1 / 358   
จำนวนที่พบ  7152 รายการ
Clear   Condition :
1620774050632019-07-23ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจ้างพัฒนาและปรับปรุง Web Application และ Mobile Application FoodChoice โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
2620774050632019-07-23สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างพัฒนาและปรับปรุง Web Application และ Mobile Application FoodChoice โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
3620774076362019-07-23ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจ้างตรวจสอบและประเมินทักษะของเจ้าหน้าที่ถอดความเสียงและประเมินคุณภาพของการให้บริการคำบรรยายแทนเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
4620774076362019-07-23สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างตรวจสอบและประเมินทักษะของเจ้าหน้าที่ถอดความเสียงและประเมินคุณภาพของการให้บริการคำบรรยายแทนเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
5620771620132019-07-22สำนักงานกลางซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
6620771620132019-07-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
7620773795852019-07-22ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างปรับปรุงระบบตู้ดูดควันไอกรดสารเคมีและชุดกำจัดไอกรดสารเคมี ศน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
8620773795852019-07-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างปรับปรุงระบบตู้ดูดควันไอกรดสารเคมีและชุดกำจัดไอกรดสารเคมี ศน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
9620773867822019-07-22ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่สำหรับตู้ดูดควันไอกรดและชุดกำจัดไอกรดสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
10620773867822019-07-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่สำหรับตู้ดูดควันไอกรดและชุดกำจัดไอกรดสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
11620773869362019-07-22ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
12620773869362019-07-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
13620773878662019-07-22ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร อาคารโรงงานต้นแบบศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
14620773878662019-07-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร อาคารโรงงานต้นแบบศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
15620773914542019-07-22ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจ้างทดสอบระบบและให้บริการคำบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
16620773914542019-07-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างทดสอบระบบและให้บริการคำบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
17620773968752019-07-22สำนักงานกลางจ้างจ้างจัดอบรมหลักสูตร APEC Training of Facilitators โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
18620773968752019-07-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างจ้างจัดอบรมหลักสูตร APEC Training of Facilitators โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
19620470000462019-07-19สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลสำหรับงานอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
20620473144592019-07-19ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมโปรแกรม LABVIEW ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก