Position Center Closeing date
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม MTEC  31/07/2018
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ CO  31/07/2018
นักวิชาการ / งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง CO  30/07/2018
ผู้จัดการ / งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร MTEC  31/07/2018
เจ้าหน้าที่ขาย / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม Serv.  31/07/2018
เจ้าหน้าที่พัสดุ / งานพัสดุ NANOTEC  31/07/2018
วิศวกร / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม Serv.  31/07/2018
นักวิเคราะห์ / งานบริหารเทคโนโลยีฐาน NANOTEC  31/07/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการจัดเรียงโครงสร้างและอนุภาคระดับนาโน NANOTEC  31/07/2018
นักวิเคราะห์ / งานแผนกลยุทธ์การตลาด NANOTEC  31/07/2018
ผู้จัดการ / งานความร่วมมือระหว่างประเทศ MTEC  31/07/2018
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน NANOTEC  31/07/2018
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน NANOTEC  31/07/2018
นักวิเคราะห์ / งานนโยบาย แผน และกลยุทธ์ NANOTEC  31/07/2018
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CO  31/07/2018
ผู้ช่วยวิจัย / หน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณ NECTEC  31/07/2018
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / งานทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุ MTEC  31/07/2018
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์ MTEC  31/07/2018
Researcher / Medical Devices Laboratory MTEC  31/07/2018
ผู้ช่วยวิจัย / สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ NECTEC  31/07/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำนวยความสะดวก NECTEC  31/07/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ NECTEC  31/07/2018
ผู้ช่วยวิจัย / หน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณ NECTEC  31/07/2018
วิศวกร / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ CO  31/07/2018
วิศวกร / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ CO  31/07/2018