“30 ปี สวทช. พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
(Three decades of NSTDA R&D impacts)
สวทช. เป็นองค์กรที่มีความสำคัญมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ พร้อมทั้งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และทุกภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจและอุตสาหกรรม ก้าวสู่การพัฒนา “เศรษฐกิจฐานความรู้” และสร้างเครือข่ายและพันธมิตรที่มีความเข็มแข็งตลอดมา
อ่านเพิ่มเติม
จังหวะเวลาการพัฒนาของ สวทช. ในบริบทโลก
(NSTDA Development Timeline in the World Context)
บนเส้นทางการพัฒนาและดำเนินงานของ สวทช. มีสถานการณ์สำคัญของประเทศและโลก เกิดขึ้นในหลายช่วงเวลาที่สอดคล้องและบางส่วนก็
เกี่ยวเนื่องกัน พร้อมกับการเติบโตของวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
อ่านเพิ่มเติม
Congratulatory Messages from Our Colleagues
ตลอด 30 ปี ที่ผ่านมา สวทช. ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนในการยกระดับงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักในเวทีโลก รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรร่วมกับพันธมิตรและเครือข่ายจากทั่วโลก ซึ่งพันธมิตรทั้งหลายได้ร่วมแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้
อ่านเพิ่มเติม
ความภาคภูมิใจ และเกียรติภูมิของ สวทช. ตลอด 30 ปี
(NSTDA 30th Anniversary Awards and Recognition: Our Pride and Prestige)
รางวัลแห่งความสำเร็จ สู่ความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิของ สวทช. ในการบริหารงานและดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของบุคลากรต่าง ๆ ของ สวทช. ที่ผ่านมา ที่ตอบโจทย์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
อ่านเพิ่มเติม
สื่อต่าง ๆ (หนังสือ / 30th Anniversary Story of NSTDA / Sci Update)
(Medias: books / 30th Anniversary Story of NSTDA / Sci Update)
ผลงานความสำเร็จต่าง ๆ ของ สวทช. ที่ได้รับการนำเสนอในรูปแบบหนังสือ บทสัมภาษณ์ และบทความจาก Sci Update เจาะลึกการวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางในการศึกษาหาความรู้ต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวและกิจกรรมครบรอบ 30 ปี สวทช.
(News and Activities: NSTDA 30th Anniversary)
ข่าวและกิจกรรมของ สวทช. ในโอกาสครบรอบ 30 ปี อาทิ สวทช. 3 ทศวรรษ งานวิจัยด้านเกษตรและอาหาร ความรู้ ความเชี่ยวชาญ สู่ความยั่งยืน NSTDA Beyond Limits: 3 Decades of Impacts (3 ทศวรรษ แห่งความต่อเนื่อง ความสำคัญและผลกระทบ) การค้นพบราแมลงชนิดใหม่ของโลก เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม
30 ปี สวทช. พัฒนาประเทศก้าวไกล
ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ดูเพิ่มเติม
30 ปี สวทช. พัฒนาประเทศก้าวไกล
ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ดูเพิ่มเติม
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ยกระดับการผลิต พิชิตโรค ด้วยเทคโนโลยีชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง
นักวิจัย สวทช.พัฒนาเทคโนโลยีชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังชนิด SLCMV ด้วยเทคนิค ELISA และถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้แก่เครือข่ายภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค ก่อนส่งมอบให้แก่เกษตรกรนำไปปลูก รวมทั้งติดตามเฝ้าระวังโรคในแปลงปลูก
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมน้ำมันเมล็ดงาม้อนด้วยเทคโนโลยีอิมัลชัน
นักวิจัย สวทช. พัฒนาระบบนำส่งสารสำคัญของน้ำมันเมล็ดงาม้อน ที่อุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายชนิดและสารซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยใช้เทคโนโลยีระบบนำส่งอิมัลชันชนิดเกิดเอง เพื่อให้ได้สูตรตำรับอิมัลชันของน้ำมันเมล็ดงาม้อนมีความเสถียรสูง หยดน้ำมันมีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 200 นาโนเมตร ซึ่งช่วยให้สารสำคัญที่ละลายยาก ละลายได้ดีขึ้นและถูกดูดซึมได้มากขึ้น
รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : ชุดตรวจ Strip test ตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบรวดเร็ว
ตรวจเองได้ รู้ผลไว ใน 15 นาที คือคุณสมบัติของ “ชุดตรวจแบบรวดเร็ว Strip test สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างมันสำปะหลัง” ซึ่งมีหลักการทำงานเหมือนชุดตรวจ ATK ทั่วไป ที่ใช้งานง่าย พกพาไปใช้ตรวจในภาคสนามเองได้ โดยไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือเครื่องมือช่วยอ่านผล
รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค
แข็งแรง สะอาด ปราศจากโรค คือหัวใจสำคัญของการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค นักวิจัย สวทช. ได้พัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายต้นพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคที่มีความแข็งแรง สามารถเพิ่มปริมาณต้นมันสำปะหลังได้ 3-4 เท่า ภายในเวลา 1 เดือน
เปิดตัว! 9 Deep-tech Startup ต่อยอดงานวิจัยสู่โมเดลธุรกิจใหม่
สวทช. ขยายงานวิจัยสู่โมเดลธุรกิจใหม่ แถลงเปิดตัว 9 บริษัทดีปเทคสตาร์ตอัป ซึ่งเป็นบุคลากรวิจัยของ สวทช. ที่นำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีเชิงลึกของตนเองไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์เป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ ภายใต้กลไกการส่งเสริมและผลักดันของ สวทช. หรือ NSTDA Startup
เปิดนวัตกรรมเด่นด้านสุขภาพและการแพทย์ ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG
สวทช. แถลงความคืบหน้าผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ ตอบโจทย์ #BCG มิติการพึ่งพาตนเองและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม พร้อมนำเสนอตัวอย่าง 3 นวัตกรรมเด่นด้านการแพทย์ที่มีบทบาทและถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
BIOBANK (ทรัพยากรชีวภาพ)
BIOBANK ทรัพยากรชีวภาพเป็นทุนพื้นฐานสำคัญของประเทศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ประเทศไทยมีจุดแข็งเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่มีอัตราการทำลายพื้นที่ธรรมชาติสูงกว่าการค้นพบ และการวิจัยเพื่อการสร้างมูลค่า BIOBANK จะมีการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมด้าน DNA ด้วย ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งด้านการแพทย์ BIOBANK ยังเป็นคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งเป็นสมบัติของประเทศ
BCG Economy
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ อาทิ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ขยะล้นเมือง โลกร้อน รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ไม่เพิ่มขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อน BCG โมเดล รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่เร่งให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างทั่วถึง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News
30 มิ.ย. 2565
สวทช. จับมือ สรพ. พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety Tech)
อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม
4 ก.ค. 2565 - 5 ก.ค. 2565
สวทช. เปิดสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนหลักการและเหตุผล (Root Cause Analysis on Development of Sustainable Business : RCA)
28 มิ.ย. 2565 - 1 ก.ค. 2565
สวทช. ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมโต๊ะกลม “เครือข่ายพันธมิตร ภารกิจ Research Integrity” แบบออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานด้าน Research Integrity
27 มิ.ย. 2565 - 28 มิ.ย. 2565
สวทช. เปิดสมัครการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างและบริหารผลิตภาพ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ(Productivity Management Course : PMC) “ฝ่าวิกฤติอุตสาหกรรม ด้วยองค์กรผลิตภาพ”
17 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565
สวทช. เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โคมไฟลูกบาศก์ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
17 มิ.ย. 2565 - 25 มิ.ย. 2565
สวทช. ขอเชิญทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการนำเสนอ และเทคนิคการสื่อสารในแบบฉบับมือโปร
14 มิ.ย. 2565 - 26 มิ.ย. 2565
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการพบกับงานเสวนาทางด้านการลงทุนระดับโลก “World Business Angel Investor Week 2022”
บทความ
จดหมายข่าวประจำเดือน
ศูนย์แห่งชาติ
หน่วยงานภายใน