ผลการแข่งขันการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25:  YSC 2023 รอบชิงชนะเลิศ 

รายชือ
รางวัล YSC 2023
รางวัลพิเศษ 
 รางวัลสถานศึกษาหน้าใหม่ 

 รางวัลที่ปรึกษาผลงานโดดเด่น 

รางวัลและวิธีการติดต่อขอรับเงินรางวัล

รางวัล: การแข่งขัน YSC 2023 รอบชิงชนะเลิศ
• รางวัลชนะเลิศ (Top Award) 
– ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ
– สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงาน Regeneron ISEF 2023 โดยโครงการ YSC จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรวมถึงประกันภัยในการเดินทางให้แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเท่านั้น

• รางวัลที่ 1 สาขา (First Award) 
– ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่รางวัลที่ 1 สาขา
– สิทธิ์ในการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงาน Regeneron ISEF 2023 โดยโครงการ YSC จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรวมถึงประกันภัยในการเดินทางให้แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเท่านั้น

• รางวัลที่ 2 สาขา (Second Award) 
– ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่รางวัลที่ 2 สาขา
– สิทธิ์ในการได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทน YSC เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และนวัตกรรมนานชาติอื่นๆ (หากมี)

• รางชมเชย (Honorable Mention)
– เกียรติบัตรรางวัลชมเชย

• รางวัลพิเศษ (Special Award) ทุนสนับสนุนรางวัลละ 5,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร การเบิกจ่ายทุนเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สนับสนุนรางวัล

ทั้งนี้ เงินรางวัล และเงินรางวัลพิเศษจาก สวทช. ในการแข่งขัน YSC 2023 จะแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยมอบให้นักเรียนหัวหน้าโครงงาน 80% และอาจารย์ที่ปรึกษาท่านที่ 1 ตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล 20%

เงินรางวัลพิเศษ โดยมหาวิทยาลัยศูนย์ประสานงาน เงื่อนไขการเบิกจ่ายเป็นไปตามมหาวิทยาลัยผู้สนับสนุนกำหนด โดยโครการ YSC จะอำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนให้

สำหรับสถาบันการศึกษาของหัวหน้าโครงงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ และโล่รางวัล

โดยมีอัตราการจ่ายเงินรางวัลต่างๆ ดังนี้

     รางวัล

การเบิกจ่าย

    จำนวนเงิน

รางวัลที่ 1 สาขา ทุนการศึกษา 20,000 บาท

จ่ายให้แก่หัวหน้าโครงงาน 80%

16,000 บาท

จ่ายให้แก่อาจารย์ที่ปรึุกษาโครงงาน 20%

4,000 บาท

รางวัลที่ 2 สาขา ทุนการศึกษา 15,000 บาท

จ่ายให้แก่หัวหน้าโครงงาน 80%

12,000 บาท

จ่ายให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 20%

3,000 บาท

รางวัลพิเศษ ทุนการศึกษา 5,000 บาท

จ่ายให้แก่หัวหน้าโครงงาน 80%

4,000 บาท

จ่ายให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 20%

1,000 บาท

การติดต่อขอรับเงินรางวัล ในการแข่งขัน YSC 2023 รอบชิงชนะเลิศ
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ YSC 2023  สามารถ Download แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ได้ที่ 

ใบสำคัญรับเงินที่ 1 สาขา หัวหน้าโครงการ
ใบสำคัญรับเงินที่ 1 สาขา อาจารย์ที่ปรึกษา 
ใบสำคัญรับเงินที่ 2 สาขา หัวหน้าโครงการ
ใบสำคัญรับเงินที่ 2 สาขา อาจารย์ที่ปรึกษา 
ใบสำคัญรับเงินรางวัลพิเศษ หัวหน้าโครงการ
ใบสำคัญรับเงินรางวัลพิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา 

โปรดส่งเอกสารการขอรับเงินรางวัลตัวจริงกลับมายังโครงการ YSC ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 หากพ้นกำหนด ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์งดจ่ายเงินรางวัล 

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินรางวัล
* โปรดกรอกรายละเอียดชื่อที่อยู่ผู้รับเงิน ชื่อรางวัล สาขาการแข่งขัน ชื่อโครงการ และอีเมล์ผู้รับเงิน พร้อมลงนามในเอกสารด้วยลายมือชื่อจริง ไม่ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารหัวหน้าโครงการที่ต้องจัดส่ง ประกอบด้วย
1. ใบสำคัญรับเงินรางวัลของหัวหน้าโครงงาน พร้อมกรอกเอกสารและลงนามผู้รับเงินโดยหัวหน้าโครงการครบทุกช่อง  1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบัญชีของหัวหน้าโครงงาน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3. สำเนาบัญชีธนาคารหัวหน้าโครงการ ที่ยังสามารถใช้งานได้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

เอกสารอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการลำดับที่ 1 
1. ใบสำคัญรับเงินรางวัลของอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมกรอกเอกสารครบทุกช่องและลงนามผู้รับเงินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3. สำเนาบัญชีธนาคารอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ยังใช้งานได้พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

และเพื่อความรวดเร็วในการทำเรื่องเบิกจ่ายเงินรางวัลให้แก่ท่าน ท่านสามารถส่งไฟล์เอกสารที่กรอกรายละเอียดสมบูรณ์แล้วมายังอีเมล์ suntharee.kri@nstda.or.th สำหรับเอกสารตัวจริงจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนหรือ EMS ตามที่อยู่ ดังนี้

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร 
โครงการ YSC (นางสาวสุนทรี กริชชัยศักดิ์)
132 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02 564 7000 

หมายเหตุ :
• โครงการ YSC จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัลให้ท่านเมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง โดยนักเรียนหัวหน้าโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถส่งเอกสารแยกกันได้ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารมาพร้อมกัน
• สวทช. จะจ่ายเงินรางวัลตามมูลค่าที่ท่านได้รับพร้อมทั้งทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยโอนเข้าบัญชีของหัวหน้าโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษา ตามรอบการการจ่ายเงินของ สวทช. คือ ทุกวันที่ 15 หรือ 30 ของเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการส่งมอบเอกสารให้กับโครงการฯ ของท่าน พร้อมทั้งงานการเงิน สวทช. จะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) ให้ท่านตามอีเมล์ที่ระบุในใบรับรองแทนใบเสร็จในภายหลัง 

ติดตามสถานการเบิกจ่ายเงินรางวัลได้ที่