Position Center Closeing date
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีเชื้อเพลิงสะอาดและเคมีขั้นสูง ENTEC  31/05/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยพลังงานทดแทนและประสิทธิภาพพลังงาน ENTEC  31/05/2021
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / งานความร่วมมือระหว่างประเทศ BIOTEC  31/05/2021
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / งานความร่วมมือระหว่างประเทศ BIOTEC  31/05/2021
นักวิเคราะห์อาวุโส / ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย BIOTEC  31/05/2021
ผู้ช่วยวิจัย / กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร BIOTEC  31/05/2021
นักวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง BIOTEC  31/05/2021
นักวิจัย / กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร BIOTEC  31/05/2021
นักวิจัย / ทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร BIOTEC  31/05/2021
นักวิจัย / กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน NANOTEC  31/05/2021
นักวิจัย / กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน NANOTEC  31/05/2021
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม CO  31/05/2021
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม CO  31/05/2021
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม CO  31/05/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ NECTEC  31/05/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ NECTEC  31/05/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน NECTEC  31/05/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล NECTEC  31/05/2021
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ CO  31/05/2021
นักวิชาการ / งานบริหารด้านทุนทางปัญญา MTEC  31/05/2021
นักวิเคราะห์อาวุโส / งานแผนกลยุทธ์การตลาด NANOTEC  31/05/2021
นักวิเคราะห์ / งานบริหารแหล่งทุนภายนอก BIOTEC  31/05/2021
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม CO  31/05/2021
นักวิจัย / ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ CO  31/05/2021
นักกฎหมาย / ฝ่ายกฎหมาย CO  31/05/2021