ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ (Rail and Modern Transports Research Center :RMT) มีพันธกิจในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความพร้อมสำหรับใช้งานในภาคอุตสาหกรรมระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศของภาครัฐ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศ