Position Center Closeing date
นักวิเคราะห์ / งานบริหารและอำนวยการโครงการวิจัย NECTEC  30/06/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC  30/06/2019
วิศวกร / งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน NECTEC  30/06/2019
นักวิเคราะห์อาวุโส / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ BIOTEC  30/06/2019
นักวิเคราะห์อาวุโส / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ BIOTEC  30/06/2019
นักวิเคราะห์ / งานความปลอดภัยทางชีวภาพ BIOTEC  31/05/2019
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ CO  31/05/2019
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม CO  31/05/2019
นักวิเคราะห์ / ด้านสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา NANOTEC  30/06/2019
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ CO  31/05/2019
วิศวกร / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ CO  31/05/2019
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ MTEC  31/05/2019
นักวิจัย / ทีมวิจัยการผสมยางและการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม MTEC  31/05/2019
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ CO  31/05/2019
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ CO  31/05/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ NECTEC  31/05/2019
วิศวกร / งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต NECTEC  31/05/2019
วิศวกร / งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต NECTEC  31/05/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการประมวลสัญญาณประสาท NECTEC  31/05/2019
ผู้ประสานงาน / ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ CO  02/06/2019
นักวิชาการ / งานพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม CO  02/06/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย NECTEC  31/05/2019
นักวิเคราะห์ / งานนโยบายและแผน CO  03/06/2019
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ NECTEC  31/05/2019
นักวิจัย / ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ NECTEC  31/05/2019