ไบโอเทค สวทช.
พัฒนาระบบเพาะเลี้ยงพืชในอาหารเหลว เพิ่มกำลังการขยายพันธุ์ต้นกล้า
ปัญหาอย่างหนึ่งในการผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยคือ การขยายต้นกล้าพันธุ์ดีจากภาครัฐและภาคเอกชนออกไปสู่เกษตรกร ถ้าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอายุสั้น จะมีการเจริญเติบโตทางยอดของต้นได้ง่าย สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมหรือเมล็ดพันธุ์แท้ออกสู่ตลาดได้เลย ทำให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในประเทศได้ไม่ยากนัก
อ่านเพิ่มเติม
การเกษตรแม่นยำสูง
(Precision Agriculture)
การเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture หรือ Precision Farming) เป็นส่วนหนึ่งของการทำเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) เป็นหลักการบริหารจัดการ การเพาะปลูกเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพใน ระดับแปลงหรือระดับโรงเรือน ซึ่งเป็นการจัดการที่ละเอียดกว่าการทำโซนนิ่ง
อ่านเพิ่มเติม
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สวทช. ปี 2559 – ปัจจุบัน)

สวทช. มีเป้าหมายในการดำเนินงานในปี 2563 – 2567 ใช้หลัก 4 เรื่อง Impact, Visibility, Relevance และ Excellence เพื่อสร้างความสมดุลในการดำเนินงานในทุกมิติ และเชื่อมโยงไปสู่แนวคิด Power to Lead ด้วยการใช้ วทน. เป็นฐานในการสร้างคน และเป็นเครื่องมือในการผลักดันประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อ่านเพิ่มเติม
กำจัดศัตรูพืช
ด้วยวิธีธรรมชาติ
นักวิจัยไบโอเทคได้พัฒนาและผลิตไวรัสเอ็นพีวีสำหรับกำจัดหนอน 3 ชนิดนี้ ได้แก่ ไวรัสเอ็นพีวีของหนอนกระทู้หอม (SeNPV) ไวรัสเอ็นพีวี ของหนอนกระทู้ผัก (SINPV) และไวรัสเอ็นพีวีของหนอนเจาะสมอฝ้าย (HaNPV)
อ่านเพิ่มเติม
สวทช. หนุนผู้เชี่ยวชาญโปรแกรมไอแทป
ช่วยผู้ประกอบการ พัฒนาระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร ปลูกผักและผลไม้ออแกนิกในห้องพักอพาร์ทเมนท์
โดยอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) แก่ บริษัท ลอฟท์ บิวเดอร์ จำกัด ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง ที่แตกไลน์ธุรกิจ นำเทคโนโลยีระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร หรือ Plant Factory มาใช้กับการปลูกพืชออแกนิกในห้องพักอพาร์ทเมนท์ใจกลางเมืองของบริษัทฯ ทำให้ได้ต้นแบบห้องที่ปลูกผักและผลไม้ออแกนิกชนิดต่าง ๆ เช่น สตรอว์เบอร์รี Kale และสมุนไพรเมืองหนาว
อ่านเพิ่มเติม
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
นวัตกรรมผลิต Face Shield
อุปกรณ์สำคัญที่ช่วยหยุดยั้ง ป้องกันการติดเชื้อไวรัสก่อโรค COVID-19 นอกจากหน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัยแล้ว หน้ากากชนิดบังใบหน้า หรือ Face Shield เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างมากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการฟุ้งกระจายของสารคัดหลั่งจากผู้ติดเชื้อ
อ่านเพิ่มเติม
พันธมิตรร่วมทางที่ดี
สู่สังคมฐานความรู้
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรือง
บนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก
ดูเพิ่มเติม
พันธมิตรร่วมทางที่ดี
สู่สังคมฐานความรู้
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรือง
บนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก
ดูเพิ่มเติม
เมล็ดพันธุ์ที่งดงาม: จุฬารัตน์ อยู่เย็น
โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่” เป็นความร่วมมือของ สวทช. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่มุ่งเน้นบ่มเพาะคนรุ่นใหม่สู่การเป็น “ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์” ที่จะสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์สู่ชุมชน
ความฝัน ความหวัง ความยั่งยืน: ศรวรพิม เมืองอนันต์กิจ
โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่” เป็นความร่วมมือของ สวทช. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่มุ่งเน้นบ่มเพาะคนรุ่นใหม่สู่การเป็น “ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์” ที่จะสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์สู่ชุมชน
สวทช.ครบรอบ 3 ทศวรรษ โชว์ผลงานวิจัยเด่นด้านเกษตรและอาหาร
สวทช.ครบรอบ 3 ทศวรรษ โชว์ผลงานวิจัยเด่นด้านเกษตรและอาหาร ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม สอดคล้องกับโมเดล BCG นโยบายรัฐบาลซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปพร้อมกับ การข้บเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
VDO งานแถลงข่าวสรุปผลงาน สวทช. ประจำปี 2563
การบรรยายหัวข้อ “3 ทศวรรษ แห่งความต่อเนื่อง ความสำคัญและผลกระทบ : เกษตรและอาหาร” ในงานแถลงข่าวสรุปผลงาน สวทช. ประจำปี 2563 NSTDA Beyond Limits: 3 Decades of Impact วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
10 เทคโนโลยีที่ควรจับตามอง ในปีนี้
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. บรรยายเรื่อง 10 เทคโนโลยีที่ควรจับตามอง ในปีนี้ 10 เทคโนโลยี ที่สวทช. เลือกมาเป็นการคาดการณ์เทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบได้อย่างชัดเจนใน 3-5 ปีข้างหน้า แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะส่งผลกระทบกับชีวิตและธุรกิจในอนาคตอันใกล้นี้
‘กล้า’ สร้างสุข กับ ‘สุขใจฟาร์ม’
สุขใจ ภัทราพล วนะธนนนท์ อีกหนึ่งตัวอย่างของเกษตรกรผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตผักสดอินทรีย์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ จากโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Bioeconomy (เศรษฐกิจชีวภาพ)
Bio economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ คือการใช้ทรัพยากรชีวภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในการค้นพบสารสำคัญใหม่ๆ แต่อาศัยวิธีการอย่างเป็นระบบ เช่น เริ่มต้นจากการสร้างคลังสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า National biobank จากนั้นจึงใช้ความรู้สมัยใหม่ เช่น ความรู้เกี่ยวกับสารพันธุกรรมที่เรียกว่า genomics และกระบวนการควบคุมการสร้างและค้นหาสารออกฤทธิ์สำคัญ ซึ่งเรียกว่า Functional ingredients โดยใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงแบบรวดเร็ว ที่เรียกว่าระบบ High throughput screening และเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี Plant Factory หรือ Cell Factory ที่ควบคุมปัจจัยแวดล้อมทุกอย่างจนได้ผลผลิตสูง สุดท้ายเมื่อได้ functional ingredients มาแล้วเรายังมีเทคโนโลยีที่ใช้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มการออกฤทธิ์ของสารที่ได้ รวมทั้งทดสอบมาตรฐานและควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน
BIOBANK (ทรัพยากรชีวภาพ)
BIOBANK ทรัพยากรชีวภาพเป็นทุนพื้นฐานสำคัญของประเทศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ประเทศไทยมีจุดแข็งเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่มีอัตราการทำลายพื้นที่ธรรมชาติสูงกว่าการค้นพบ และการวิจัยเพื่อการสร้างมูลค่า BIOBANK จะมีการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมด้าน DNA ด้วย ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งด้านการแพทย์ BIOBANK ยังเป็นคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งเป็นสมบัติของประเทศ
โครงการ Big Rock : Fabrication Lab
สวทช. ได้ดำเนินโครงการจากการสนับสนุนเงินงบประมาณจากรัฐบาล ภายใต้โครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง หรือ Big Rock Project ก่อให้เกิดการจัดตั้ง FabLab ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค พร้อมทั้งให้การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญประจำ FabLab
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ข้าวเหนียวหอมนาคา แข็งแรง ทนทาน สะเทินน้ำ สะเทินบก ให้ผลผลิตสูง
นักวิจัย สวทช. พัฒนาข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ “พันธุ์หอมนาคา” มีคุณสมบัติทนทานต่อภาวะน้ำท่วมฉับพลับ ทนแล้ง ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง ลำต้นแข็งแรงไม่หักล้มง่าย ขนาดต้นสูงปานกลาง ทำให้เก็บเกี่ยวง่าย สอดรับกับการทำนาสมัยใหม่ และแนวโน้มการทำนาในอนาคต ที่ใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ลดหย่อนภาษีสำหรับการบริจาคเงินเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวทช. มีเป้าหมายในการดำเนินงานภายใต้กองทุนนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ และเกิดการต่อยอดองค์ความรู้ไปพัฒนาประเทศ โดยนอกจากผู้บริจาคจะได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนาประเทศแล้ว ยังสามารถนำยอดการบริจาค ไปใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย
BCG Economy
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ อาทิ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ขยะล้นเมือง โลกร้อน รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ไม่เพิ่มขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อน BCG โมเดล รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่เร่งให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างทั่วถึง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน หนุนผู้ประกอบการสร้างรถเคลื่อนที่อัตโนมัติ
ไอแทป สวทช. ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญแก่บริษัททริปเปิ้ล เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ผลิตรถเคลื่อนที่อัตโนมัติประเภทนำทางด้วยเส้น สำหรับช่วยขนส่งของอัตโนมัติ และช่วยทำวิจัยตลาดเรื่องความเป็นไปได้ของการผลิตรถเคลื่อนที่อัตโนมัติ โดยให้ข้อมูลทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการผลิต พร้อมกับแนะนำช่องทาง รวมถึงแหล่งในการจัดหา จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อลดต้นทุน
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ริสแบนด์ระบุตัวผู้ป่วยฉุกเฉิน สะดวก-รวดเร็ว-แม่นยำ
