รับจ้างวิจัย ร่วมวิจัย

ทางลัดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่

Contract Research
 • บริษัทจ่ายเงินค่าว่าจ้าง โดย สวทช. เป็นฝ่ายทำวิจัย ความเป็นเจ้าของสิทธิขึ้นอยู่กับความตกลง
 • บริษัทได้รับการตอบสนองเทคโนโลยีที่ต้องการใช้
Joint Research
 • ทำวิจัยร่วมกัน
 • ผู้ร่วมวิจัยแต่ละฝ่ายเติมเต็มองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน
 • เจ้าของสิทธิตามสัดส่วนการร่วมลงทรัพยากร (สมอง เงิน อุปกรณ์ เป็นต้น)
ผู้ประกอบการที่ต้องการก้าวสู่ธุรกิจเทคโนโลยีมีโอกาสอยู่รอดและประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้ สวทช. พร้อมเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการก้าวสู่ธุรกิจเทคโนโลยี ผ่านความร่วมมือกับศูนย์วิจัยแห่งชาติทั้ง 4 ศูนย์ ครอบคลุมงานวิจัยหลากหลายสาขา ได้แก่

 • เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม
  BIOTEC
  02 564 6700 ต่อ 3301-3303
  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
 • เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์
  MTEC
  02 564 6500 ต่อ 4717, 4782, 4786
  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  NECTEC
  02 564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354
  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • นาโนเทคโนโลยี
  NANOTEC
  02 564 7100 ต่อ 6680
  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุญาตให้ใช้สิทธิ

สร้างธุรกิจให้แตกต่างด้วยนวัตกรรม
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่
 • บริการด้านการถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 • ให้ความรู้ คำปรึกษา ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด

เกษตร | ประมง

เครื่องมือ | เครื่องจักร

เวชสำอาง | เวชภัณฑ์

การแพทย์

ซอฟต์แวร์/อิเล็กทรอนิกส์

อาหารเพื่ออนาคต

สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
02 564 7000 ต่อ 1616 – 1619

ITAP ให้คำปรึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีเครือข่ายพร้อมให้บริการทั่วประเทศ
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
ผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาตรงจุด ลดการลองผิดลองถูก ประหยัดเวลา

เพิ่มผลตอบแทน
ผู้ประกอบการได้ผลตอบแทน 8.7 เท่า จากการลงทุนทำโครงการ

ประหยัดค่าใช้จ่าย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน ลดความเสี่ยงในการทำ R&D

ประหยัดแรง
ช่วยลูกค้าบริหารและติดตามโครงการ

ไม่กังวลเรื่องสิทธิทางเทคโนโลยี
ITAP ไม่แตะต้องทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียดบริการ:
1. วินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี โดยผู้เชี่ยวชาญ *ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ออกแบบโครงการเพื่อให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยีตามความต้องการของภาคเอกชน

 • สรรหาผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับปัญหาและความต้องการ
 • บริหารจัดการโครงการและประเมินผลการดำเนินโครงการ
 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงสุด 50% ของงบประมาณโครงการ แต่ไม่เกิน 400,000 บาท

 
3. จัดฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ
4. เสาะหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
5. จับคู่และเจรจาธุรกิจ
6. เชื่อมโยงสู่หน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ

เกณฑ์การเข้ารับบริการ
 • ผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยี
 • ธุรกิจที่มีผู้ถือหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 51%
 • SME ไทย (ตามนิยามของ สสว.)

ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน I Industry Innovation and Technology Assistance Program
02 564 7000 ต่อ ITAP

บริการวิเคราะห์และทดสอบ

พัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมก้าวสู่ตลาดโลก
เหมาะสำหรับ
Start-up
SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่

รายละเอียดบริการ:

 • สนับสนุนการวิจัยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
 • ลดค่าใช้จ่ายส่งผลิตภัณฑ์ทดสอบต่างประเทศ
 • ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยสินค้า
 • เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย

 • พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมตอบโจทย์ปัญหางานภาคอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สวทช.
NSTDA Characterization and Testing Service Center: NCTC
ให้บริการ 7 วัน 24 ชั่วโมง ด้วยมาตรฐานสากล สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมตอบโจทย์ปัญหางานภาคอุตสาหกรรมและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศไทย 20 แห่ง (รวม NCTC)

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electrical and Electronic Products Testing Center: PTEC
เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ตอบสนองการส่งออกและนำเข้าผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบของ PTEC ได้การรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC17025 ครบทุกงานบริการด้านทดสอบ และได้ขยายงานบริการสู่การเป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อการรรับรองผลิตภัณฑ์ (Inspection body: IB) ในโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO/IEC17020 และจัดทำระบบคุณภาพในการออกเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO/IEC17065 เพื่อรองรับตลาด AEC อีกด้วย

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม
Industrial Ceramic and Houseware Product Testing Center: CTEC

ด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ Lucideon Limited (Lucideon) ประเทศอังกฤษ โดยให้บริการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (Tableware) ผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกปูพื้น บุผนัง (Tiles) ตามมาตรฐานสากล และ มอก.โดยการทดสอบมีมาตรฐานเทียบเท่ากับการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการฯ ของ LUCIDEON ประเทศอังกฤษ ซึ่งทำให้สะดวก รวดเร็วและมีราคาถูกกว่าการส่งไปทดสอบยังต่างประเทศ นอกจากนี้ CTEC ยังให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทสุขภัณฑ์ (Sanitary ware) ผลิตภัณฑ์ประเภทคอนกรีตบล็อกมวลเบา (Cellular Lightweight Concrete) ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ (Faucets for Sanitary ware) และผลิตภัณฑ์ฝักบัวอาบน้ำ (Shower Units)


02 564 6500 ต่อ 4215
02 564 7000 ต่อ 71960

ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง
National Advanced Nano-characterization Center: NANC
เปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างที่หลากหลาย ทั้งในด้านกายภาพ เช่น การวิเคราะห์ขนาดและรูปร่างวัสดุนาโน ด้านเคมี เช่น ตรวจองค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่าง และด้านชีวภาพ เช่น การทดสอบคุณสมบัติการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น โดยสามารถรองรับตัวอย่างจากภาคอุตสาหกรรม ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ พลาสติก อาหาร ยาและเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยได้รับมาตรฐานและได้รับการรับรอง ISO 9001 และ ISO/IEC 17025
02 117 6500 ต่อ 6567, 6600

บริการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม


ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม | Design & Engineering Consulting Service Center (DECC)

One Stop Service for Engineering Solution
 • ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรา
 • สร้าง 3D CAD/Mesh
 • สร้างต้นแบบ และทดสอบ Automation
 • จัดฝึกอบรมเทคโนโลยี CAE
 • พัฒนาซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรม
 • การวิจัยและพัฒนา