กลุ่มบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI)
เน้นการตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาที่สำคัญของประเทศ

กลุ่มสนับสนุนและบริหารงานวิจัยขนาดใหญ่ เน้นการตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาที่สำคัญของประเทศ (National Agenda) โดยแหล่งที่มาของโจทย์มาจากหลายแหล่ง ได้แก่ กลุ่มหรือเครือข่ายที่เป็นการรวมตัวกันของแต่ละอุตสาหกรรม (Consortium) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลของภาครัฐ (Government Big Data Platform) เช่น

กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย
 • การบริหารจัดการงานวิจัย
 • การบริหารจัดการทุนวิจัยขนาดใหญ่ของภาครัฐและภาคเอกชน ทุนวิจัยขนาดใหญ่จาก บริษัทข้ามชาติหรือบริษัทขนาดใหญ่
 • การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานวิจัยของ สวทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐาน เป็นไปตามหลักจริยธรรม กฎหมาย มีการทำงานวิจัยที่โปร่งใส และผลงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ
 • กิจกรรมที่ตอบเป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDGs) ที่ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายนานาชาติ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
กลไกด้านความร่วมมือต่างประเทศ
Connecting the World
 • ศูนย์ข้อมูลความร่วมมือต่างประเทศและเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
 • Open Lab/ Open Ecosystem
 • สร้างความเชื่อมโยงอย่างเข้มข้น
Industry Collaboration
 • โปรแกรมร่วมวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม
 • สนับสนุนให้บริษัทต่างชาติจัดตั้งศูนย์วิจัยหรือพัฒนาบุคลากรวิจัย
 • สนับสนุนการร่วมวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนบุคลากรใน EECi
International Organization
เข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือและเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรระดับนานาชาติ
Scientific Community
 • สร้างและเข้าร่วมเครือข่ายและ Consortium
Education Partnership
 • Joint Research Study
 • Internship และ Fellowship
 • International Career for the Future Academy
Research Collaboration
 • อำนวยความสะดวกในการสร้างความร่วมมือ เช่น Joint Research Center, Research network, Matching fund, Research exchange
 • สนับสนุนความร่วมมือ เช่น โอกาสในการเข้าถึงทุนวิจัย และบริการ One Stop Service
 • การจัดประชุม/สัมมนานานาชาติ
กรอบวิจัย
โครงการนักวิจัยแกนนำ

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง สิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีศักยภาพเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ รวมทั้งการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยให้การสนับสนุน ไม่เกิน 2 โครงการ ต่อปี ขอบเขตการสนับสนุนอาจแตกต่างออกไปในแต่ละปี

ติดต่องานบริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.

โทร 0 2564 7000 ต่อ 71681-9 (ฝ่ายการตลาด)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร  0 2117 6859  (ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC))
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

ห้อง 901-1 ชั้น 9 ตึก B อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์: 0 2117 6489
อีเมล์: planning-cpmo@nstda.or.th