“30 ปี สวทช. พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
(Three decades of NSTDA R&D impacts)
สวทช. เป็นองค์กรที่มีความสำคัญมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ พร้อมทั้งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และทุกภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจและอุตสาหกรรม ก้าวสู่การพัฒนา “เศรษฐกิจฐานความรู้” และสร้างเครือข่ายและพันธมิตรที่มีความเข็มแข็งตลอดมา
อ่านเพิ่มเติม
จังหวะเวลาการพัฒนาของ สวทช. ในบริบทโลก
(NSTDA Development Timeline in the World Context)
บนเส้นทางการพัฒนาและดำเนินงานของ สวทช. มีสถานการณ์สำคัญของประเทศและโลก เกิดขึ้นในหลายช่วงเวลาที่สอดคล้องและบางส่วนก็
เกี่ยวเนื่องกัน พร้อมกับการเติบโตของวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
อ่านเพิ่มเติม
Congratulatory Messages from Our Colleagues
ตลอด 30 ปี ที่ผ่านมา สวทช. ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนในการยกระดับงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักในเวทีโลก รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรร่วมกับพันธมิตรและเครือข่ายจากทั่วโลก ซึ่งพันธมิตรทั้งหลายได้ร่วมแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้
อ่านเพิ่มเติม
ความภาคภูมิใจ และเกียรติภูมิของ สวทช. ตลอด 30 ปี
(NSTDA 30th Anniversary Awards and Recognition: Our Pride and Prestige)
รางวัลแห่งความสำเร็จ สู่ความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิของ สวทช. ในการบริหารงานและดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของบุคลากรต่าง ๆ ของ สวทช. ที่ผ่านมา ที่ตอบโจทย์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
อ่านเพิ่มเติม
สื่อต่าง ๆ (หนังสือ / 30th Anniversary Story of NSTDA / Sci Update)
(Medias: books / 30th Anniversary Story of NSTDA / Sci Update)
ผลงานความสำเร็จต่าง ๆ ของ สวทช. ที่ได้รับการนำเสนอในรูปแบบหนังสือ บทสัมภาษณ์ และบทความจาก Sci Update เจาะลึกการวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางในการศึกษาหาความรู้ต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวและกิจกรรมครบรอบ 30 ปี สวทช.
(News and Activities: NSTDA 30th Anniversary)
ข่าวและกิจกรรมของ สวทช. ในโอกาสครบรอบ 30 ปี อาทิ สวทช. 3 ทศวรรษ งานวิจัยด้านเกษตรและอาหาร ความรู้ ความเชี่ยวชาญ สู่ความยั่งยืน NSTDA Beyond Limits: 3 Decades of Impacts (3 ทศวรรษ แห่งความต่อเนื่อง ความสำคัญและผลกระทบ) การค้นพบราแมลงชนิดใหม่ของโลก เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม
30 ปี สวทช. พัฒนาประเทศก้าวไกล
ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ดูเพิ่มเติม
30 ปี สวทช. พัฒนาประเทศก้าวไกล
ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ดูเพิ่มเติม
Ve-Chick ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช รสชาติ-เนื้อสัมผัสเหมือนไก่แท้
เอ็มเทค สวทช. แถลงเปิดตัว Ve-Chick ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช พัฒนาโดยทีมนักวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร ที่อาศัยความเชื่ยวชาญนำเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์อาหารมาประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้เกี่ยวกับโปรตีนพืช มาพัฒนาเนื้อสัมผัสอาหารโดยเสริมเส้นใยจากการสกัดวัตถุดิบทางการเกษตร จนมีเนื้อสัมผัสและรสชาติที่ใกล้เคียงเนื้อสัตว์มากที่สุด
จัดยิ่งใหญ่! งาน APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022)
สวทช. จับมือหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ เอกชน พร้อมจัดงานประชุมและนิทรรศการ APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022) ภายใต้แนวคิด ผสานพลัง วทน. เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน (Synergizing STI to Sustainable Business)
ยกระดับเกษตรกร “ทุ่งกุลา” ผลิตพืชสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ลงนามความร่วมมือโครงการ “การยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม: ด้านพืช สมุนไพร” เป็นความร่วมมือเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ คือ จ.ศรีสะเกษ, จ.ร้อยเอ็ด และ จ.มหาสารคาม ปลูกพืชสมุนไพร
รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : HI PETE เต็นท์ความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วย
ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก เชื้อโรคไม่แพร่กระจาย…ตอบโจทย์วิถีใหม่ แยกผู้ป่วยที่บ้านด้วยนวัตกรรม HI PETE (ไฮ พีท) เต็นท์ความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วยโควิด-19 ประกอบด้วยระบบสร้างความดันลบที่มีประสิทธิภาพการกรองเชื้อสูงถึง 99.995% และส่วนของห้องสำหรับแยกผู้ป่วย สามารถติดตั้งเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับชีวิตประจำวันได้ ทั้งยังเข้า-ออกได้สะดวก
รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ซึ่งนักวิจัยไทยพัฒนาให้เหมาะกับการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่มีข้อจำกัดในการผลิตต้นกล้าจากการงอกของเมล็ด หรือเป็นพืชอายุยาวที่มีการเจริญเติบโตช้า เช่น ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และอินทผลัม ทั้งยังนำเอาระบบอาหารเหลวมาใช้แทนระบบอาหารแข็ง และใช้ระบบ Bioreactor แบบกึ่งจม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทำให้ผลิตต้นอ่อนได้เร็วขึ้น 3-4 เท่า
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน งานวันวิทย์ถิ่นกุสุมาลย์ : ทรัพยากรชีวภาพสู่ความยั่งยืน
สวทช. โดยงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท ร่วมกับ หน่วยงานด้านการศึกษาในอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรม “งานวันวิทย์ถิ่นกุสุมาลย์ 2565” ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรชีวภาพสู่ความยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน PharmVIP : ซอฟต์แวร์วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลพันธุกรรมในยีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อยา
นักวิจัยจากธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช. พัฒนา PharmVIP ซอฟต์แวร์รูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ใช้วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อยา ซึ่งได้จากเทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับเบสยุคใหม่ (Next Generation Sequencing: NGS) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย ครอบคลุมการวิเคราะห์ต่าง ๆ ในแพลตฟอร์มเดียว
BIOBANK (ทรัพยากรชีวภาพ)
BIOBANK ทรัพยากรชีวภาพเป็นทุนพื้นฐานสำคัญของประเทศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ประเทศไทยมีจุดแข็งเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่มีอัตราการทำลายพื้นที่ธรรมชาติสูงกว่าการค้นพบ และการวิจัยเพื่อการสร้างมูลค่า BIOBANK จะมีการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมด้าน DNA ด้วย ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งด้านการแพทย์ BIOBANK ยังเป็นคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งเป็นสมบัติของประเทศ
BCG Economy
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ อาทิ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ขยะล้นเมือง โลกร้อน รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ไม่เพิ่มขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อน BCG โมเดล รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่เร่งให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างทั่วถึง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News
1 ต.ค. 2565
สวทช. ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ IASP World Conference 2022 แสดงศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมเชิญชวนต่างชาติมาลงทุน
อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม
10 พ.ย. 2565 - 11 พ.ย. 2565
รับสมัครหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “Infographic Presentation เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0”
29 ก.ย. 2565
สัมมนา “Lancang-Mekong Youth Entrepreneurship Acceleration Camp – Launchpad Session”
28 ก.ย. 2565
สวทช. เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “ การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ( Green Industry ) เพื่อความยั่งยืน ” (ฟรี..ไม่มีค่าใช่จ่าย)
27 ก.ย. 2565 - 28 ก.ย. 2565
ประกาศเปิดรับสมัคร การอบรม ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตรการสร้างและบริหารผลิตภาพเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ(Productivity Management Course : PMC)”ฝ่าวิกฤติอุตสาหกรรม ด้วยองค์กรผลิตภาพ”
26 ก.ย. 2565
การเปิดรับข้อเสนอโครงการร่วมวิจัย ภายใต้ความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ สวทช. ประจำปี 2566
26 ก.ย. 2565
Facebook Live: แถลงข่าว “เสิร์ฟงานวิจัยสู่ผู้บริโภค ด้วย Ve-Chick ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช ตอบรับกระแสอาหารเพื่อสุขภาพ”
บทความ
จดหมายข่าวประจำเดือน
ศูนย์แห่งชาติ
หน่วยงานภายใน