การบริหารคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย

ขอเชิญรับชมบันทึกวิดีทัศน์ย้อนหลังงานเสวนา

หัวข้อ Inspiration to conduct High-citation, High-impact research

Q&A จากผู้ลงทะเบียนและผู้เข้าร่วม

หมายเหตุ รวบรวมคำตอบจากการบรรยาย/การเสวนา และข้อมูลจากวิทยากรภายหลังจบงานเสวนา

 วิดีทัศน์ย้อนหลัง

ศูนย์พัฒนาผู้นิพนธ์ (Professional Authorship Center)

เข้าสู่หน้าระบบนัดหมาย [บุคลากร สวทช. เท่านั้น] PAC appointment

ขอเชิญรับชมวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาผู้นิพนธ์