เงินร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี

ร่วมทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
 • เพิ่มโอกาสในการวิจัยพัฒนาต่อยอด โดยมี สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทุนด้านเทคโนโลยี
 • สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นคงให้แก่ธุรกิจ
 • ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • แนะนำเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ เช่น กองทุน ร่วมทุนที่ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี

 

เงื่อนไข
สวทช. จะกำกับดูแลบริษัทร่วมทุนผ่านผู้แทน สวทช. ที่ถูกส่งเข้าไปร่วมเป็นกรรมการ และติดตามผลดำเนินงาน ในการเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการโดยศูนย์ลงทุน ทั้งนี้จะถอนการลงทุนตามระยะเวลาที่ตกลงกัน หรือในกรณีที่บริษัทร่วมทุนประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องพึ่งพา สวทช. อีกต่อไป หรือในกรณีที่บริษัทร่วมทุนดำเนินการผิดวัตถุประสงค์ของการร่วมลงทุน
ศูนย์ลงทุน
02 564 7000 ต่อ 1340, 1353, 1359

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

โอกาสทางการลงทุนของผู้ประกอบการ โดยให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรม
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
 • พัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ / เทคโนโลยีกระบวนการผลิต
 • จัดตั้ง / ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
 • ต่อยอดผลงานวิจัยใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 • พัฒนาเครื่องต้นแบบหรือการทำวิศวกรรมย้อนรอย

 

คุณสมบัติผู้ประกอบการ
 • นิติบุคคลไทยขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่มีผู้ถือหุ้นเป้นคนไทยไม่น้อยกว่า 51%
 • ไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนจากสถาบันอื่นในโครงการเดียวกัน
 • มีประสบการณ์ความสามารถทางเทคนิคการจัดการและการเงิน
งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน
02 564 7000 ต่อ 1308, 1334 – 1339
บริการสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ BOI
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
1. สนับสนุนเงินเข้ากองทุนเพื่อขยายสิทธิประโยชน์ BOI ตามมาตรการ Merit-Based Incentives
การบริจาคเงินสนับสนุนเข้ากองทุนที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เห็นชอบ โดยผู้ได้รับการส่งเสริม BOI ที่ประสงค์จะขยายสิทธิประโยชน์ สามารถบริจาคเงินสนับสนุนให้แก่ “กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ของ สวทช.

 

2. การรับรองกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

 

งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน
02 564 7000 ต่อ 1308, 1334 – 1339

การรับรองการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษี 300%

สำหรับการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่

สามารถหักรายจ่ายสูงสุดถึง 3 เท่าของรายจ่ายจริงทั้งนี้สิทธิในการหักรายจ่ายเพิ่มเติมในเท่าที่ 3 ซึ่งเมื่อรวมในเท่าที่ 2 แล้ว (จากรายจ่ายปกติ)เพื่อยกเว้นภาษี ต้องไม่เกินผลรวมของอัตราส่วนของรายได้ของกิจการที่ต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ตามลำดับต่อไปนี้

* เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
* มีรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อทำการวิิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงาน ของรัฐหรือเอกชนที่กรมสรรพากรประกาศกำหนด (www.rd.go.th/publish/56999.0.html)
* ขอรับรองการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อ สวทช. สามารถเลือกได้ 2 วิธีการดังนี้

การขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ สามารถเลือกดำเนินการดังนี้
Pre-Approval
(การขอรับรองเป็นรายโครงการ)
Self-Declaration
(การขอรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ เป็นรายกิจการ)
คุณสมบัติผู้ประกอบการ
 • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
 • เฉพาะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่เคยผ่านการรับรองโครงการวิจัยฯ วิธีการ Pre-Approval มาแล้ว
วิธีดำเนินการ
 • ยื่นขอรับรอง “โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ต่อ สวทช. ผ่านระบบ RDC Online https://www.rdconline.nstda.or.th
 • ใช้ใบรับรองโครงการวิจัยฯ ที่ สวทช. ออกให้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีจากกรมสรรพากร
 • ยื่นขอรับการตรวจประเมิน “ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ของกิจการ และขึ้นทะเบียน ต่อ สวทช.
 • ใช้ใบรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ (อายุ 3 ปี) ที่ สวทช. ออกให้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีจากกรมสรรพากร สำหรับแต่ละโครงการวิจัยฯ ได้ด้วยตนเอง
มูลค่าโครงการวิจัยฯ ที่ใช้สิทธิ์
 • ไม่จำกัดมูลค่าโครงการ
 • มูลค่าโครงการไม่เกิน 3 ล้านบาท

 

งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน
02 564 7000 ต่อ 1328 – 1332, 1631 – 1634

การรับรองธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้

เข้าถึงตลาดภาครัฐ ก้าวไกลด้วยมาตรฐาน ยกระดับสู่สากล
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
New Start-up ผู้ประกอบการรายใหม่
(ตาม พรฎ. 627, 637 และ 658)

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 รอบระยะเวลาบัญชี

Venture Capital
(ตาม พรฎ. 636)

กิจการร่วมทุนใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากปันผลและกำไรจากการขายหุ้น 10 ปี

Angel Investor
(ตามกฎกระทรวง 337)

ผู้มีเงินได้ที่ถือหุ้นในธุรกิจเทคโนโลยีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

อาหารและการเกษตร

วัสดุก้าวหน้า

พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด

สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับ

เทคโนโลยีชีวภาพ

ยานยนต์และชิ้นส่วน

การแพทย์และการสาธารณสุข

อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และบริการสารสนเทศ

การท่องเที่ยว บริการและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรือ อุตสาหกรรมใหม่
คุณสมบัติ
 • จดทะเบียนประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
 • ประกอบกิจการใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตหรือให้บริการหรือเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ตามประกาศของ สวทช.

 

งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน
02 564 7000 ต่อ 1308, 1334 – 1339

บัญชีนวัตกรรมไทย

เข้าถึงตลาดภาครัฐ ก้าวไกลด้วยมาตรฐาน ยกระดับสู่สากล
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่

 

นิติบุคคลไทย ที่มีผู้ถือหุ้นไทย ไม่น้อยกว่า 51%
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในผลงานนวัตกรรมไทย ที่พร้อมผลิต จำหน่าย และต้องการขึ้นทะเบียน
 • ยื่นแบบคำขอและเอกสารประกอบ
สวทช. โดยคณะกรรมการฯ ทำการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
 • เป็นผลมาจากการวิจัย พัฒนาอย่างมีนัยสำคัญ โดยคนไทย
 • มีผลการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ
 • ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือได้การรับรองตามมาตรฐานบังคับ (ถ้ามี)
สำนักงบประมาณ
 • ตรวจสอบราคาผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
 • จัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย
สิทธิประโยชน์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยสูงสุด 8 ปี
 • หน่วยงานของรัฐ สามารถจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยได้ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
02 564 7000 ต่อ 71390 – 71395

เงินบริจาค RDI

มาตรการการบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสวทช. เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
คุณสมบัติ
 • นิติบุคคล
 • บุคคลธรรมดา
สิทธิประโยชน์
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

 

ขั้นตอนการยื่นขอสนับสนุนเงินเข้ากองทุนฯ

มาตรการการบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ

งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน
02 564 7000 ต่อ 1308, 1334 – 1339