โครงการพัฒนาต้นแบบ ระบบ Open source ERP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาต้นแบบ ระบบ Open source ERP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ   เพื่อเป็นระบบต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรขององค์กร (ERP) ที่พัฒนาโดยใช้ซอฟต์แวร์ Open source โดยใช้ชื่อเรียกว่า ERP-Government (eGov) เหมาะสำหรับภาครัฐ/หน่วยงานที่มีความต้องการใช้ระบบ ERP ในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 

          การนำไปใช้งานสามารถติดตั้งแพ็คเกจ ERP-Government  พื้นฐาน สามารถนำไปกำหนดค่าตั้งต้นต่างๆ และปรับประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้
ซึ่ง
ครอบคลุมและรองรับกระบวนการทำงานอย่างประสิทธิภาพเชื่อมโยงส่วนการบริหารทรัพยากรองค์กรทั้งหมด และสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องขององค์กร

รวมจำนวน 7 โมดูล (Modules)

1. Organization Structure การบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร
2. Budgeting Module การบริหารงบประมาณ
3. Procurement Module การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง
4. Finance & Accounting Module การบริหารการเงินและบัญชี
5. Agreement and Contract Module การจัดการสัญญา
6. Assets Module การบริหารครุภัณฑ์
7. Inventory Module การบริหารวัสดุคงคลัง

ERP-Government (eGov)
ERP-Government (eGov)
[ลงทะเบียนรับเอกสาร]

 

Website : www.nstda.or.th/erp-government

Email : eprgov_service@nstda.or.th