ผลการแข่งขัน YSC 2023 รอบข้อเสนอโครงการ

ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (YSC 2023) รอบข้อเสนอโครงงาน 
*** น้องๆ สามารถดูความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการได้ที่ระบบ SIMS  ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป***

รางวัลที่ได้รับใน YSC 2023 รอบข้อเสนอโครงงาน มี 2 ระดับ ดังนี้
1) ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน YSC 2023 ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน จำนวน 3,000 บาท และได้รับเกียรติบัตรโครงงานได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงาน YSC 2023 รอบข้อเสนอโครงการ
2) ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินโครงร่างงานวิจัย YSC 2023 รอบข้อเสนอโครงการ
หมายเหตุ: ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการจะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด
                    #สำหรับเกียรติบัตร และข้อตกลงการรับทุน เนื่องจากมีผู้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อโครงงาน เพิ่มชื่อที่ปรึกษาและสมาชิกเป็นจำนวนมาก ทางโครงการจึงยังไม่สามารถรวบรวมเอกสารเสนอผู้มีอำนาจลงนามได้ ทั้งนี้หากเอกสารพร้อมทางโครงการ YSC จะแจ้งกำหนดการและช่องทางในการ Download อีกครั้งหนึ่ง ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ค่ะ

สำหรับผู้พัฒนาโครงงานที่ผ่านเข้ารอบข้อเสนอโครงการและได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน จำนวน 3,000 บาท ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้พัฒนาโครงงานต้องจัดทำข้อตกลงการรับทุน โดยผู้พัฒนาที่ไดรับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานในรอบข้อเสนอโครงงาน จะต้องจัดทำและนำส่งเอกสารข้อตกลงการรับทุนจำนวน 2 ชุด ซึ่งผู้พัฒนาต้องพิมพ์ออกจากระบบ SIMS ลงนามให้เรียบร้อย แนบสำเนาบัตรบัตรประชาชนที่มีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารประกอบการรับเงินตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนด ส่งมอบให้แก่ศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัด ซึ่งทางศูนย์ประสานงานจะประกาศแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบของศูนย์ประสานงานอีกครั้งหนึ่ง
หมายเหตุ: ข้อตกลงการรับทุนสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบ SIMS โดยโครงการจะประกาศวันที่และช่องทางการ Download เอกสารอีกครั้ง
2. ผู้พัฒนาต้องทำการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโครงงาน รายชื่อและตัวสะกดของชื่อโครงงาน ชื่อผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา และโรงเรียน ให้เรียบร้อย หากต้องการแก้ไขตัวสะกด ท่านสามารถแจ้งได้ที่เมนูแจ้งปัญหาในระบบ SIMS
3. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ของโครงงาน ผู้พัฒนาโครงงาน ที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงงานนอกเหนือจากการแก้ไขตัวสะกด หรือต้องการสละสิทธิ์การรับรางวัล ต้องกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงงาน YSC โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ Download และส่งแบบฟอร์มได้ที่เมนูแจ้งปัญหาในระบบ SIMS ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศผล โดยจำแนกเป็นกรณีดังนี้
     3.1 การขอเปลี่ยนชื่อโครงงาน: สิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของศูนย์ประสานงาน โดยให้คำนึงถึงสาระของโครงงานเป็นสำคัญ
     3.2 การขอเปลี่ยนสาขาโครงงาน: ให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของศูนย์ประสานงาน ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
     3.3 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 3.1 และ 3.2 ผู้พัฒนาโครงงานต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เมนูแจ้งปัญหาในระบบ SIMS ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศผลเช่นกัน
4. การจัดค่ายเสริมศักยภาพและแนะนำการพัฒนาโครงการ ศูนย์ประสานงานภูมิภาคมีกำหนดจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพสำหรับผู้สนใจทั่วไป และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คำแนะนำการพัฒนาโครงงานสำหรับโครงงานที่ผ่านเข้ารอบข้อเสนอ ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทางโครงการได้กำหนดการจัดค่ายในรูปแบบออนไลน์ โดยแต่ละศูนย์ประสานงานจะประกาศกำหนดการและรูปแบบการจัดงานให้ทราบอีกครั้ง
5. การพัฒนาผลงาน สำหรับโครงงานที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงงานได้ตั้งแต่บัดนี้ และโปรดเตรียมตัวนำเสนอผลงานในรอบนำเสนอผลงาน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค) ในเดือนมกราคม 2566 ซึ่งสามารถดูกำหนดการแข่งขันได้ดังตารางกำหนดการด้านล่าง
6. การจัดส่งรายงานและเอกสารประกอบการนำเสนอ
6.1 ผู้พัฒนาต้องส่งไฟล์รายงานสำหรับการตรวจประเมินรอบนำเสนอผลงานใน ระบบ SIMS ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 17.00 น. เท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมการแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน ซึ่งกำหนดจัดในแต่ละภูมิภาค หากพ้นกำหนดส่งรายงานจะถูกตัดสิทธิ์การพิจารณาในรอบถัดไป ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานและส่วนกลาง YSC ขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการอัฟโหลดไฟล์รายงานให้ทุกกรณี พร้อมทั้งขอคืนทุนกรณีที่ผู้พัฒนาส่งผลงานไม่ทันตามกำหนด
6.2 ผู้พัฒนาต้องส่งไฟล์ Presentation และไฟล์ Quad Chart ไปยังผู้ประสานงานศูนย์ภูมิภาคที่ท่านสังกัด                