สวทช. ร่วมกับ สรพ. ริเริ่มโครงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข หรือ 2P @Safety Tech พัฒนานวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยผลงานหนึ่งในโครงการมาจากการจับคู่ระหว่าง บริษัทอินเทลลิเจ็นซ์ ซิสเท็ม คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด Startup ในโครงการของศูนย์พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ กับโรงพยาบาลระยอง เพื่อร่วมกันพัฒนา “ริสแบนด์” ระบบระบุตัวตนผู้ป่วยแผนกฉุกเฉิน”
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน อุปกรณ์ตรวจสุขภาพมอเตอร์ รู้เร็ว ซ่อมไว แก้ไขได้ตรงจุด
นักวิจัย สวทช. พัฒนา “อุปกรณ์ตรวจสุขภาพมอเตอร์” ต้นทุนต่ำ สำหรับตรวจวัดและบันทึกการทำงานของมอเตอร์อย่างต่อเนื่องด้วยระบบ IoT (ไอโอที) ที่มีเซนเซอร์ตรวจวัดการสั่นสะเทือน อุณหภูมิ และความถี่เสียงของมอเตอร์ และส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายไปยังคลาวด์แพลตฟอร์มของ NETPIE เพื่อจัดเก็บในฐานข้อมูล คำนวณ วิเคราะห์ และแสดงผลบนหน้า Dashboard แบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งแจ้งเตือนความผิดปกติแบบทันท่วงทีผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line)
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เปลปกป้อง PETE เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทันใจ ไม่แพร่เชื้อ
สวทช. ร่วมกับศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที พัฒนา เปลปกป้อง PETE (พีท) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ สำหรับการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ประกอบด้วยระบบสร้างและควบคุมแรงดันลบ ที่มีประสิทธิภาพการป้องกันการแพร่เชื้อสูงถึง 99.995% และตัวแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ผลิตจากวัสดุที่นำเข้าเครื่อง X-ray และอุโมงค์ CT scan ได้เลย ช่วยลดขั้นตอนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตอนตรวจวินิจฉัย ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ และลดภาระงานของบุคลากรการแพทย์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News
12 เม.ย. 2564
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) นำโดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทค เปิดเวทีพูดคุยเกี่ยวกับ “นวัตกรรมซิงก์ไอออนฆ่าเชื้อโรค: ตัวช่วยสร้างความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” โดยมี นางสาวธนิชญา ชินศิรประภา รองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง นายสุดชาย สิงห์มโน ตัวแทนจากห้างแสงทองซุปเปอร์เซนเตอร์ พร้อมด้วยนายธนากร ตั้งเมธากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด และดร.วรายุธ สะโจมแสง นักวิจัยนาโนเทค ร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์และประสบการณ์การใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในจังหวัดระยอง
อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม
7 เม.ย. 2564 - 8 เม.ย. 2564
สวทช. ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฉลาดคิด ฉลาดปลูก ฉลาดขาย ให้ได้มะเขือเทศคุณภาพ”
28 มี.ค. 2564 - 19 เม.ย. 2564
ขอเชิญสมัครเข้าร่วม “โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2564 (Youth Startup Fund 2020) รอบ 2”
12 มี.ค. 2564 - 27 เม.ย. 2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2564
9 มี.ค. 2564 - 11 มี.ค. 2564
(11 มีนาคม 2564) Facebook Live การแถลงข่าว “สวทช. ผนึก วช. สร้างเยาวชนคนเก่ง เปิดเวทีการประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1”
5 มี.ค. 2564 - 2 เม.ย. 2564
สวทช. เชิญชวนผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดผลงานสุดไฮเทค “รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก”
1 ก.พ. 2564 - 31 มี.ค. 2564
สวทช. เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและเอก รับทุน TGIST แบบออนไลน์ ประจำปี 2564
บทความ
1 เม.ย. 2564
ผลจะเป็นอย่างไร? ปลูกโหระพาในอวกาศเทียบกับบนพื้นโลก
25 มี.ค. 2564
30th Anniversary Story of NSTDA: 30 ปี สวทช. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อน “อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย” สู่เวทีโลก
18 มี.ค. 2564
ครั้งแรกในไทย วิจัย “โปรตีนทางเลือกจากจุลินทรีย์” พัฒนาสู่เนื้อบดเทียมทดแทนเนื้อสัตว์ ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน
5 มี.ค. 2564
นาโนเทค สวทช. จับมือจุฬาฯ พัฒนาเทคโนโลยีการกรอง แก้ปัญหาฟลูออไรด์ปนเปื้อนในน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับพื้นที่ชายขอบ
25 ก.พ. 2564
30th Anniversary Story of NSTDA: 30 ปี สวทช. วิจัยยาต้านมาลาเรียเพื่อมนุษยชาติ
18 ก.พ. 2564
“Para Plearn” นวัตกรรมของเล่นจากยางพารา เสริมพัฒนาการเด็ก เล่นและเรียนรู้อย่างปลอดภัย
จดหมายข่าวประจำเดือน
ศูนย์แห่งชาติ
หน่วยงานภายใน