ไบโอเทค สวทช.
พัฒนาระบบเพาะเลี้ยงพืชในอาหารเหลว เพิ่มกำลังการขยายพันธุ์ต้นกล้า
ปัญหาอย่างหนึ่งในการผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยคือ การขยายต้นกล้าพันธุ์ดีจากภาครัฐและภาคเอกชนออกไปสู่เกษตรกร ถ้าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอายุสั้น จะมีการเจริญเติบโตทางยอดของต้นได้ง่าย สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมหรือเมล็ดพันธุ์แท้ออกสู่ตลาดได้เลย ทำให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในประเทศได้ไม่ยากนัก
อ่านเพิ่มเติม
การเกษตรแม่นยำสูง
(Precision Agriculture)
การเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture หรือ Precision Farming) เป็นส่วนหนึ่งของการทำเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) เป็นหลักการบริหารจัดการ การเพาะปลูกเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพใน ระดับแปลงหรือระดับโรงเรือน ซึ่งเป็นการจัดการที่ละเอียดกว่าการทำโซนนิ่ง
อ่านเพิ่มเติม
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สวทช. ปี 2559 – ปัจจุบัน)

สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย "พันธมิตรร่วมทางที่ดี" คือ รับผิดชอบกับสัญญาที่มีกับพันธมิตร อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นแนวร่วมและเครือข่ายระหว่างองค์กรและ "สังคมฐานความรู้" คือ การอยู่ร่วมกันโดยใช้ ความรู้ สติปัญญา และเหตุผล ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการจัดเก็บความรู้ และเรียนรู้ต่อยอดร่วมกันอย่างต่อเนื่องไม่จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
กำจัดศัตรูพืช
ด้วยวิธีธรรมชาติ
นักวิจัยไบโอเทคได้พัฒนาและผลิตไวรัสเอ็นพีวีสำหรับกำจัดหนอน 3 ชนิดนี้ ได้แก่ ไวรัสเอ็นพีวีของหนอนกระทู้หอม (SeNPV) ไวรัสเอ็นพีวี ของหนอนกระทู้ผัก (SINPV) และไวรัสเอ็นพีวีของหนอนเจาะสมอฝ้าย (HaNPV)
อ่านเพิ่มเติม
สวทช. หนุนผู้เชี่ยวชาญโปรแกรมไอแทป
ช่วยผู้ประกอบการ พัฒนาระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร ปลูกผักและผลไม้ออแกนิกในห้องพักอพาร์ทเมนท์
โดยอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) แก่ บริษัท ลอฟท์ บิวเดอร์ จำกัด ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง ที่แตกไลน์ธุรกิจ นำเทคโนโลยีระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร หรือ Plant Factory มาใช้กับการปลูกพืชออแกนิกในห้องพักอพาร์ทเมนท์ใจกลางเมืองของบริษัทฯ ทำให้ได้ต้นแบบห้องที่ปลูกผักและผลไม้ออแกนิกชนิดต่าง ๆ เช่น สตรอว์เบอร์รี Kale และสมุนไพรเมืองหนาว
อ่านเพิ่มเติม
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
นวัตกรรมผลิต Face Shield
อุปกรณ์สำคัญที่ช่วยหยุดยั้ง ป้องกันการติดเชื้อไวรัสก่อโรค COVID-19 นอกจากหน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัยแล้ว หน้ากากชนิดบังใบหน้า หรือ Face Shield เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างมากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการฟุ้งกระจายของสารคัดหลั่งจากผู้ติดเชื้อ
อ่านเพิ่มเติม
พันธมิตรร่วมทางที่ดี
สู่สังคมฐานความรู้
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรือง
บนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก
ดูเพิ่มเติม
พันธมิตรร่วมทางที่ดี
สู่สังคมฐานความรู้
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรือง
บนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก
ดูเพิ่มเติม
เมล็ดพันธุ์ที่งดงาม: จุฬารัตน์ อยู่เย็น
โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่” เป็นความร่วมมือของ สวทช. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่มุ่งเน้นบ่มเพาะคนรุ่นใหม่สู่การเป็น “ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์” ที่จะสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์สู่ชุมชน
ความฝัน ความหวัง ความยั่งยืน: ศรวรพิม เมืองอนันต์กิจ
โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่” เป็นความร่วมมือของ สวทช. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่มุ่งเน้นบ่มเพาะคนรุ่นใหม่สู่การเป็น “ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์” ที่จะสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์สู่ชุมชน
สวทช.ครบรอบ 3 ทศวรรษ โชว์ผลงานวิจัยเด่นด้านเกษตรและอาหาร
สวทช.ครบรอบ 3 ทศวรรษ โชว์ผลงานวิจัยเด่นด้านเกษตรและอาหาร ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม สอดคล้องกับโมเดล BCG นโยบายรัฐบาลซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปพร้อมกับ การข้บเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
VDO งานแถลงข่าวสรุปผลงาน สวทช. ประจำปี 2563
การบรรยายหัวข้อ “3 ทศวรรษ แห่งความต่อเนื่อง ความสำคัญและผลกระทบ : เกษตรและอาหาร” ในงานแถลงข่าวสรุปผลงาน สวทช. ประจำปี 2563 NSTDA Beyond Limits: 3 Decades of Impact วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
10 เทคโนโลยีที่ควรจับตามอง ในปีนี้
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. บรรยายเรื่อง 10 เทคโนโลยีที่ควรจับตามอง ในปีนี้ 10 เทคโนโลยี ที่สวทช. เลือกมาเป็นการคาดการณ์เทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบได้อย่างชัดเจนใน 3-5 ปีข้างหน้า แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะส่งผลกระทบกับชีวิตและธุรกิจในอนาคตอันใกล้นี้
‘กล้า’ สร้างสุข กับ ‘สุขใจฟาร์ม’
