“30 ปี สวทช. พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
(Three decades of NSTDA R&D impacts)
สวทช. เป็นองค์กรที่มีความสำคัญมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ พร้อมทั้งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และทุกภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจและอุตสาหกรรม ก้าวสู่การพัฒนา “เศรษฐกิจฐานความรู้” และสร้างเครือข่ายและพันธมิตรที่มีความเข็มแข็งตลอดมา
อ่านเพิ่มเติม
จังหวะเวลาการพัฒนาของ สวทช. ในบริบทโลก
(NSTDA Development Timeline in the World Context)
บนเส้นทางการพัฒนาและดำเนินงานของ สวทช. มีสถานการณ์สำคัญของประเทศและโลก เกิดขึ้นในหลายช่วงเวลาที่สอดคล้องและบางส่วนก็
เกี่ยวเนื่องกัน พร้อมกับการเติบโตของวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
อ่านเพิ่มเติม
Congratulatory Messages from Our Colleagues
ตลอด 30 ปี ที่ผ่านมา สวทช. ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนในการยกระดับงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักในเวทีโลก รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรร่วมกับพันธมิตรและเครือข่ายจากทั่วโลก ซึ่งพันธมิตรทั้งหลายได้ร่วมแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้
อ่านเพิ่มเติม
ความภาคภูมิใจ และเกียรติภูมิของ สวทช. ตลอด 30 ปี
(NSTDA 30th Anniversary Awards and Recognition: Our Pride and Prestige)
รางวัลแห่งความสำเร็จ สู่ความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิของ สวทช. ในการบริหารงานและดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของบุคลากรต่าง ๆ ของ สวทช. ที่ผ่านมา ที่ตอบโจทย์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
อ่านเพิ่มเติม
สื่อต่าง ๆ (หนังสือ / 30th Anniversary Story of NSTDA / Sci Update)
(Medias: books / 30th Anniversary Story of NSTDA / Sci Update)
ผลงานความสำเร็จต่าง ๆ ของ สวทช. ที่ได้รับการนำเสนอในรูปแบบหนังสือ บทสัมภาษณ์ และบทความจาก Sci Update เจาะลึกการวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางในการศึกษาหาความรู้ต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวและกิจกรรมครบรอบ 30 ปี สวทช.
(News and Activities: NSTDA 30th Anniversary)
ข่าวและกิจกรรมของ สวทช. ในโอกาสครบรอบ 30 ปี อาทิ สวทช. 3 ทศวรรษ งานวิจัยด้านเกษตรและอาหาร ความรู้ ความเชี่ยวชาญ สู่ความยั่งยืน NSTDA Beyond Limits: 3 Decades of Impacts (3 ทศวรรษ แห่งความต่อเนื่อง ความสำคัญและผลกระทบ) การค้นพบราแมลงชนิดใหม่ของโลก เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม
30 ปี สวทช. พัฒนาประเทศก้าวไกล
ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ดูเพิ่มเติม
30 ปี สวทช. พัฒนาประเทศก้าวไกล
ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ดูเพิ่มเติม
แล็บเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผลัม ให้บริการเชิงพาณิชย์แห่งแรกในไทย!
ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ บริษัท พี โซลูชัน จำกัด ต่อยอดความสำเร็จการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผลัม เปิดตัวห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผลัม พร้อมให้บริการในเชิงพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย ที่ จ.สุพรรณบุรี
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TMEC เป็นหน่วยวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ มีห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีทันสมัย สำหรับออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอุปกรณ์เซนเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นซิลิกอน รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญเรื่อง ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค หรือ เมมส์ ซึ่ง TMEC ได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญเหล่านี้ ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบเซนเซอร์ต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทย และหน่วยงานวิจัยในประเทศ
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน NCTC ให้บริการตรวจวิเคราะห์ใบกระท่อม
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. หรือ NCTC ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบพืชเศรษฐกิจ หรือพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ ตัวอย่างเช่น ฟ้าทะลายโจร กัญชา-กัญชง ซึ่งรวมถึงใบกระท่อม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามวิธีมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบคุณภาพ ISO/IEC17025 เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรปลูกพืช ให้มีคุณภาพ รองรับภาคการผลิต ที่จะนำไปแปรรูปในระดับอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร
นักเรียนพิการโชว์ผลงานโค้ดดิ้ง! สร้างสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวจากบอร์ด KidBright
สวทช. ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สพฐ. จัดกิจกรรม KidBright for All : โครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด KidBright ของนักเรียนพิการ มีครูและนักเรียนพิการจาก 26 โรงเรียนทั่วประเทศ
รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : ชุดตรวจ Strip test ตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบรวดเร็ว
ตรวจเองได้ รู้ผลไว ใน 15 นาที คือคุณสมบัติของ “ชุดตรวจแบบรวดเร็ว Strip test สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างมันสำปะหลัง” ซึ่งมีหลักการทำงานเหมือนชุดตรวจ ATK ทั่วไป ที่ใช้งานง่าย พกพาไปใช้ตรวจในภาคสนามเองได้ โดยไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือเครื่องมือช่วยอ่านผล
รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค
แข็งแรง สะอาด ปราศจากโรค คือหัวใจสำคัญของการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค นักวิจัย สวทช. ได้พัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายต้นพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคที่มีความแข็งแรง สามารถเพิ่มปริมาณต้นมันสำปะหลังได้ 3-4 เท่า ภายในเวลา 1 เดือน
เปิดตัว! 9 Deep-tech Startup ต่อยอดงานวิจัยสู่โมเดลธุรกิจใหม่
สวทช. ขยายงานวิจัยสู่โมเดลธุรกิจใหม่ แถลงเปิดตัว 9 บริษัทดีปเทคสตาร์ตอัป ซึ่งเป็นบุคลากรวิจัยของ สวทช. ที่นำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีเชิงลึกของตนเองไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์เป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ ภายใต้กลไกการส่งเสริมและผลักดันของ สวทช. หรือ NSTDA Startup
BIOBANK (ทรัพยากรชีวภาพ)
BIOBANK ทรัพยากรชีวภาพเป็นทุนพื้นฐานสำคัญของประเทศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ประเทศไทยมีจุดแข็งเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่มีอัตราการทำลายพื้นที่ธรรมชาติสูงกว่าการค้นพบ และการวิจัยเพื่อการสร้างมูลค่า BIOBANK จะมีการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมด้าน DNA ด้วย ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งด้านการแพทย์ BIOBANK ยังเป็นคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งเป็นสมบัติของประเทศ
BCG Economy
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ อาทิ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ขยะล้นเมือง โลกร้อน รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ไม่เพิ่มขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อน BCG โมเดล รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่เร่งให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างทั่วถึง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News
17 ส.ค. 2565
นางสาววารุณี ลีละธนาวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ด้านสารสนเทศ เข้ารับมอบโล่รางวัลดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ หน่วยงานที่มีการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สาขาความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น และ สาขาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดีเด่น มอบโดยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ PRIME MINISTER AWARDS Thailand Cybersecurity Excellence Award 2022 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม
27 ก.ย. 2565 - 28 ก.ย. 2565
ประกาศเปิดรับสมัคร การอบรม ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตรการสร้างและบริหารผลิตภาพเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ(Productivity Management Course : PMC)”ฝ่าวิกฤติอุตสาหกรรม ด้วยองค์กรผลิตภาพ”
13 ก.ย. 2565 - 14 ก.ย. 2565
ประกาศเปิดรับสมัคร การฝึกอบรม หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนหลักการและเหตุผล (Root Cause Analysis on Development of Sustainable Business : RCA)
23 ส.ค. 2565 - 24 ส.ค. 2565
ประกาศเปิดรับสมัครการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง (Transit-Oriented Development)
26 ก.ค. 2565
ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม”Seminar on Thai Herbal & Natural Products to Global Market”
26 ก.ค. 2565
เสวนาเนื่องในวันป่าชายเลนโลก : ป่าชายเลนกับการขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
18 ก.ค. 2565 - 20 ก.ค. 2565
Facebook Live!!! กลับมาอีกครั้งกับ “R&D Sharing 2022: ถอดรหัสงานวิจัย ไขกุญแจสู่ BCG” ตอน “การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย ด้วยเทคโนโลยีจีโนม”
บทความ
จดหมายข่าวประจำเดือน
ศูนย์แห่งชาติ
หน่วยงานภายใน