“30 ปี สวทช. พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
(Three decades of NSTDA R&D impacts)
สวทช. เป็นองค์กรที่มีความสำคัญมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ พร้อมทั้งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และทุกภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจและอุตสาหกรรม ก้าวสู่การพัฒนา “เศรษฐกิจฐานความรู้” และสร้างเครือข่ายและพันธมิตรที่มีความเข็มแข็งตลอดมา
อ่านเพิ่มเติม
จังหวะเวลาการพัฒนาของ สวทช. ในบริบทโลก
(NSTDA Development Timeline in the World Context)
บนเส้นทางการพัฒนาและดำเนินงานของ สวทช. มีสถานการณ์สำคัญของประเทศและโลก เกิดขึ้นในหลายช่วงเวลาที่สอดคล้องและบางส่วนก็
เกี่ยวเนื่องกัน พร้อมกับการเติบโตของวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
อ่านเพิ่มเติม
Congratulatory Messages from Our Colleagues
ตลอด 30 ปี ที่ผ่านมา สวทช. ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนในการยกระดับงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักในเวทีโลก รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรร่วมกับพันธมิตรและเครือข่ายจากทั่วโลก ซึ่งพันธมิตรทั้งหลายได้ร่วมแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้
อ่านเพิ่มเติม
ความภาคภูมิใจ และเกียรติภูมิของ สวทช. ตลอด 30 ปี
(NSTDA 30th Anniversary Awards and Recognition: Our Pride and Prestige)
รางวัลแห่งความสำเร็จ สู่ความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิของ สวทช. ในการบริหารงานและดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของบุคลากรต่าง ๆ ของ สวทช. ที่ผ่านมา ที่ตอบโจทย์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
อ่านเพิ่มเติม
สื่อต่าง ๆ (หนังสือ / 30th Anniversary Story of NSTDA / Sci Update)
(Medias: books / 30th Anniversary Story of NSTDA / Sci Update)
ผลงานความสำเร็จต่าง ๆ ของ สวทช. ที่ได้รับการนำเสนอในรูปแบบหนังสือ บทสัมภาษณ์ และบทความจาก Sci Update เจาะลึกการวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางในการศึกษาหาความรู้ต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวและกิจกรรมครบรอบ 30 ปี สวทช.
(News and Activities: NSTDA 30th Anniversary)
ข่าวและกิจกรรมของ สวทช. ในโอกาสครบรอบ 30 ปี อาทิ สวทช. 3 ทศวรรษ งานวิจัยด้านเกษตรและอาหาร ความรู้ ความเชี่ยวชาญ สู่ความยั่งยืน NSTDA Beyond Limits: 3 Decades of Impacts (3 ทศวรรษ แห่งความต่อเนื่อง ความสำคัญและผลกระทบ) การค้นพบราแมลงชนิดใหม่ของโลก เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม
30 ปี สวทช. พัฒนาประเทศก้าวไกล
ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ดูเพิ่มเติม
30 ปี สวทช. พัฒนาประเทศก้าวไกล
ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ดูเพิ่มเติม
สวทช. ส่งมอบนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์
หลากหลายนวัตกรรมจากนักวิจัย สวทช. ที่ได้คิดค้นและพัฒนาเพื่อส่งมอบสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดย สวทช. จะเดินหน้าใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิจัย พัฒนานวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 ต่อไป
เมล็ดพันธุ์ที่งดงาม: จุฬารัตน์ อยู่เย็น
โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่” เป็นความร่วมมือของ สวทช. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่มุ่งเน้นบ่มเพาะคนรุ่นใหม่สู่การเป็น “ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์” ที่จะสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์สู่ชุมชน
ความฝัน ความหวัง ความยั่งยืน: ศรวรพิม เมืองอนันต์กิจ
โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่” เป็นความร่วมมือของ สวทช. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่มุ่งเน้นบ่มเพาะคนรุ่นใหม่สู่การเป็น “ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์” ที่จะสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์สู่ชุมชน
สวทช.ครบรอบ 3 ทศวรรษ โชว์ผลงานวิจัยเด่นด้านเกษตรและอาหาร
สวทช.ครบรอบ 3 ทศวรรษ โชว์ผลงานวิจัยเด่นด้านเกษตรและอาหาร ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม สอดคล้องกับโมเดล BCG นโยบายรัฐบาลซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปพร้อมกับ การข้บเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
VDO งานแถลงข่าวสรุปผลงาน สวทช. ประจำปี 2563
การบรรยายหัวข้อ “3 ทศวรรษ แห่งความต่อเนื่อง ความสำคัญและผลกระทบ : เกษตรและอาหาร” ในงานแถลงข่าวสรุปผลงาน สวทช. ประจำปี 2563 NSTDA Beyond Limits: 3 Decades of Impact วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
10 เทคโนโลยีที่ควรจับตามอง ในปีนี้
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. บรรยายเรื่อง 10 เทคโนโลยีที่ควรจับตามอง ในปีนี้ 10 เทคโนโลยี ที่สวทช. เลือกมาเป็นการคาดการณ์เทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบได้อย่างชัดเจนใน 3-5 ปีข้างหน้า แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะส่งผลกระทบกับชีวิตและธุรกิจในอนาคตอันใกล้นี้
‘กล้า’ สร้างสุข กับ ‘สุขใจฟาร์ม’
สุขใจ ภัทราพล วนะธนนนท์ อีกหนึ่งตัวอย่างของเกษตรกรผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตผักสดอินทรีย์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ จากโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Bioeconomy (เศรษฐกิจชีวภาพ)
