หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ 30 ปี สวทช. ตอนที่ 14 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
ตอนที่ 14 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
19 พ.ย. 2564
0
30 ปี สวทช.
คลัง VDO

รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ

นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย

ระดับนานาชาติ

ดร.รัฐพล เฉลิมโรจน์ ผลงานเรื่อง “PlantBead Kit”

ดร.พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว และคณะ ผลงานเรื่อง “สารเคลือบดูดซับความร้อนด้วยอนุภาคนาโนกราฟีน-ซิลิกา สำหรับแผงพลังงานรวมแสงอาทิตย์แบบราง”

ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง และคณะ ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจวัดปริมาณโปรตีนไกลเคทเตดอัลบูมินเพื่อติดตามเบาหวาน “SugarAL GO sensor””

ดร.มัตถกา คงขาว ผลงานเรื่อง “A development of a new delivery system for HPV vaccine candidates against cervical cancer”

ดร.บรรพท ศิริเดชาดิลก ผลงานเรื่อง “High-throughput approach to discover new dengue vaccine”

ดร.ดารินทร์ คงคาสุริยะฉาย ผลงานเรื่อง “Thematic Reference Group Report on Innovation and Technology for Health Interventions for Infectious Diseases of Poverty” และ “Global Report on Health Research for Infectious Diseases of Poverty”

ระดับชาติ

ดร.บุญญาวัณย์ อยู่สุข ผลงานเรื่อง “เชื้อเพลิงสะอาดและสารหล่อลื่นชีวภาพ : ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเพื่อการพัฒนาปาล์มน้ำมันไทยอย่างยั่งยืน”

ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ ผลงานเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าชานอ้อย : การสกัดเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลส และการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์”

แชร์หน้านี้: