ข่าวประชาสัมพันธ์

สวทช. ร่วมกับ วช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสกัดคอนเทนต์สไตล์งานวิจัยเพื่อใช้ในการนำเสนอ ในรูปแบบออนไลน์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ “การสกัดคอนเทนต์สไตล์งานวิจัยเพื่อใช้ในการนำเสนอ” เสริมศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน

สวทช. สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง ร่วมกับ วช. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ “การสกัดคอนเทนต์สไตล์งานวิจัยเพื่อใช้ในการนำเสนอ” ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนทางด้านทักษะการสื่อสารเพื่อให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจเนื้อหางานวิจัย ความสำคัญของงานวิจัยที่ต้องการนำเสนอได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เรียนรู้เทคนิคการวางโครงสร้างเพื่อสร้างเนื้อหาในการนำเสนองานวิจัย และจัดทำเอกสารประกอบการนำเสนอ ตลอดจนเรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคที่จำเป็นในการสร้างสรรค์สื่อนำเสนอผลงาน

นางอติพร สุวรรณ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง สวทช. กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมโดยในการอบรมครั้งนี้มีคุณครู อาจารย์ และนักเรียน จากมหาวิทยาลัย โรงเรียนภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 74 คน เป็นครู/อาจารย์ 27 คน นักเรียน 47 คน

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวถึงพันธกิจของ สวทช. ภายใต้ อว.ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีและนวัตกร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการพัฒนาทักษะการนำเสนอและการสื่อสาร (Communication skills) เป็นทักษะที่ถูกนำไปใช้ทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวัน และถือเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญที่นักวิจัยและนวัตกรจำเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนความสำเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ วช. กล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมกล่าวชื่นชมความตั้งใจในการพัฒนาตนเองของผู้เข้าอบรมทุกท่าน โดย วช. ภายใต้ อว. ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมกำลังคน และการพัฒนาบุคลากรวิจัย นักวิจัย และนักประดิษฐ์ และนวัตกรรมในทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยการส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ รวมไปถึงทักษะในด้านการสื่อสาร โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยเสริมและสร้างศักยภาพให้บุคลากรได้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในประเทศและนานาชาติได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ “การสกัดคอนเทนต์สไตล์งานวิจัยเพื่อใช้ในการนำเสนอ”

ได้รับเกียติจากวิทยากร คุณบัณฑิต บุญยฤทธิ์ ดร.ธนศานต์ นิลสุ คุณณัฐกันต์ แสงนิล และคุณภูริ วิรการินทร์ เจ้าของผลงานรางวัลที่ 1 สาขา Computational Biology And Bioinformatics ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลก Regeneron ISEF 2021

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เรียนรู้เกี่ยวกับ

– การสกัดเนื้อหาของผลงานวิจัยเพื่อใช้ในการนำเสนอ

– การวางโครงสร้างเพื่อสร้างคอนเทนต์งานวิจัยในการนำเสนอและการสร้างสรรค์สื่อนำเสนอ

– เรียนรู้เทคนิคการตัดต่อคลิปวิดีโอ พร้อมการวิเคราะห์แนะนำผลงานที่จัดทำใน Workshop

เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมการการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระบุว่าเป็นการอบรมที่ดีมากๆ เป็นการอบรมที่มีความสุข อัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าในการส่งต่อมาก พร้อมทั้งได้รับความรู้เต็มเปี่ยม ถือเป็นการเข้าอบรมที่ได้ประโยชน์มาก ขอบคุณพี่ๆ ผู้สอนและพี่ผู้จัดทุกคน เชียร์ให้ทีมงานจัดเป็นประจำทุกปี ตลอดจนอยากให้เพิ่มเวลาการอบรมเพื่อให้มีเวลาย่อยสิ่งที่ได้เรียน และมีเวลาให้การทดลองทำผลงานการทำเสนอที่มากขึ้นด้วย