งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18
การจัดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (18th NSTDA Annual Conference: NAC2023) ภายใต้หัวข้อ “สวทช. : ขุมพลังหลัก วทน. เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืน (NSTDA: STI powerhouse to drive BCG economy for Thailand's sustainable development)” วันที่ 28-31 มีนาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม
Open House
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Openhouse NSTDA โดย สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมเปิดบ้านต้อนรับนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม และนักลงทุน ที่มีความสนใจ ได้เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีจากศักยภาพของบุคลากรวิจัยและห้องปฏิบัติการ สวทช.
อ่านเพิ่มเติม
สัมมนาวิชาการ
กิจกรรมสัมมนาวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) และการนำ วทน. ขับเคลื่อนประเทศ
อ่านเพิ่มเติม
R&D Pitching
กิจกรรม ‘R&D Pitching’ เวทีนำเสนองานวิจัยและแอดวานซ์เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม (Advanced Technology Platform) ที่พร้อมร่วมมือต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมกับภาคอุตสาหกรรม ใน 4 กลุ่ม ครอบคลุม Food Technology, Advanced Biotechnology, Digital 4.0 Plus, Cosmetic Technology
อ่านเพิ่มเติม
นิทรรศการผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร แบ่งเป็น 6 โซน ได้แก่ 1. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ 2. NSTDA Core business 3. BCG Economy Model แบ่งเป็น 4 กลุ่มได้แก่ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4. วทน.ยกระดับคุณภาพชีวิต 5. ระบบบริการโดย สวทช. และ 6. เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเยาวชน ครูอาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป
พบกับกิจกรรมที่ได้ความรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชน การเสวนาสำหรับครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป แบบ ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ได้ฟังบรรยายอย่างเดียว แต่ยังได้ลงมือประดิษฐ์และทดลองจริง
อ่านเพิ่มเติม
“สนทนา” (Sontana) แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ Avatar AI ถามได้ – ตอบได้!
นักวิจัยเนคเทค สวทช. พัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ชื่อว่า “สนทนา” (Sontana) เป็นระบบการแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความ และแปลงข้อความเป็นเสียงพูด พร้อมมีระบบการค้นหาคำตอบ
สวทช. เปิดตัว “โรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค”
ไบโอเทค สวทช. เปิดตัว “โรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค” BIOTEC Bioprocessing Facility (BBF) สำหรับการดำเนินงานวิจัยและให้บริการด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของไทย
พร้อมจัดยิ่งใหญ่! งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (NAC2023)
สวทช. พร้อมจัดอย่างยิ่งใหญ่ งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (NSTDA Annual Conference) หรือ NAC2023 ภายใต้แนวคิด “สวทช. : ขุมพลังหลัก วทน. เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืน” พร้อมจัดแบบ onsite เต็มรูปแบบอย่างระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคมนี้ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง ในงาน APEC BCG Economy Thailand 2022
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บรรยายพิเศษเรื่อง 10 Technologies to Watch ซึ่ง สวทช. จัดขึ้นภายใต้งาน งานประชุมและนิทรรศการ APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022) เป็นการคาดการณ์เทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบได้อย่างชัดเจนใน 5 – 10 ปีข้างหน้า
รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : HI PETE เต็นท์ความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วย
ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก เชื้อโรคไม่แพร่กระจาย…ตอบโจทย์วิถีใหม่ แยกผู้ป่วยที่บ้านด้วยนวัตกรรม HI PETE (ไฮ พีท) เต็นท์ความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วยโควิด-19 ประกอบด้วยระบบสร้างความดันลบที่มีประสิทธิภาพการกรองเชื้อสูงถึง 99.995% และส่วนของห้องสำหรับแยกผู้ป่วย สามารถติดตั้งเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับชีวิตประจำวันได้ ทั้งยังเข้า-ออกได้สะดวก
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ต้นแบบเครื่องพ่นโอโซนระบบ Ozone converter แบบอัตโนมัติ
สวทช. สนับสนุนทุนโครงการ Research Gap Fund ให้แก่ บริษัทเชียงใหม่อีทีเอส เอนจิเนียริ่ง จำกัด และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาต่อยอดเครื่องต้นแบบเครื่องพ่นโอโซนระบบ ozone converter แบบอัตโนมัติ โดยอาศัยหลักการการแตกตัวของออกซิเจนจากเทคนิคโคโรนาดิสชาร์จแล้วกลับมารวมตัวกับออกซิเจนเป็นก๊าซโอโซน และแปลงกลับไปเป็นออกซิเจนได้ทันทีหลังใช้งาน ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทั้งในครัวเรือน อาคารสำนักงาน สถานพยาบาล
BIOBANK (ทรัพยากรชีวภาพ)
BIOBANK ทรัพยากรชีวภาพเป็นทุนพื้นฐานสำคัญของประเทศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ประเทศไทยมีจุดแข็งเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่มีอัตราการทำลายพื้นที่ธรรมชาติสูงกว่าการค้นพบ และการวิจัยเพื่อการสร้างมูลค่า BIOBANK จะมีการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมด้าน DNA ด้วย ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งด้านการแพทย์ BIOBANK ยังเป็นคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งเป็นสมบัติของประเทศ
BCG Economy
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ อาทิ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ขยะล้นเมือง โลกร้อน รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ไม่เพิ่มขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อน BCG โมเดล รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่เร่งให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างทั่วถึง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News
31 มี.ค. 2566
สวทช. มอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม
30 เม.ย. 2566
สมัครเข้าร่วม “โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม (TechBiz Starter)” ประจำปี 2566
14 เม.ย. 2566
UCD ร่วมกับ สวทช. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) *** โดยไม่มีภาระผูกพันการชดใช้ทุน ***
29 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
[NAC2023] แนะนำ Open House เส้นทางต่อยอดธุรกิจในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18
28 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
[NAC2023] แนะนำหัวข้อสัมมนาเด่นและน่าสนใจในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18
22 มี.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (Railway System Maintenance: RSM)
3 มี.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566
Final Call เปิดรับสมัครบุคคลให้มีโอกาสเข้าคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 70 ทุน
บทความ
27 มี.ค. 2566
INNO-AGE นวัตกรรมช่วย “แปรงฟัน” ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ใช้ง่าย ไม่สำลัก
23 มี.ค. 2566
ลุยสวน “มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี” ใช้เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
22 มี.ค. 2566
เยาวชนไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ Kibo-ABC Award แข่งขันนำเสนอผลการทดลองบนอวกาศ
16 มี.ค. 2566
นวัตกรรม ‘คอปเปอร์ไอออน’ สารยับยั้งเชื้อก่อโรคประสิทธิภาพสูง ช่วยบรรเทาปัญหาโรคระบาดในสุกร
2 มี.ค. 2566
‘Magik Color’ แป้งพิมพ์ผ้าจากสีธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมี ชูข้อดีของสีแบบไทยๆ
27 ก.พ. 2566
จบปัญหามะนาวแพง ! “มะนีมะนาว” นวัตกรรมน้ำมะนาวแช่แข็งเกรดพรีเมียมในราคาจับต้องได้
จดหมายข่าวประจำเดือน
ศูนย์แห่งชาติ
หน่วยงานภายใน