การบริหารคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย

ขอเชิญรับชมวิดีทัศน์ย้อนหลังกิจกรรมจากศูนย์พัฒนาผู้นิพนธ์
“Communicate your research effectively”

ศูนย์พัฒนาผู้นิพนธ์ (Professional Authorship Center)

เข้าสู่หน้าระบบนัดหมาย [บุคลากร สวทช. เท่านั้น] PAC appointment

ขอเชิญรับชมวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาผู้นิพนธ์