หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ 30 ปี สวทช. ตอนที่ 26 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
ตอนที่ 26 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย
16 ก.พ. 2565
0
30 ปี สวทช.
คลัง VDO

รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ และนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ

นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย

เผยแพร่เกียรติคุณและรางวัลของนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัย ประกอบด้วย

ระดับนานาชาติ และชาติ

ดร.ศศิธร เอี้อวิริยะวิทย์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนนักวิจัยหญิง 1 ใน 5 ราย จากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและแอฟริกา เข้าร่วมโครงการ Young Female Scientist Programmer

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. ผลงานเรื่อง “แพลตฟอร์ม AMED Telehealth”

ดร.ศศิธร ศรีสวัสดิ์ ผลงานเรื่อง “The World Academy of Sciences (TWAS) Young Affiliates”

ดร.สุภาวดี อิงศรีสว่าง และคณะ ผลงานเรื่อง “โครงการพัฒนาดัชนีจุลินทรีย์ด้วยวิธีทางอณูชีววิทยาและดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการประเมินสถานภาพของระบบนิเวศในลุ่มน้ำแม่โขง-ล้านช้าง (A Microbial-based Index to Assess the Ecological Status of the Lancang-Mekong River based on Molecular Approaches and DNA Barcoding: MekongDNA)”

ดร.วรินธร สงคศิริ และคณะ ผลงานเรื่อง “โครงการ Train-the-Trainer Program under Lancang – Mekong Cooperation to Enhance Production Capacity and People’s Livelihood by Improving the Value Chain for Cassava Cultivation and Application: Clean Cassava Chips, Native Starch, Modified Starch, Ethanol and Biogas Production”

ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี ผลงานเรื่อง “Development of a platform for rapid screening of senolytic agents and discovery of novel-aging compounds from Thai plants” และ “Bovine colostrum (ผลงานวิจัยของบริษัท เดวิด เอนเตอร์ไพรส์ แอนด์ ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด)”

ดร.รัตน์จิกา วงศ์วนากุล ผลงานเรื่อง “Fenugreek extract (ผลงานวิจัยของ บริษัท ไอเดียทูเอ็กซ์เพิร์ท จำกัด)”

แชร์หน้านี้: