ติดต่อโครงการ

โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์: YSC

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้มีศักยภาพสูง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง SC201
132 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
E-mail : suntharee.kri@nstda.or.th

ภาพแผนที่การเดินทาง

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

แผนที่ แผนผัง