สุขใจ ภัทราพล วนะธนนนท์ อีกหนึ่งตัวอย่างของเกษตรกรผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตผักสดอินทรีย์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ จากโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Bioeconomy (เศรษฐกิจชีวภาพ)
Bio economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ คือการใช้ทรัพยากรชีวภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในการค้นพบสารสำคัญใหม่ๆ แต่อาศัยวิธีการอย่างเป็นระบบ เช่น เริ่มต้นจากการสร้างคลังสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า National biobank จากนั้นจึงใช้ความรู้สมัยใหม่ เช่น ความรู้เกี่ยวกับสารพันธุกรรมที่เรียกว่า genomics และกระบวนการควบคุมการสร้างและค้นหาสารออกฤทธิ์สำคัญ ซึ่งเรียกว่า Functional ingredients โดยใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงแบบรวดเร็ว ที่เรียกว่าระบบ High throughput screening และเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี Plant Factory หรือ Cell Factory ที่ควบคุมปัจจัยแวดล้อมทุกอย่างจนได้ผลผลิตสูง สุดท้ายเมื่อได้ functional ingredients มาแล้วเรายังมีเทคโนโลยีที่ใช้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มการออกฤทธิ์ของสารที่ได้ รวมทั้งทดสอบมาตรฐานและควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน
BIOBANK (ทรัพยากรชีวภาพ)
BIOBANK ทรัพยากรชีวภาพเป็นทุนพื้นฐานสำคัญของประเทศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ประเทศไทยมีจุดแข็งเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่มีอัตราการทำลายพื้นที่ธรรมชาติสูงกว่าการค้นพบ และการวิจัยเพื่อการสร้างมูลค่า BIOBANK จะมีการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมด้าน DNA ด้วย ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งด้านการแพทย์ BIOBANK ยังเป็นคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งเป็นสมบัติของประเทศ
โครงการ Big Rock : Fabrication Lab
สวทช. ได้ดำเนินโครงการจากการสนับสนุนเงินงบประมาณจากรัฐบาล ภายใต้โครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง หรือ Big Rock Project ก่อให้เกิดการจัดตั้ง FabLab ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค พร้อมทั้งให้การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญประจำ FabLab
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ข้าวเหนียวหอมนาคา แข็งแรง ทนทาน สะเทินน้ำ สะเทินบก ให้ผลผลิตสูง
นักวิจัย สวทช. พัฒนาข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ “พันธุ์หอมนาคา” มีคุณสมบัติทนทานต่อภาวะน้ำท่วมฉับพลับ ทนแล้ง ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง ลำต้นแข็งแรงไม่หักล้มง่าย ขนาดต้นสูงปานกลาง ทำให้เก็บเกี่ยวง่าย สอดรับกับการทำนาสมัยใหม่ และแนวโน้มการทำนาในอนาคต ที่ใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ลดหย่อนภาษีสำหรับการบริจาคเงินเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวทช. มีเป้าหมายในการดำเนินงานภายใต้กองทุนนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ และเกิดการต่อยอดองค์ความรู้ไปพัฒนาประเทศ โดยนอกจากผู้บริจาคจะได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนาประเทศแล้ว ยังสามารถนำยอดการบริจาค ไปใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย
BCG Economy
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ อาทิ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ขยะล้นเมือง โลกร้อน รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ไม่เพิ่มขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อน BCG โมเดล รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่เร่งให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างทั่วถึง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News
27 ก.ค. 2564
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ 17– 19 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกEEC)   โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนในพื้นที่ EEC (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) จำนวน 60 คน  ทั้งนี้ยังมีบุคลากรทางการศึกษาอีกมากกว่า 20 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์
อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม
27 ก.ค. 2564 - 4 ส.ค. 2564
R&D Sharing 2021 งานวิจัยไทยสู้ภัยโควิด – แสง UV-C ฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ได้จริงหรือไม่
20 ก.ค. 2564
สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “ปั้นแบรนด์ให้ปัง เบื้องหลังต้องเร็ว”
18 ก.ค. 2564
🛑(Facebook Live) รายการ “📺คุยเท่าที่รู้” ตอน ผู้ชาย(ปลูก)ไม้ประดับ
17 ก.ค. 2564
สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Collaboration opportunities” ผ่าน LIVE ของ เพจ The Association of Thai Professionals in European Region – ATPER
16 ก.ค. 2564
🛑(Facebook Live) “โควิด-19″ นักวิจัยไทย-ทำ ep1 ชุดตรวจวินิจฉัย – หลากหลายเทคโนโลยีเพื่อบ่งชี้ให้ชัด
9 ก.ค. 2564
เสวนาออนไลน์ “การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้จากความหลากหลายทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG”
บทความ
จดหมายข่าวประจำเดือน
ศูนย์แห่งชาติ
หน่วยงานภายใน