Position Center Closeing date
ที่ปรึกษา / ด้านพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต CO  30/09/2021
ที่ปรึกษาอาวุโส / งานนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา CO  30/09/2021
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ CO  30/09/2021
วิศวกร / ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม BIOTEC  30/09/2021
นักวิเคราะห์อาวุโส / งานสนับสนุนวิจัย/วิชาการ BIOTEC  30/09/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ENTEC  30/09/2021
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและพันธมิตรร่วมวิจัย MTEC  30/09/2021
ผู้ช่วยผู้จัดการ / ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม BIOTEC  30/09/2021
นักกฎหมาย / งานนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา CO  30/09/2021
นักวิเคราะห์ / กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ENTEC  30/09/2021
นักวิจัย / กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน NANOTEC  30/09/2021
นักวิเคราะห์ / กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ENTEC  30/09/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC  30/09/2021
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน NECTEC  30/09/2021
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / งานความร่วมมือระหว่างประเทศ NECTEC  30/09/2021
วิศวกร / งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต NECTEC  30/09/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน NECTEC  30/09/2021
ผู้ช่วยวิจัย / งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี NECTEC  30/09/2021
นักกฎหมาย / ฝ่ายกฎหมาย CO  30/09/2021
นักวิจัย / ทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม NANOTEC  30/09/2021
นักวิเคราะห์ / งานบริหารแหล่งทุนภายนอก BIOTEC  30/09/2021
นักวิจัย / กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร BIOTEC  30/09/2021
นักวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง BIOTEC  30/09/2021
ผู้ช่วยวิจัย / กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร BIOTEC  30/09/2021
นักวิเคราะห์ / งานสนับสนุนวิจัย/วิชาการ BIOTEC  30/09/2021