หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
27 เม.ย. 2564
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (ฉบับย่อ) – ฉบับเต็มอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการบริหาร สวทช. (กวทช.) พิจารณา
22 มี.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1
26 พ.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4
14 ต.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3
14 ต.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2
14 ต.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1
14 ต.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
14 ต.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3
14 ต.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2
14 ต.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1
13 มิ.ย. 2561
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3
13 มิ.ย. 2561
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 4
หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน ผลการดำเนินงาน