Position Center Closeing date
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยสารอันตรายจากวัสดุ MTEC  30/06/2021
นักวิเคราะห์ / กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ENTEC  30/06/2021
นักวิเคราะห์ / กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ENTEC  30/06/2021
วิศวกร / ทีมวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและซ่อมบำรุง MTEC  30/06/2021
นักวิจัย / ทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม NANOTEC  30/06/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ENTEC  30/06/2021
นักกฎหมาย / ฝ่ายกฎหมาย CO  30/06/2021
นักวิจัย / ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์ CO  30/06/2021
นักกฎหมาย / ฝ่ายกฎหมาย CO  30/06/2021
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ CO  30/06/2021
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ทีมวิจัยวัสดุและระบบเพื่อสิ่งแวดล้อม MTEC  30/06/2021
นักวิจัย / กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน NANOTEC  30/06/2021
นักวิจัย / กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน NANOTEC  30/06/2021
ผู้ช่วยวิจัย / กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร BIOTEC  30/06/2021
นักวิเคราะห์อาวุโส / ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย BIOTEC  30/06/2021
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / งานความร่วมมือระหว่างประเทศ BIOTEC  30/06/2021
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / งานความร่วมมือระหว่างประเทศ BIOTEC  30/06/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน CO  30/06/2021
นักวิเคราะห์ / งานเครือข่ายวิจัย NANOTEC  30/06/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยกระบวนการระดับนาโนเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร NANOTEC  30/06/2021
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ CO  30/06/2021
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม CO  30/06/2021
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม CO  30/06/2021
นักวิเคราะห์ / งานบริหารแหล่งทุนภายนอก BIOTEC  30/06/2021
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม CO  30/06/2021