Position Center Closeing date
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / ทีมทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง NECTEC  31/07/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยโซลูชั่นด้านวิศวกรรมและมาตรฐานยาง MTEC  31/07/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโน NANOTEC  31/07/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ NECTEC  31/07/2020
นักวิจัย / ทีมวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยา NANOTEC  31/07/2020
ช่าง / งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต NECTEC  31/07/2020
นักวิเคราะห์ / งานพัฒนาเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยี NECTEC  31/07/2020
นักวิเคราะห์ / งานพัฒนาเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยี NECTEC  31/07/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการประมวลสัญญาณประสาท NECTEC  31/07/2020
วิศวกร / ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล NECTEC  31/07/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล NECTEC  31/07/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ NECTEC  31/07/2020
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน NECTEC  31/07/2020
นักวิเคราะห์ / งานบริหารและอำนวยการโครงการวิจัย NECTEC  31/07/2020
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี NECTEC  31/07/2020
นักวิเคราะห์ / งานบริหารและอำนวยการโครงการวิจัย NECTEC  31/07/2020
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน NECTEC  31/07/2020
ผู้ช่วยวิจัย / กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร BIOTEC  31/07/2020
นักวิจัย / ทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร BIOTEC  31/07/2020
นักวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง BIOTEC  31/07/2020
นักวิจัย / กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร BIOTEC  31/07/2020
นักวิเคราะห์ / งานแผนงานและงบประมาณ BIOTEC  31/07/2020
ผู้จัดการ / งานสนับสนุนวิจัย/วิชาการ BIOTEC  31/07/2020
ผู้ช่วยผู้จัดการ / ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร BIOTEC  31/07/2020
วิศวกร / งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต NECTEC  31/07/2020