หน้าแรก บริการ คู่มือและแนวทางการปฏิบัติของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
คู่มือและแนวทางการปฏิบัติของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
27 เม.ย. 2564
0
บริการ
คู่มือหรือแนวทางผู้รับบริการ
 1. การขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมตามมาตรฐานบัญชีนวัตกรรมไทย http://www.innovation.go.th/step/
 2. การขอใช้บริการ iTAP ในการจัดคู่ความต้องการพัฒนาเทคโนโลยี ขอคำปรึกษาด้าน R&D และร่วมกันพัฒนา https://itap.nstda.or.th
 3. การขอรับบริการวิเคราะห์ทดสอบ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม https://www.nstda.or.th/ctec/services_request_process/
 4. การขอรับบริการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม ศูนย์บริการปรึกษาออกแบบและวิศวกรรม http://www.decc.or.th/content_cat.php?id=72
 5. การขอรับการสนับสนุนโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สวทช. https://www.nstda.or.th/tei/download.html
 6. การขอรับรองกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐาน https://www.nstda.or.th/tei/service/startup.html
 7. การรับรองการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษี 300% https://www.nstda.or.th/rdp
 8. การฝึกอบรมและสัมมนา https://www.nstdaacademy.com/
 9. การเช่าพื้นที่สำนักงานสำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ http://swpark.or.th/
 10. การรับบริการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ https://www.nstda.or.th/tlo/content.php?id=3
 11. การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา https://www.nstda.or.th/home/mission/scholarship-page/#s1
 12. คู่มือการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สวทช. https://www.nstda.or.th/home/introduce/oic/nstda-oic-services/

 

คู่มือหรือแนวทางผู้ให้บริการ
 1. กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมเพื่อขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ( PM-CO-INS-01)
 2. ขั้นตอนการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรม (โครงการเดี่ยว) ( PM-CO-ITAP-01)
 3. คู่มือการทำงาน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม ( DM-CO-CTEC-01)
 4. การบริหารโครงการรับจ้างวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( PM-CO-DECC-01)
 5. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( PM-CO-DECC-02)
 6. ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ ( PM-CO-NCTC-01)
 7. ขั้นตอนกระบวนการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน ( PM-CO-TEI-01)
 8. ขั้นตอนกระบวนการให้การรับรองโครงการธุรกิจเทคโนโลยี ( PM-CO-TEI-02)
 9. ขั้นตอนกระบวนการให้การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( PM-CO-RDI-01)
 10. ขั้นตอนกระบวนการให้การรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( PM-CO-RDI-02)
 11. ขั้นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ( PM-CO-TMA-01)
 12. ขั้นตอนการจัดอบรมและสัมมนา ( PM-CO-CFA-01)
 13. ขั้นตอนการจัดฝึกอบรมและสัมมนา ( PM-CO-SWP-01)
 14. ขั้นตอนการใช้เช่าพื้นที่สำนักงาน ( PM-CO-SWP-02)
 15. ขั้นตอนการให้บริการอบรม_ห้องสัมมนา_ห้องประชุม ( PM-CO-SWP-03)
 16. ขั้นตอนการให้บริการใช้พื้นที่อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ( PM-CO-SMS-01)
 17. ขั้นตอนการให้บริการที่พัก บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ( PM-CO-SMS-02)
 18. ขั้นตอนกระบวนการบริหารพื้นที่เช่าภาคเอกชนอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ( PM-CO-TSP-01)
 19. ขั้นตอนการให้บริการห้องฝึกอบรม สัมมนา และพื้นที่แสดงนิทรรศการ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ( PM-CO-TCC-01)
 20. ขั้นตอนการสัมมนา ฝึกอบรม และกิจกรรมให้คำปรึกษา สำหรับบุคคลภายในและภายนอก สวทช. ( PM-CO-BIC-01)
 21. ขั้นตอนการบริการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สำหรับหน่วยงานภายใน ( PM-CO-TLO-01)
 22. ขั้นตอนกระบวนการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา ( PM-CO-JSTP-01)
 23. ขั้นตอนกระบวนการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ( PM-CO-JSTP-02)
 24. การขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ ( PM-CO-RGD-01)
 25. การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ( PM-CO-RDIM-01)
 26. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( G-CO-RDI-02)
 27. การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ( PM-CO-ORI-01)
 28. ขั้นตอนกระบวนการให้เงินสนับสนุน ( PM-CO-BIC-02)
 29. ขั้นตอนการขออนุมัติร่วมลงทุน ( PM-CO-NIC-01)
แชร์หน้านี้: