1 / 233   
จำนวนที่พบ  4654 รายการ
Clear   Condition :
1630973923372020-09-22สำนักงานกลางจ้างออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
2630975093732020-09-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างดำเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร และงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของ ศอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
3630875502382020-09-22ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ - 80 องศาเซลเซียส (Freezer-80 C) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
4630972255612020-09-22สำนักงานกลางจ้างที่ปรึกษาด้านพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
5630975090642020-09-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อถุงมือยางไนไตร จำนวน 1,070 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
6630974300702020-09-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อชุดมอเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับพัฒนาหุ่นยนต์ PhenoRobot โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
7630975181302020-09-22สำนักงานกลางซื้อแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
8630975162562020-09-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างสร้างแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมและผลิตชิ้นงานรีดอะลูมิเนียม โดยวิธีรีดผ่านสเปรย์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
9630974305302020-09-22สำนักงานกลางซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาและทั่วไป อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
10630975162562020-09-22ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจ้างสร้างแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมและผลิตชิ้นงานรีดอะลูมิเนียม โดยวิธีรีดผ่านสเปรย์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
11630974905452020-09-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) และอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ อาคารสำนักงานกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
12630973898072020-09-22สำนักงานกลางซื้อเครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติและวัสดุสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
13630973789242020-09-22สำนักงานกลางซื้ออุปกรณ์ชุดกรองสารละลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
14630975083322020-09-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อPlant RNA Reagent โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
15630972255612020-09-22สำนักงานกลางจ้างที่ปรึกษาด้านพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
16630974300702020-09-22สำนักงานกลางซื้อชุดมอเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับพัฒนาหุ่นยนต์ PhenoRobot โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
17630975083322020-09-22สำนักงานกลางซื้อPlant RNA Reagent โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
18630973296522020-09-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
19630975118262020-09-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดำเนินการพัฒนาอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดสมุนไพร จำนวน 1 งานเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
20630871658892020-09-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้ออะไหล่เครื่อง HR-RAMAN จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก