สวทช. ร่วมกับ วช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสกัดคอนเทนต์สไตล์งานวิจัยเพื่อใช้ในการนำเสนอ ในรูปแบบออนไลน์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ “การสกัดคอนเทนต์สไตล์งานวิจัยเพื่อใช้ในการนำเสนอ” เสริมศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน