คณะกรรมการบริหารโครงการ

ประธานกรรมการโครงการ YSC
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประธาน SRC
ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวหน้าศูนย์ประสานงานภาคเหนือ
อาจารย์ภาณุพงศ์  สอนคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเรศวร

หัวหน้าศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มทส.)
รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม​บรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.-มทส.)

หัวหน้าศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มอบ.)
ผศ.ดร.สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หัวหน้าศูนย์ประสานงานภาคกลางและภาคตะวันออก
อาจารย์วัชระ อมศิริ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน
ภาคตะวันตก
ผศ.โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวหน้าศูนย์ประสานงานภาคใต้ผศ.ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี
ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หัวหน้าศูนย์ประสานงานภาคเหนือ
อาจารย์ภาณุพงศ์  สอนคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเรศวร

ผู้ประสานงานศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มทส.)
คุณระพีพร ศรีภักด
เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ประสานงานศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มอบ.)
นางสุกัญญา พิมพ์บุญมา 
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ประสานงานศูนย์ภาคกลาง
และภาคตะวันออก
นายภิราพัทรธิ์ วริทธิ์ไกลกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ประสานงานศูนย์ภาคตะวันตก

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ประสานงานศูนย์ภาคใต้
ผศ.ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี
ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ประสานงานศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มทส.)
คุณนารีรัตน์ ศรีบูรณ์
เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ผู้ประสานงานศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มอบ.)
นางสมหญิง บุตรจอมชัย
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หัวหน้าโครงการ YSC
นางสาวสุนทรี กริชชัยศักดิ์
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง
สำนักงานาพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