1 / 440   
จำนวนที่พบ  8792 รายการ
Clear   Condition :
1620873408552019-09-23ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจ้างประกอบติดตั้งและทดสอบชุดทดสอบมอเตอร์และกล่องเกียร์ โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศราคากลาง
2620873408552019-09-23สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างประกอบติดตั้งและทดสอบชุดทดสอบมอเตอร์และกล่องเกียร์ โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศราคากลาง
3620875022942019-09-23สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาจ้างจ้างทำถังสำหรับเลี้ยงกุ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
4620973356712019-09-23ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจ้างบำรุงรักษาและอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบการจัดการ HPC Cluster โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
5620973356712019-09-23สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างบำรุงรักษาและอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบการจัดการ HPC Cluster โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
6620973356712019-09-23สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างบำรุงรักษาและอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบการจัดการ HPC Cluster โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
7620973681652019-09-23สำนักงานกลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่าย ภายในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
8620973681652019-09-23สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่าย ภายในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
9620973733922019-09-23ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เก็บข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
10620973733922019-09-23ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เก็บข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
11620973733922019-09-23สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เก็บข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
12620973733922019-09-23สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เก็บข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
13620974053412019-09-23ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติซื้อ1.Fmoc-Ala-OH, 95% 2.Fmoc-Arg(Pbf)-OH 3.Fmoc-Asn(Trt)-OH 4.Fmoc-Asp(OtBu)-OH 5.Fmoc-Cys(Trt)-OH 6.Fmoc-Gln(Trt)-OH 7.Fmoc-Glu(OtBu)-OH 8.Fmoc-Gly-OH 9.Fmoc-Thr(tBu)-OH 10.Fmoc-Ile-OH =98.0% (T) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
14620974053412019-09-23ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติซื้อ1.Fmoc-Ala-OH, 95% 2.Fmoc-Arg(Pbf)-OH 3.Fmoc-Asn(Trt)-OH 4.Fmoc-Asp(OtBu)-OH 5.Fmoc-Cys(Trt)-OH 6.Fmoc-Gln(Trt)-OH 7.Fmoc-Glu(OtBu)-OH 8.Fmoc-Gly-OH 9.Fmoc-Thr(tBu)-OH 10.Fmoc-Ile-OH =98.0% (T) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
15620974053412019-09-23สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อ1.Fmoc-Ala-OH, 95% 2.Fmoc-Arg(Pbf)-OH 3.Fmoc-Asn(Trt)-OH 4.Fmoc-Asp(OtBu)-OH 5.Fmoc-Cys(Trt)-OH 6.Fmoc-Gln(Trt)-OH 7.Fmoc-Glu(OtBu)-OH 8.Fmoc-Gly-OH 9.Fmoc-Thr(tBu)-OH 10.Fmoc-Ile-OH =98.0% (T) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
16620974053412019-09-23สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อ1.Fmoc-Ala-OH, 95% 2.Fmoc-Arg(Pbf)-OH 3.Fmoc-Asn(Trt)-OH 4.Fmoc-Asp(OtBu)-OH 5.Fmoc-Cys(Trt)-OH 6.Fmoc-Gln(Trt)-OH 7.Fmoc-Glu(OtBu)-OH 8.Fmoc-Gly-OH 9.Fmoc-Thr(tBu)-OH 10.Fmoc-Ile-OH =98.0% (T) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
17620974329012019-09-23สำนักงานกลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
18620974329012019-09-23สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
19620974745652019-09-23สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างจ้างดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ ?การศึกษาประสิทธิภาพทางคลินิกของชุดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมผสมอนุภาคนาโนสารสกัดใบหมี่และบัวบก? โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
20620974977942019-09-23ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติซื้อ1.MF Flowerplate transp pH/DO Type 248 well MTA with flower 2.Gas-permeable sealing foil for microfluidic microtiter plates โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง