MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 11 April 2014 10:55


รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) ประจำปีการศึกษา 2557


ตามที่มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU)  ประจำปีการศึกษา 2557 และประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียนเพื่อรับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) ประจำปีการศึกษา 2557 ไปแล้วนั้น


บัดนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

  • ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) ประจำปีการศึกษา 2557  

 pdf ดาวน์โหลดรายชื่อผู้รับทุนติดต่อสอบถามได้ที่

คุณสาวิตรี ภิรมย์กิจ / คุณเรณุกา อานับ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ  81874 / 81815

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 816 6415

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

    

   

สัมมนา “10 เทคโนโลยีมาแรง เสริมความแกร่งอุตสาหกรรมไทย”

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 09 April 2014 13:22ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา “10 เทคโนโลยีมาแรง เสริมความแกร่งอุตสาหกรรมไทย”  *** ฟรี ***

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 08.30-15.00 น.  ณ ห้องจุติ เอ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

-  กำหนดการ

-  รายละเอียดโครงการ

-  คลิกเพื่อ ลงทะเบียนออนไลน์

-  ดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา ที่นี่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.  0 2564 7000 ต่อ 71680, 71682-4, 71689, 81855

  

   

การเสวนาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 02 April 2014 14:00

สวทช. ได้จัดให้มีการเสวนาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท): พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในการประชุมวิชาการประจำปี 2557 (NAC2014) และได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 5 ท่าน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทและประสบการณ์ในการส่งเสริมการนำ วท มาใช้ในการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศ และองค์กร ดังนี้

alt  alt  alt

คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กล่าวถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (วท) ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 ซึ่งถือว่า วท เป็นปัจจัยหนึ่งในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยตั้งเป้าหมายของการพัฒนา วท ไว้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศเป็นร้อยละ 1 ต่อ GDP เมื่อสิ้นแผน และร้อยละ 2 ในระยะต่อไป2) จำนวนนักวิจัยเพิ่มขึ้นเป็น 15 คนต่อประชากร 10,000 คน และ3) สัดส่วนของการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนและภาครัฐเป็น 70:30 โดยมีแนวทางการนำ วท ไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คือ 1) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย เช่น มาตรการจูงใจด้านภาษี กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การเคลื่อนย้ายบุคลากรภาครัฐเพื่อทำงานในภาคเอกชน (Talent mobility) และการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ 2) การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและทาง วท  เช่น โครงการโครงสร้างพื้นฐาน2 ล้านล้าน การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ และการบูรณาการด้านงบประมาณ

Read more: การเสวนาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

   

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 03 April 2014 14:49

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


แนวคิด“การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) ที่มีการบูรณาการและพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม (Holistic) ได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักการและแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติโดยเป็นแนวคิดที่คำนึงถึงการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาคุณภาพการดำรงชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีสติ เพื่อไม่ให้การตอบสนองความต้องการในปัจจุบันทำลายโอกาสของลูกหลานหรือคนในอนาคต ที่จะได้มีชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี

 

 pdf ดาวน์โหลดหนังสือ [2.28 MB]

   

การจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 
การจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและความรู้ด้านข้าวจากองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและงานวิจัยด้านข้าว โดยครั้งปฐมฤกษ์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม” และการประชุมครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ“มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปิดตลาดเสรีอาเซียน” 
 
 
ในปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมการข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ  “Rice for the world” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11-12 กันยายน 2557 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  คลิกเพื่อ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   

นวัตกรรม “BS – จุลินทรีย์ กำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ"

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 02 April 2014 09:51

 
สวทช. / มหิดล โชว์ความสำเร็จ นำนวัตกรรม “BS – จุลินทรีย์ กำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ”  พร้อมผลักดันให้เอกชนผลิตในระดับอุตสาหกรรม ครั้งแรก ใน ปท. ไทย
 

สวทช.สนับสนุน ม.มหิดล นำนวัตกรรม เชื้อจุลินทรีย์ Bs กำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ บ่อเกิดโรคร้าย อาทิ โรคไข้สมองอักเสบ ซึ่งการใช้เชื้อจุลินทรีย์ ดังกล่าว เป็นเชื้อแบคทีเรียที่สร้างสารพิษไปทำลายกระเพาะของลูกน้ำยุงรำคาญและยุงก้นปล่อง จะไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม โดยองค์การอนามัยโลกรับรองความปลอดภัยสามารถใช้ได้จริง ทั้งนี้พร้อมผลักดันให้ เอกชน นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ สำหรับควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ โดยจำหน่ายในต้นทุนที่ต่ำ หวังช่วยประชาชนป้องกันโรคร้ายที่เกิดจากยุงและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
 

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) เปิดเผยว่า
สวทช. สนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตและทดสอบเชื้อภายใต้ ความร่วมมือในการดำเนินงานกับภาคเอกชน กรมควบคุมโรคและกรุงเทพมหานคร  ในปี พ.ศ. 2554  โดย สวทช. ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูประเทศไทยจากวิกฤตการณ์อุทกภัย ได้ดำเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล  กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ทดสอบจุลินทรีย์ Bs สูตรน้ำ ในระดับห้องปฏิบัติการ และ ภาคสนาม  พื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ที่เป็นชุมชนแออัดทั้งในจังหวัดปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา และ กรุงเทพมหานคร   จากผลการทดสอบด้วยการฉีดพ่นจุลินทรีย์ หลังจากนั้นพบว่า ภายในพื้นที่น้ำขังไม่เกิน 10 ตารางเมตร เมื่อผสมจุลินทรีย์ Bs ร่วมกับจุลินทรีย์ Bti ที่มีฤทธิ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ในอัตราส่วนที่เท่ากันปริมาณ 1 ลิตร ช่วยกำจัดลูกน้ำยุงได้ทั้งหมดภายใน 2 วัน และมีประสิทธิภาพในการควบคุมจำนวนลูกน้ำอยู่ได้มากกว่า  2 สัปดาห์
   

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - NAC2014

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 31 March 2014 13:14


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (S & T : Driving Force for Sustainable Development)

การประชุมวิชาการประจำปี 2557 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

                    ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาว่าอนาคตจะเปลี่ยนไปในทิศทางใด ทำให้เกิดผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของประเทศ ในการรับมือและการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศได้นำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน “การวิจัยและพัฒนา” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สำหรับประเทศไทยได้มีการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) มีเป้าหมายคือการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดังนั้นการสร้างรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสมดุลและเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน และชุมชนท้องถิ่น ต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดระบบการวิจัยของประเทศที่เข้มแข็ง มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ผลจากการวิจัยและการสร้างมูลค่าเพิ่ม ไปใช้ในการพัฒนาประเทศให้ครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้อง   

Read more: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - NAC2014

   

การประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress 2014)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 03 April 2014 10:26

 

The 4th International Rice Congress (IRC2014) will take place 27-31 October 2014 at the Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) in Bangkok, Thailand.  The IRC2014 theme is "Rice for the World", reflecting IRC as the largest regular conference and exhibition of the global rice scientific research community and industry.  Held under the patronage of the Royal Government of Thailand, specifically the Ministry of Agriculture and Cooperatives, IRC2014 is organized by the International Rice Research Institute (IRRI) and Kenes MP Asia Pte. Ltd.  Read more

     

   

NAC2014

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 10 February 2014 20:53

alt


ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาพร้อมชมผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีครั้งสำคัญของไทย สัมผัสและเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการมาตรฐานสากล ค้นหาอาชีพที่ใช่และงานที่ชอบใน S&T Job Fair กว่า 2,000 อัตรา และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้าน ว และ ท ของเยาวชนในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. NAC 2014 วันที่ 31 มีนาคม ถึง 3 เมษายนนี้ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nstda.or.th/nac2014 หรือ Call Center 0 2564 8000

 

แหล่งที่มา : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557.       

                

   

นิคมวิจัยและพัฒนาครบวงจรใหญที่สุดในประเทศไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 31 March 2014 12:41

นิคมวิจัยและพัฒนาครบวงจรใหญที่สุดในประเทศไทย
นิคมวิจัยและพัฒนาครบวงจรใหญที่สุดในประเทศไทย

 

"อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2" อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ( Innovation Cluster II : INC 2 Thailand Science Park)

พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สวทช. เดินหน้า สร้างเครือข่ายสังคม วทน. สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า 2 ทศวรรษแล้ว สำหรับองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) แห่งโลกอนาคต อย่างสำนักงานงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศ

pdf ดาวน์โหลดเอกสาร [5 MB]

   

Page 1 of 11

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป