อำนาจหน้าที่

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็น หน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา ภายใต้การกำกับของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ระบุอำนาจหน้าที่ไว้ใน พรบ. พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2534

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) บริหารกองทุนตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(2) สํารวจ ศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางเป้าหมาย นโยบาย และจัดทําแผน โครงการ และมาตรการต่าง ๆ ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศแล้วนําเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(3) ดําเนินการวิจัย พัฒนาและดําเนินการด้านวิศวกรรม และสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมของภาครัฐบาล ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรม ด้านนี้ ระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ตลอดจนนานาประเทศเพื่อพัฒนาประโยชน์เชิงพาณิชย์

(4) ดําเนินการและสนับสนุนการให้บริการในการวิเคราะห์ดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์การสอบเทียบมาตรฐานและความถูกต้องของอุปกรณ์ การให้บริการข้อมูลและการให้คําปรึกษาทางเทคโนโลยีและสนับสนุนการให้บริการอื่น ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(5) สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือกและรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศตลอดจนการจัดการโครงการลงทุนและโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม และเพื่อเกื้อกูลการสร้างเสริมสมรรถนะทางเทคโนโลยีของประเทศ

(6) ดําเนินการและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของของประเทศ รวมทั้งการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน

(7) กระทําการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมอบหมาย

(8) จัดให้ได้มา ถือกรรมสิทธิ์ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืมแลกเปลี่ยน โอน รับโอนและขายหรือจําหน่ายด้วยวิธีใด ๆ ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์รวมทั้งหลักทรัพย์ต่างๆ ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้มอบหรืออุทิศให้

(9) รับค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ทรัพยสินทางปํญญา ค่าตอบแทนการให้ใช้หรือการโอนสิทธิบัตร และค่าบริการในการให้บริการ รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนและค่าบริการนั้น

(10) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม

(11) จัดให์มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(12) เขาร่วมกิจการกับบุคคลอื่นหรือถือหุ้นในบริษัทจํากัดเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(13) กู้ยืมเงิน ให้กู้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินหรือการลงทุนทั้งนี้ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และการบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การกู้ยืมเงินหรือการลงทุน ถ้าเป็นจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดต้องได้รับต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน

(14) กระทําการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให์สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF