การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโครงการ

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงงาน

ข้อมูลการประกวด

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงงาน และการพิจารณาอนุมัติ
ผู้พัฒนาโครงงาน ที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงงาน ดำเนินการได้ดังนี้

การแก้ไขข้อมูลระหว่างการสมัคร

การแก้ไขข้อมูลต่างๆ ในระหว่างการรับสมัคร ให้ผู้พัฒนาดำเนินการด้วยตนเองในระบบ SIMS โดยไม่ต้องแจ้งให้โครงการทราบ

การแก้ไขข้อมูลหลังจากได้รับคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานแล้ว

ผู้พัฒนาโครงงาน ที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงงานต้องกรอกแบบฟอร์มขอแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกรอกข้อมูลในระบบ SIMS โดยสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงงานได้จากหน้าระบบลงทะเบียน (SIMS) และดำเนินการดังนี้
      1. การขอเปลี่ยนชื่อโครงงาน: จะต้องดำเนินการก่อนการลงนามในสัญญารับทุน โดยผู้พัฒนาโครงงานต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับศูนย์ประสานงานที่ตนสังกัด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคตัดเลือกรอบข้อเสนอโครงงานของแต่ละศูนย์ประสานงาน ทั้งนี้สิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของศูนย์ประสานงาน โดยให้คำนึงถึงสาระของโครงงานเป็นสำคัญ
     2. การขอเปลี่ยนสาขาโครงงาน: ให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของศูนย์ประสานงาน ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
     3. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 อาทิ การขอสละสิทธิ์และขอถอดรายชื่อผู้พัฒนาโครงงาน หรือขอเพิ่ม ลดชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ให้หัวหน้าโครงงาน เป็นผู้ดำเนินการก่อนการลงนามในสัญญารับทุน โดยผู้พัฒนาโครงงานต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ SIMS เพื่อให้ศูนย์ประสานงานที่ตนสังกัดพิจารณา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงงานแต่ละศูนย์ประสานงาน ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบและได้รับการยืนยันจากศูนย์ประสานงาน/สวทช. ให้เรียบร้อย ถึงจะถือว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วเสร็จ

หมายเหตุ :  การอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงงานให้ถือดุลยพินิจของ สวทช. เป็นอันสิ้นสุด
                     :
 ไม่อนุญาติให้เปลี่ยนหรือเพิ่มชื่อผู้พัฒนาระหว่างอยู่ในรอบการแข่งขัน YSC 2024 แต่สามารถแจ้งขอสละสิทธิ์และขอถอดถอนรายชื่อเพื่อนร่วมทีมได้