หมายเหตุ: การติดต่อขอรับทุนพัฒนาโครงงานงวดที่ 1 จำนวน 3,000 บาท โปรดส่งเอกสารข้อตกลงการรับทุนและเอกสารประกอบอื่นตามที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่ท่านสังกัดกำหนด ภายใน 30 วัน หลังจากวันจัดพิธีมอบทุนตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนด หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การแข่งขันและการขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน
#YSC2023  #YSC2023FirstRound

ผลการตัดสินการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25: YSC 2023 รอบข้อเสนอโครงงาน

ภูมิภาครายชื่อโครงงานผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน YSC 2023  และได้รับทุนพัฒนาผลงาน จำนวน 3,000 บาท รายชื่อโครงงานได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินโครงร่าง     งานวิจัย YSC 2023หมายเหตุ ประกาศ ณ วันที่
1.ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ธ.ค. 65
2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 


10 ธ.ค. 65
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอัฟเดทข้อมูล ณ 15 ธ.ค. 65
4. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    

 9 ธ.ค. 65 
5. ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11 ธ.ค. 65
6. ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร

11 ธ.ค. 65

กำหนดการกิจกรรมเสริมศักยภาพและแนะนำปรับปรุงโครงงาน

                        ภูมิภาค  วันที่จัดให้คำแนะนำรูปแบบการจัดงาน
1. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

24 ธ.ค. 2565

ออนไลน์
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี14 ธ.ค. 2565
ออนไลน์
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี26 ธ.ค. 2565
ออนไลน์
4. ภาคใต้  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  25 ธ.ค. 2565 ออนไลน์

5. ภาคกลางและภาคตะวันออก  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ประสานงานจะอีเมล์แจ้งกำหนดการให้นักเรียนทราบ 

7 ม.ค. 2566ออนไลน์

6. ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ศูนย์ประสานงานจะอีเมล์แจ้งกำหนดการให้นักเรียนทราบ 

ให้คำแนะนำโครงงาน
5 ม.ค. 2566
อบรมสถิติ  
7 ม.ค. 2566

ออนไลน์

สำหรับเกียรติบัตร และข้อตกลงการรับทุน เนื่องจากมีผู้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อโครงงาน เพิ่มชื่อที่ปรึกษาและสมาชิกเป็นจำนวนมาก ทางโครงการจึงยังไม่สามารถรวบรวมเอกสารเสนอผู้มีอำนาจลงนามได้ ทั้งนี้หากเอกสารพร้อมทางโครงการ YSC จะแจ้งกำหนดการและช่องทางในการ Download อีกครั้งหนึ่ง ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ค่ะ

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินทุน ประกอบด้วย

1. ข้อตกลงการรับทุนอุดหนุน จำนวน 2 ชุด  โดยผู้พัฒนาสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบ SIMS และจัดพิมพ์จำนวน 2 ชุด หรือติดต่อขอรับไฟล์ .pdf ได้ที่ผู้ประสานงานโครงการ YSC ศูนย์ภูมิภาคที่ท่านสังกัด  โดยผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องลงนามในข้อตกลงการรับทุนให้ครบถ้วนทั้ง 2 ชุด ในกรณีที่ผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองลงนามในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมประกอบด้วย
2. สำเนาบัตรประจำตัวคนยังไม่หมดอายุ ของผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครอง (กรณีผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปี) คนละ 1 ฉบับ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
3. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่หัวหน้าโครงงานไม่สามารถมารับทุนได้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจลงนามโดยหัวหน้าโครงงาน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน และบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ
4. เอกสารประกอบอื่นๆ อาทิ ใบสำคัญรับเงิน หรืออื่นๆ (หากมี) ตามระเบียบที่ศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัดกำหนด

Download ไฟล์หนังสือมอบอำนาจ

หมายเหตุ : หากโครงงานใดได้รับคัดเลือกและต้องการสละสิทธิ์ ขอให้แจ้งได้ที่ศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัดก่อนทำสัญญารับทุน
               : สำหรับน้องๆ ผู้พัฒนา ที่ไม่สามารถจำรหัสผ่านในการเข้าระบบ SIMS ของตนเองได้  ให้ใช้ ฟังก์ชั่น Forget password ที่หน้า login ของระบบ SIMS หลังจากนั้นจะมีข้อความแจ้งรหัสผ่าน ไปยังอีเมล์ของท่าน ให้ท่านใช้รหัสผ่านนั้นเป็นข้อมูลเดิม ในการกำหนดรหัสผ่านใหม่ค่ะ
*** ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการแข่งขัน YSC ได้ที่ Facebook: YSC Thailand Fanpage ของโครงการ ***

 

กำหนดการรอบนำเสนอผลงาน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค) 

รอบนำเสนอผลงาน นำเสนอด้วย Poster ไม่กำหนด Template แต่นักเรียนสามารถใช้ Template Poster รอบชิงชนะเลิศได้ 

                        ภูมิภาค  วันที่สถานที่
กำหนดการ
1. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร25 ม.ค. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี19 ม.ค. 2566 
อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 
 
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี23 ม.ค. 2566
โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอ 
4. ภาคใต้  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  27 ม.ค. 2566อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรและการออกแบบ          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

5. ภาคกลางและภาคตะวันออก  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  28 ม.ค. 2566 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตรืประเทศไทย  
6. ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร26 ม.ค. 2566คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร