1 / 486   
จำนวนที่พบ  9704 รายการ
Clear   Condition :
1621170638962019-11-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างจ้างซ่อมแซมเครื่อง Wide spectral range confocal laser scanning โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
2621170930862019-11-22สำนักงานกลางจ้างจ้างเหมาทำการศึกษาเบื้องต้นของระบบ Biorefinery แบบ GMP ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศราคากลาง
3621170930862019-11-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างจ้างเหมาทำการศึกษาเบื้องต้นของระบบ Biorefinery แบบ GMP ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศราคากลาง
4621172685092019-11-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อวัตถุดิบ RACG000 จำนวน 7.8 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
5621172888472019-11-22ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจ้างซ่อมแซมเครื่อง HPLC Water e2695 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
6621172888472019-11-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างซ่อมแซมเครื่อง HPLC Water e2695 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
7621172888472019-11-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างซ่อมแซมเครื่อง HPLC Water e2695 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
8621172955662019-11-22สำนักงานกลางจ้างทดสอบ Bioburden test และ Sterility test ของการทำ Dose Audit รวมทั้ง routine sterile โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
9621172955662019-11-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างทดสอบ Bioburden test และ Sterility test ของการทำ Dose Audit รวมทั้ง routine sterile โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
10621173087312019-11-22ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจ้างRe-Certificate แผ่น Standard Wafer โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
11621173087312019-11-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างRe-Certificate แผ่น Standard Wafer โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
12621173415752019-11-22ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสารของอาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
13621173415752019-11-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสารของอาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
14621173475082019-11-22ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจ้างเหมาทำส่วนการแสดงผลการวิเคราะห์เชิงกราฟในระบบ Odoo ERP โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
15621173475082019-11-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างเหมาทำส่วนการแสดงผลการวิเคราะห์เชิงกราฟในระบบ Odoo ERP โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
16621173492142019-11-22ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์กะพงปลาสุดฮิต มูลค่าเศรษฐกิจสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
17621173492142019-11-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์กะพงปลาสุดฮิต มูลค่าเศรษฐกิจสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
18621173502582019-11-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างเหมางานในโครงการ การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราแมลง Purpureocillium lilacinum TBRC 10638 ในการเป็นสารชีวภัณฑ์ควบคุมเพลี้ยไฟในแปลงเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
19621173502582019-11-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างเหมางานในโครงการ การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราแมลง Purpureocillium lilacinum TBRC 10638 ในการเป็นสารชีวภัณฑ์ควบคุมเพลี้ยไฟในแปลงเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
20621173530902019-11-22สำนักงานกลางจ้างบริหารจัดการและประสานขออนุญาตให้ใช้สิทธิกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง