Position Center Closeing date
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ CO  30/09/2018
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / งานบริหารและสนับสนุนการวิจัย CO  30/09/2018
นักวิเคราะห์อาวุโส / งานบริหารเทคโนโลยีฐาน MTEC  31/10/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC  30/09/2018
ผู้ช่วยวิจัย / หน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณ NECTEC  30/09/2018
นักวิเคราะห์ / งานบริหารโครงการวิจัยเทคโนโลยีฐาน NECTEC  30/09/2018
วิศวกรประสานงานโครงการ / ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม Serv.  30/09/2018
นักวิจัย / หน่วยวิจัยยาง MTEC  30/09/2018
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย CO  30/09/2018
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล / งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร NECTEC  30/09/2018
ผู้ช่วยวิจัย / หน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณ NECTEC  30/09/2018
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์อาวุโส / ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ CO  30/09/2018
ที่ปรึกษา / งานพัฒนาหลักสูตร/และบริการใหม่ CO  30/09/2018
วิศวกร / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ CO  30/09/2018
นักวิเคราะห์ / งานบริหารโครงการหน่วยวิจัย NECTEC  30/09/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม MTEC  30/09/2018
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / งานทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุ MTEC  30/09/2018
วิศวกร / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ CO  30/09/2018
Researcher / Medical Devices Laboratory MTEC  30/09/2018
นักวิเคราะห์ / งานแผนงานและงบประมาณ NECTEC  30/09/2018
ผู้ช่วยวิจัย / สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ NECTEC  30/09/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ NECTEC  30/09/2018
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / ฝ่ายประสานงานกิจการพิเศษ CO  30/09/2018
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการและระบบตรวจติดตาม NANOTEC  30/09/2018
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / งานความร่วมมือระหว่างประเทศ BIOTEC  30/09/2018