1 / 147   
จำนวนที่พบ  2940 รายการ
Clear   Condition :
1630770658122020-07-03สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างซ่อมบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ Plant Glow Chamber โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
2630675226582020-07-03สำนักงานกลางจ้างซ่อมเครื่อง SC-XRD โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
3630671786312020-07-03สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อซอฟต์แวร์ Joget Workflow โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศราคากลาง
4630571167472020-07-03สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างเหมาปรับปรุงห้องพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
5630671786312020-07-03สำนักงานกลางซื้อซอฟต์แวร์ Joget Workflow โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศราคากลาง
6630770052872020-07-03สำนักงานกลางจ้างทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพตามมาตรฐาน ISO 10993 ของผลิตภัณฑ์ OSSICURE โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
7630675245432020-07-03สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างดำเนินงานตรวจสอบและควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียรวม สวทช. ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
8630770517132020-07-03สำนักงานกลางจ้างขนย้ายและกำจัด ของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมีที่ไม่สามารถเผาทำลายได้ด้วยเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
9630571167472020-07-03สำนักงานกลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
10630770621702020-07-03สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างซ่อมเครื่องครุภัณฑ์ UV-VIS Spectrophotometer โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
11630674870272020-07-03สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อชุดกรองและอุปกรณ์ประกอบ (Filtration Device) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
12630674899882020-07-03สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างHire to Analyze Illumina HiSeq sequencing โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
13630770524892020-07-03ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติซื้อจัดซื้อ (ต่อสัญญา) โปรแกรม - MSC One Standard - Simulia Abaqus Extended Tokens - Xflow Standard 32 (XFD-32) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
14630674930462020-07-03สำนักงานกลางซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
15630675377842020-07-03สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างทำครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ EMC และห้องปฏิบัติการทดสอบด้านความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
16630770517132020-07-03สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างขนย้ายและกำจัด ของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมีที่ไม่สามารถเผาทำลายได้ด้วยเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
17630675272382020-07-03สำนักงานกลางซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
18630770621702020-07-03ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจ้างซ่อมเครื่องครุภัณฑ์ UV-VIS Spectrophotometer โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
19630571587192020-07-03สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างที่ปรึกษาการศึกษาความเหมาะสมด้านการลงทุน (Project Investment Feasibility Study) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
20630675226582020-07-03สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างซ่อมเครื่อง SC-XRD โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก