คณะกรรมการบริหารโครงการ

ประธานกรรมการโครงการ YSC
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประธาน SRC
ดร.พัชร์ลิตา ฉัตรวริศพงศ์

รักษาการผู้ช้วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน
ภาคเหนือ
รศ.ดร.ธวัชชัย เมธีวรัญญู
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเรศวร

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มทส.)
รศ. ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มอบ.)
ผศ.ดร.สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน
ภาคกลางและภาคตะวันออก
อาจารย์วัชระ อมศิริ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน
ภาคตะวันตก
ผศ.โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน
ภาคใต้
ผศ.ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี
ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ประสาน
ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ
คุณนุชนารถ แก้วแดง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเรศวร

ผู้ประสานงาน
ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มทส.)
คุณระพีพร ศรีภักด
เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ประสานงาน
ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มอบ.)
คุณสุกัญญา พิมพ์บุญมา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ประสานงานศูนย์ภาคกลาง
และภาคตะวันออก
คุณภิราพัทรธิ์ วริทธิ์ไกลกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ประสานงานศูนย์ภาคตะวันตก

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ประสานงานศูนย์ภาคใต้
คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว
ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หัวหน้าโครงการ YSC
นางสาวสุนทรี กริชชัยศักดิ์
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง
สำนักงานาพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