Bio economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ คือการใช้ทรัพยากรชีวภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในการค้นพบสารสำคัญใหม่ๆ แต่อาศัยวิธีการอย่างเป็นระบบ เช่น เริ่มต้นจากการสร้างคลังสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า National biobank จากนั้นจึงใช้ความรู้สมัยใหม่ เช่น ความรู้เกี่ยวกับสารพันธุกรรมที่เรียกว่า genomics และกระบวนการควบคุมการสร้างและค้นหาสารออกฤทธิ์สำคัญ ซึ่งเรียกว่า Functional ingredients โดยใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงแบบรวดเร็ว ที่เรียกว่าระบบ High throughput screening และเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี Plant Factory หรือ Cell Factory ที่ควบคุมปัจจัยแวดล้อมทุกอย่างจนได้ผลผลิตสูง สุดท้ายเมื่อได้ functional ingredients มาแล้วเรายังมีเทคโนโลยีที่ใช้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มการออกฤทธิ์ของสารที่ได้ รวมทั้งทดสอบมาตรฐานและควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน
BIOBANK (ทรัพยากรชีวภาพ)
BIOBANK ทรัพยากรชีวภาพเป็นทุนพื้นฐานสำคัญของประเทศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ประเทศไทยมีจุดแข็งเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่มีอัตราการทำลายพื้นที่ธรรมชาติสูงกว่าการค้นพบ และการวิจัยเพื่อการสร้างมูลค่า BIOBANK จะมีการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมด้าน DNA ด้วย ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งด้านการแพทย์ BIOBANK ยังเป็นคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งเป็นสมบัติของประเทศ
โครงการ Big Rock : Fabrication Lab
สวทช. ได้ดำเนินโครงการจากการสนับสนุนเงินงบประมาณจากรัฐบาล ภายใต้โครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง หรือ Big Rock Project ก่อให้เกิดการจัดตั้ง FabLab ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค พร้อมทั้งให้การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญประจำ FabLab
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ข้าวเหนียวหอมนาคา แข็งแรง ทนทาน สะเทินน้ำ สะเทินบก ให้ผลผลิตสูง
นักวิจัย สวทช. พัฒนาข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ “พันธุ์หอมนาคา” มีคุณสมบัติทนทานต่อภาวะน้ำท่วมฉับพลับ ทนแล้ง ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง ลำต้นแข็งแรงไม่หักล้มง่าย ขนาดต้นสูงปานกลาง ทำให้เก็บเกี่ยวง่าย สอดรับกับการทำนาสมัยใหม่ และแนวโน้มการทำนาในอนาคต ที่ใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ลดหย่อนภาษีสำหรับการบริจาคเงินเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวทช. มีเป้าหมายในการดำเนินงานภายใต้กองทุนนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ และเกิดการต่อยอดองค์ความรู้ไปพัฒนาประเทศ โดยนอกจากผู้บริจาคจะได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนาประเทศแล้ว ยังสามารถนำยอดการบริจาค ไปใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย
BCG Economy
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ อาทิ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ขยะล้นเมือง โลกร้อน รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ไม่เพิ่มขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อน BCG โมเดล รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่เร่งให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างทั่วถึง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News
2 ธ.ค. 2564
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สท.) และฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ สวทช. ลงพื้นที่ร่วมกับภาคเอกชนกระชับความร่วมมือกับ 5 ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ทุ่งกุลาฯ และ 3 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ขับเคลื่อน “โปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้” กำหนดโจทย์มุ่งเป้าและวางแผนดำเนินงานร่วมกัน ให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ตั้งเป้ายกระดับคนจนเป้าหมายในมิติเศรษฐกิจพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ มีรายได้ก้าวพ้นเส้นความยากจน ยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม
19 ม.ค. 2565
สวทช. เชิญชวนร่วมงานออนไลน์ หัวข้อ International Symposium on Chemical design of functional coating and interface; self-healing, anti-corrosion, anti-fouling, self-cleaning and nanocomposites
13 ธ.ค. 2564 - 16 ธ.ค. 2564
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการประจำปี NECTEC-ACE 2021 ในรูปแบบออนไลน์
8 ธ.ค. 2564 - 9 ธ.ค. 2564
ขอเชิญร่วมงาน “BCG Health Tech Thailand 2021 มหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ” 8-9 ธันวาคม 2564
2 ธ.ค. 2564
ขอเชิญฟังเสวนาเรื่อง “สมุนไพรไทย มีคุณค่าต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG สู่ระดับโลก”
1 ธ.ค. 2564 - 3 ธ.ค. 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย” (รับสมัครถึงวันที่ 26 พ.ย.64)
23 พ.ย. 2564
ขอเชิญร่วมกิจกรรมออนไลน์ “สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วย นวัตกรรมอาหาร Plant Based”
บทความ
จดหมายข่าวประจำเดือน
ศูนย์แห่งชาติ
หน่วยงานภายใน