เงินร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี

ร่วมทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
 • เพิ่มโอกาสในการวิจัยพัฒนาต่อยอด โดยมี สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทุนด้านเทคโนโลยี
 • สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นคงให้แก่ธุรกิจ
 • ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • แนะนำเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ เช่น กองทุน ร่วมทุนที่ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี

 

เงื่อนไข
สวทช. จะกำกับดูแลผ่านผู้แทน สวทช. ที่ส่งเข้าไปร่วมเป็นกรรมการบริษัทเท่านั้นและจะถอนการลงทุนตามระยะเวลาร่วมทุนที่ตกลงกัน หรือในกรณีที่บริษัทร่วมทุนประสบผลสำเร็จ โดยไม่ต้องพึ่งพาการถือหุ้นของ สวทช. อีกต่อไป
ศูนย์ลงทุน
02 564 7000 ต่อ 1340 – 1345, 1353, 1359

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

โอกาสทางการลงทุนของผู้ประกอบการ โดยให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรม
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
 • พัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ / เทคโนโลยีกระบวนการผลิต
 • จัดตั้ง / ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
 • ต่อยอดผลงานวิจัยใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 • พัฒนาเครื่องต้นแบบหรือการทำวิศวกรรมย้อนรอย

 

คุณสมบัติผู้ประกอบการ
 • นิติบุคคลไทยที่มีผู้ถือหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 51% ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • ไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนจากสถาบันอื่นในโครงการเดียวกัน
 • มีประสบการณ์ความสามารถทางเทคนิคการจัดการและการเงิน
งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน
02 564 7000 ต่อ 1308, 1334 – 1339
บริการสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ BOI
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
1. สนับสนุนเงินเข้ากองทุนเพื่อขยายสิทธิประโยชน์ BOI ตามมาตรการ Merit-Based Incentives
การบริจาคเงินสนับสนุนเข้ากองทุนที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เห็นชอบ โดยผู้ได้รับการส่งเสริม BOI ที่ประสงค์จะขยายสิทธิประโยชน์ สามารถบริจาคเงินสนับสนุนให้แก่ “กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ของ สวทช.

 

2. การรับรองกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

 

งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน
02 564 7000 ต่อ 1308, 1334 – 1339

การรับรองการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษี 300%

สำหรับการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่

* เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
* มีรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงาน ของรัฐหรือเอกชนที่กรมสรรพากรประกาศกำหนด (www.rd.go.th/publish/56999.0.html)

สามารถหักรายจ่ายสูงสุดถึง 3 เท่าของรายจ่ายจริงทั้งนี้สิทธิในการหักรายจ่ายเพิ่มเติมในเท่าที่ 3 ซึ่งเมื่อรวมในเท่าที่ 2 แล้ว (จากรายจ่ายปกติ) เพื่อยกเว้นภาษี ต้องไม่เกินผลรวมของอัตราส่วนของรายได้ของกิจการที่ต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ตามลำดับต่อไปนี้

การขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ จากการขอรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเลือกดำเนินการดังนี้
Pre-Approval
 • ไม่จำกัดมูลค่าโครงการ
 • การขอรับรองเป็นรายโครงการ
 • ยื่นขอรับรองโครงการวิจัย ต่อ สวทช. ผ่านระบบ RDC Online (https://www.rdconline.nstda.or.th)
 • ใช้หนังสือรับรองโครงการวิจัยฯ ที่ สวทช. ออกให้ เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีจากกรมสรรพากร
Self-Declaration
 • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เคยผ่านการรับรองโครงการวิจัยฯ ในรูปแบบ Pre-Approval มาแล้ว
 • การขอรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ ของกิจการ
 • มูลค่าโครงการไม่เกิน 3 ล้านบาท
 • ยื่นขอรับการตรวจประเมิน “ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ของกิจการและขึ้นทะเบียนกับ สวทช.
 • ใช้หนังสือรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ (อายุ 3 ปี) ที่ สวทช. ออกให้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีจาก กรมสรรพากรสำหรับโครงการวิจัยฯ ได้ด้วยตนเอง

 

งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน
02 564 7000 ต่อ 1328 – 1332, 1631 – 1634

การรับรองธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้

เข้าถึงตลาดภาครัฐ ก้าวไกลด้วยมาตรฐาน ยกระดับสู่สากล
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
New Start-up ผู้ประกอบการรายใหม่
(ตาม พรฎ. 627, 637 และ 658)

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 รอบระยะเวลาบัญชี

Venture Capital
(ตาม พรฎ. 636)

กิจการร่วมทุนใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากปันผลและกำไรจากการขายหุ้น 10 ปี

Angel Investor
(ตามกฎกระทรวง 337)

ผู้มีเงินได้ที่ถือหุ้นในธุรกิจเทคโนโลยีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

อาหารและการเกษตร

วัสดุก้าวหน้า

พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด

สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับ

เทคโนโลยีชีวภาพ

ยานยนต์และชิ้นส่วน

การแพทย์และการสาธารณสุข

อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และบริการสารสนเทศ

การท่องเที่ยว บริการและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรือ อุตสาหกรรมใหม่
คุณสมบัติ
 • จดทะเบียนประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
 • ประกอบกิจการใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตหรือให้บริการหรือเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ตามประกาศของ สวทช.

 

งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน
02 564 7000 ต่อ 1308, 1334 – 1339

บัญชีนวัตกรรมไทย

เข้าถึงตลาดภาครัฐ ก้าวไกลด้วยมาตรฐาน ยกระดับสู่สากล
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่

 

นิติบุคคลไทย
มีผลงานนวัตกรรมและต้องการขึ้นทะเบียน
สวทช. โดยคณะกรรมการฯ ทำการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
 • เป็นผลมาจากการวิจัย พัฒนาอย่างมีนัยสำคัญ โดยคนไทย
 • ผ่านการทดสอบคุณภาพจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ และผ่านการรับรองมาตรฐานบังคับ(ถ้ามี)
สำนักงบประมาณ
 • ตรวจสอบราคาผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
 • ได้ทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย
สำนักงบประมาณ
 • ผลิตภัณฑ์และบริการได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยสูงสุด 8 ปี
 • หน่วยงานของรัฐ สามารถจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยได้ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
02 564 7000 ต่อ 71390 – 71394

เงินบริจาค RDI

มาตรการการบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสวทช. เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
คุณสมบัติ
 • นิติบุคคล
 • บุคคลธรรมดา
สิทธิประโยชน์
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

 

ขั้นตอนการยื่นขอสนับสนุนเงินเข้ากองทุนฯ

 

งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน
02 564 7000 ต่อ 1308, 1334 – 1339