล้นเมือง โลกร้อน รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ไม่เพิ่มขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อน BCG โมเดล รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่เร่งให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างทั่วถึง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News
11 เม.ย. 2567
“ศุภมาส” มอบนโยบาย “บอร์ด อว. For EV” เร่งดำเนินการให้ทุกมหาวิทยาลัยเปลี่ยนมาใช้รถ EV ทดแทนรถ ICE พร้อมดันอุตสาหกรรม EV ให้เป็นอุตสาหกรรมความหวังของประเทศ
อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม
1 มิ.ย. 2567 - 2 มิ.ย. 2567
โครงการ Tech Entrepreneur Boot Camp ตอน Youth Cyber Exploration Program
26 เม.ย. 2567
ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 1 โครงการวิจัยและระดมความเห็นสำหรับเทคโนโลยี BECCS สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลในภาคเหนือ
1 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567
รับสมัครนักเรียนระดับ ม.ต้นที่สนใจเปิดประสบการณ์เรียนรู้ในค่ายเยาวชน “The APCG2024 Youth Summit” ณ ประเทศญี่ปุ่น
5 มี.ค. 2567
งานสัมมนา “การบริหารจัดการภาษีคาร์บอนให้เป็นผลกำไร” : Turning Carbon Tax Management into Profit!
1 มี.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ
21 ก.พ. 2567 - 12 เม.ย. 2567
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Pharma ConneX 2024 วันนี้ – 12 เม.ย. 2567
บทความ
4 เม.ย. 2567
‘แผ่นเจลรองนั่งจากยางพารา’ ยืดหยุ่นสูง เย็นสบาย ไร้กลิ่นสารเคมี ไร้สารก่อมะเร็ง
29 มี.ค. 2567
ประเภทของแบตเตอรี่ เลือกที่ใช่ ใช้ให้เหมาะ
21 มี.ค. 2567
‘Lean Manufacturing’ ลดความสูญเปล่า เพิ่มความยั่งยืน
19 มี.ค. 2567
สวทช. เชิญผู้ประกอบการประเมินความพร้อมก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ผ่านระบบออนไลน์ ‘บริการ i4.0 CheckUp’ ประเมินง่าย รู้ผลเร็ว ปรับใช้ได้ทันที
18 มี.ค. 2567
ชาวทุ่งกุลาฯ ยิ้มได้ เพิ่มรายได้ด้วยนวัตกรรม
14 มี.ค. 2567
เอ็มเทค สวทช. พัฒนา ‘XOMoCap’ แพลตฟอร์ม Motion Capture Analysis เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหว มุ่งตอบโจทย์วิจัยและออกแบบ ‘ชุดเสริมแรง-ลดบาดเจ็บ’ ผู้สูงอายุและผู้ดูแล (XOMoCap – a numerical platform for motion capture analysis, a key tool in exoskeleton research, developed by MTEC, NSTDA.)
จดหมายข่าวประจำเดือน
ศูนย์แห่งชาติ
หน่วยงานภายใน