การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ YSC

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ YSC

ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนนักเรียน/ครู ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ YSC ทุกคนต้องทำการลงทะเบียนในระบบ SIMS

1. คลิกเมนู ลงทะเบียนที่หน้า Login https://www.nstda.or.th/sims/ จะพบนโยบายความปลอดภัย ให้ท่านเลือกว่าต้องการยอมรับหรือไม่
2. เข้าสู่หน้าลงทะเบียน กรอกข้อมูลของตัวท่านเองได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง อีเมล์ และกำหนดรหัสผ่าน ตามรูปแบบที่กำหนด เช่น Abcde@1234 เป็นต้น และพิมพ์ตัวอักษรตามรูปภาพ เพื่อยืนยันว่าท่านไม่ใช่ระบบ
3. กลับไปตรวจสอบอีกเมล์ของท่านที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ และคลิ๊ก link ยืนยันอีเมล์ที่ใช้ลงทะเบียน หากไม่พบอีเมล์ from no-reply@nstda.or.th ใน inbox โปรดตรวจสอบ junk mail ของท่านอีกครั้งค่ะ
4. คลิก link ยืนยัน อีเมล์
5. กลับไปที่หน้า Login https://www.nstda.or.th/sims/login/ แล้ว Login เข้าระบบ
วิธีการ login เข้าระบบ ให้ไปที่หน้า Login https://www.nstda.or.th/sims/login โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนเป็น username และ ใช้ password ที่ท่านตั้งไว้
6. กรอกข้อมูลทั่วไปของท่าน
7. กรอกข้อมูลการศึกษาของท่าน
เมื่อกรอกข้อมูลการศึกษาแล้วถือเป็นอันสิ้นสุดการลงทะเบียนเยาวชน ชื่อของท่านจะไปปรากฏอยู่ในขั้นตอนต่อไป เพื่อให้หัวหน้าโครงการของท่านเพิ่มชื่อท่านเข้าในทีมแข่งขันได้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือ https://www.nstda.or.th/sims/manual/SIMSManualYouth.pdf

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนและส่งข้อเสนอโครงการ
เฉพาะนักเรียนหัวหน้าโครงการทำหน้าที่เป็นคนส่งข้อเสนอ เพื่อนร่วมทีมและที่ปรึกษาต้องทำการคลิกยืนยันรับรู้ว่ามีชื่ออยู่ในโครงการ) และก่อนการลงทะเบียน หัวหน้าโครงการควรทำการตรวจเช็คว่าเพื่อนร่วมทีม และที่ปรึกษาโครงการทำการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม YSC 2024 เสร็จสมบูรณ์หรือยัง หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จท่านจะไม่สามารถค้นหาชื่อเพื่อนร่วมทีมและครูที่ปรึกษาใรนขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการได้

1. หัวหน้าโครงการ login เข้าระบบ และคลิกเลือกเมนูกิจกรรมของท่าน ที่อยู่เหนือเมนูบนสุดด้านซ้ายมือของหน้าจอ
2. เลือกแทบเมนูลงทะเบียนกิจกรรม (เมนูแทบสีน้ำเงิน)
3. เลือกโครงการที่ท่านต้องการเข้าร่วมการแข่งขัน แล้วคลิกคำว่าลงทะเบียนที่มุมขวาล่างณ ปัจจุบัน ระบบเปิดการแข่งขันเฉพาะโครงการ YSC
4. อ่านคำชี้แจงการแข่งขันให้ละเอียดแล้วคลิ๊ก ตกลง
5. เลือกประเภททีมหรือเดี่ยวและเลือกสาขาที่ต้องการส่งงานเข้าประกวด
6. ระบุชื่อโครงการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
6.1 ระบุภาพรวมโครงการ/บทคัดย่อของโครงการสั้นๆ (ในรอบส่งข้อเสนอให้ระบุภาพรวมโครงการ หากโครงการผ่านเข้ารอบให้ทำการปรับปรุงข้อมูล เป็นบทคัดย่อของโครงการ)
6.2 ตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการต่อเนื่อง
6.3 ตอบคำถามต่างๆ เพื่อการควบคุมดูแลความปลอดภัยและจริยธรรมในการทำโครงงาน
6.4 หากเป็นโครงงานที่เคยได้รับรางวัลมาก่อน โปรดระบุรางวัลที่เคยได้รับ พร้อมให้ข้อมูลเปรียบเทียบโครงการที่เคยได้รับรางวัล กับการพัฒนาต่อยอดผลงานในส่วนที่ส่งต่อ YSC
6.5 ตอบคำถามเรื่องการทดลองเกี่ยวกับมนุษย์และสัตว์ ซึ่งจะมีผลต่อการจัดทำแบบฟอร์มเพิ่มเติม (การทำแบบสอบถามความคิดเห็นถือเป็นการทำวิจัยในมนุษย์) 
6.6 ตอบคำถามเกี่ยวกับระดับนวัตกรรมของผลงาน ระดับ 1 – 9 เลือกเพียงข้อเดียว 

7. เลือกเพื่อนร่วมทีม (สมาชิกละไม่เกิน 1 – 3 คน) โดยค้นหาด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ชื่อ-นามสกุลไทย หรือชื่อ-นามสกุลอังกฤษ แล้วกดเลือก หากเป็นงานเดี่ยวไม่ต้องดำเนินการใดๆ ถ้าไม่พบให้ประสานงานให้เพื่อนร่วมทีมลงทะเบียนในระบบ SIMS ให้สมบูรณ์โดยต้องกรอกข้อมูลการศึกษาให้เสร็จถึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์
8. เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา โดยค้นหาด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ชื่อ-นามสกุลไทย หรือชื่อ-นามสกุลอังกฤษ แล้วกดเลือก ถ้าไม่พบให้ประสานงานให้ที่ปรึกษาลงทะเบียนในระบบ SIMS ให้สมบูรณ์โดยต้องกรอกข้อมูลการทำงานให้เสร็จถึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์
9. กรอกข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน
10. กดบันทึก
11. หลังจากนั้นเลือกเมนูสร้างหน้าปกโครงงาน ทำการพิมพ์ออกมาและนำไปให้เพื่อนร่วมทีม อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้บริหารตามรายชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้ลงนามให้ครบ สามารถใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
12. สแกนหน้าปกโครงงานที่มีลายเซ็นต์สมบูรณ์แล้วร่วมกับไฟล์ข้อเสนอโครงงาน ทำให้เป็น ไฟล์.pdf (เท่านั้น) ขนาดไม่เกิน 20 MB (หากไฟล์มีขนาดใหญ่ควรลดขนาดรูปภาพที่นำมาใช้ประกอบเพื่อให้ไฟล์ขนาดเล็กลง)
13. หลังจากได้ไฟล์แล้ว ติดต่อให้ที่ปรึกษาและเพื่อนร่วมทีมเข้าระบบ SIMS เพื่อคลิกยืนยันเข้าร่วมโครงการ
14. เลือกเมนูส่งข้อเสนอโครงการ (แทบสีเขียว) และคลิกส่งข้อเสนอ หากมีการทำวิจัยในมนุษย์ และสัตว์ จะต้องแนบไฟล์แบบฟอร์มทำวิจัยในมนุษย์และสัตว์ด้วย
หากไม่ได้ปฏิบัติตามข้อ 13 ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือน ทำให้ไม่สามารถอัฟโหลดไฟล์ได้ ดังรูป ให้แก้ไขตามตัวหน้งสือสีแดงตามที่ระบบแนะนำ
หมายเหตุ:
-หากมีการแก้ไขข้อมูลโครงการใหม่ต้องแจ้งให้ที่ปรึกษาคลิกยืนยันทุกครั้ง
-สามารถแก้ไขอัฟไฟล์ได้ใหม่จนกว่าจะพ้นกำหนดการส่งข้อเสนอโครงการ
-หากมีการแก้ไขอัฟโหลดไฟล์ใหม่ ต้องคลิกส่งไฟล์ทุกครั้ง มิฉะนั้นระบบจะถือว่าท่านไม่ได้ปรับปรุงไฟล์

ศึกษาข้อมูลคู่มือการส่งข้อเสนอโครงการ YSC เพิ่มเติมได้ที่ >>คู่มือ