Position Center Closeing date
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / ทีมแผนกลยุทธ์และบริหารการวิจัย CO  31/03/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร BIOTEC  30/04/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล BIOTEC  30/04/2021
นักวิเคราะห์ / งานแผนงานและงบประมาณ BIOTEC  30/04/2021
นักวิจัย / กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร BIOTEC  30/04/2021
นักวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง BIOTEC  30/04/2021
ผู้ช่วยวิจัย / กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร BIOTEC  30/04/2021
นักวิเคราะห์ / งานบริหารแหล่งทุนภายนอก BIOTEC  30/04/2021
วิศวกร / ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม BIOTEC  30/04/2021
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / งานความร่วมมือระหว่างประเทศ BIOTEC  30/04/2021
นักวิเคราะห์อาวุโส / ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย BIOTEC  30/04/2021
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม CO  30/04/2021
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม CO  30/04/2021
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา CO  30/04/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน NECTEC  30/04/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล NECTEC  30/04/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ NECTEC  30/04/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ NECTEC  30/04/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ NECTEC  30/04/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC  30/04/2021
ผู้ช่วยวิจัย / ทีมวิจัยเทคโนโลยีพลาสติก MTEC  30/04/2021
นักวิจัย / ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ CO  30/04/2021
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม CO  30/04/2021
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม CO  30/04/2021
นักพัฒนาองค์กร / งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร BIOTEC  30/04/2021