Position Center Closeing date
ผู้ประสานงาน / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ CO  31/08/2019
นักวิจัย / ทีมวิจัยนวัตกรรมเส้นใยนาโน NANOTEC  31/08/2019
ผู้ช่วยวิจัย / กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูงและความปลอดภัย NANOTEC  31/07/2019
วิศวกร / ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ NECTEC  31/07/2019
นักวิเคราะห์ / งานบริหารโปรแกรมวิจัยและเทคโนโลยีฐาน BIOTEC  31/07/2019
นักวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกล NECTEC  31/07/2019
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ / งานประชาสัมพันธ์ BIOTEC  31/07/2019
นักวิจัย / กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ NECTEC  31/07/2019
เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคลอาวุโส / งานกลยุทธ์บุคคล CO  31/07/2019
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล / งานสรรหาคัดเลือก CO  31/07/2019
ที่ปรึกษาอาวุโส / โครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ CO  30/09/2019
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม CO  30/09/2019
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ CO  31/08/2019
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ CO  31/08/2019
วิศวกร / งานวิศวกรรมและบริการอาคาร CO  31/08/2019
นักวิเคราะห์ / ศูนย์ลงทุน CO  31/08/2019
ที่ปรึกษา / งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา CO  31/08/2019
ที่ปรึกษา / งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา CO  31/08/2019
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ / งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา CO  31/08/2019
นักวิจัยนโยบาย / ฝ่ายประสานงานกิจการพิเศษ CO  31/08/2019
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / ฝ่ายประสานงานกิจการพิเศษ CO  30/09/2019
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม CO  31/08/2019
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม CO  31/08/2019
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ด้านกิจการพิเศษ CO  30/09/2019
วิศวกร / งานวิศวกรรมและบริการอาคาร CO  31/08/2019