ข้อกำหนดหลัก

ประกาศข้อห้ามข้อความปฏิบัติในการเข้าร่วมการแข่งขัน
โครงงานเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26: YSC 2024

ข้อห้าม

          เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้เกิดเยาวชนได้เข้าใจถึงความปลอดภัยในการทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และเป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้พัฒนาโครงงาน YSC 2024 จึงขอประกาศข้อห้ามสำหรับโครงการที่ลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ ดังนี้

 • ห้ามงานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อก่อโรคที่ต้องใช้ biosafety level BSL-3 หรือ BSL-4 โดยใช้หลักการ biosafety level ตามแบบมาตรฐานนานาชาติ
 • ห้ามงานที่ก่อให้เกิดเชื้อต้านยาเพิ่มขึ้น (เช่นเพิ่มการต้านยาจาก 1 ตัวยาเป็น 2 ตัวยา)
 • ห้ามงานที่ก่อให้เกิดแอลกอฮอล์เพื่อการกิน หรือ ยาเสพติดร้ายแรง 
 • ห้ามงานที่เกี่ยวข้องกับสารชีวภาพที่สามารถใช้ทำเป็นอาวุธได้ (biological agents)
 • ห้ามการทดลองที่ก่อให้เกิดความเครียดหรือความเจ็บปวดกับคน 
 • ห้ามงานที่ผิดกฏหมาย 
 • ห้ามโครงงานที่มีการฆ่าสัตว์โดยตรง โดยเฉพาะสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
 • ห้ามโครงการที่ทดลองกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หากยังไม่มี IRB จากหน่วยงานที่ทำการทดลองก่อนสมัคร YSC และต้องได้รับการยินยอมจาก Regional Science Review Committee Chair  (หัวหน้าศูนย์ประสานงานภูมิภาค) เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทำการทดลอง และอยู่ภายใต้กฏหมาย
 • ห้ามโครงงานที่ใช้เลือดมนุษย์ เซลล์ พลาสม่า ของมนุษย์ประกอบการทดลอง หากยังไม่มี IRB จากหน่วยงานที่ทำการทดลองก่อนสมัคร YSC และต้องได้รับการยินยอมจาก Regional Science Review Committee Chair  (หัวหน้าศูนย์ประสานงานภูมิภาค) เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทำการทดลอง และอยู่ภายใต้กฏหมาย
 • ห้ามงานที่เกี่ยวข้องกับระเบิดและดินปืน (explosive materials) อาจทำได้ถ้าได้รับการยินยอมจาก Region Science Review Committee Chair  (หัวหน้าศูนย์ประสานงานภูมิภาค) เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทำการทดลอง และอยู่ภายใต้กฏหมาย
 • ห้ามงานที่ใช้สารกัมมันตรังสี อาจทำได้ถ้าได้รับการยินยอมจาก Region Science Review Committee Chair  (หัวหน้าศูนย์ประสานงานภูมิภาค) เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทำการทดลอง และอยู่ภายใต้กฏหมาย
 • ห้ามงานที่ทำลายสิ่งแวดล้อม หรืองานที่ทดสอบในสถานที่จริงโดยไม่ได้ทำการป้องกันผลกระทบที่เกิดต่อธรรมชาติ

ลักษณะข้อเสนอโครงงานหรือผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ข้อเสนอโครงงานหรือผลงาน ต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือนําเอาผลงานจากการศึกษาหรือการดําเนินการของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด หากนําความคิดของตนเองที่เคยส่งเข้าประกวดแล้วหรือผลงานผู้อื่นมาดําเนินการ (ให้ระบุลงในหัวข้อเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในรายงานวิจัยให้ชัดเจน) โดยในโครงการศึกษา/วิจัย ต้องระบุที่มาของโครงการต้นแบบ และจุดที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดไปจากโครงการเดิมอย่างละเอียด
 • ข้อเสนอโครงงานหรือผลงาน จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ ในการประกวดทั้งในระดับประเทศหรือต่างประเทศมาก่อน ไม่ว่ามูลค่ารางวัลที่ได้รับมาจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม หากเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลระหว่างการแข่งขันในรอบการแข่งขันของ YSC จะต้องรายงานให้โครงการ YSC ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องชี้แจงให้ทราบถึงจุดที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดแตกต่างจากผลงานที่เคยได้รับรางวัลระหว่างการแข่งขันผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ของโครงการ อาทิ ผ่านช่องเมนูการแจ้งปัญหาที่หน้าระบบ SIMS หรือ ทำหนังสือแจ้งศูนย์ประสานงานโครงการที่ท่านสังกัดเป็นต้น
  หมายเหตุ:
 • การทำซ้ำงานของการทดลองในโครงงานก่อนหน้านี้ ด้วยวิธีการและสมมติฐานเดียวกัน แม้จะมีขนาดเล็กก็ถือเป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งควรนำมารายงานและชี้แจงให้ชัดเจนว่าท่านได้มีการพัฒนาส่วนใดเพิ่มเติมจากงานเดิม
 •  เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง หากโครงงานของท่านมีลักษณะดังกล่าว ขอให้ผู้พัฒนาเตรียมข้อมูลชี้แจงในข้อเสนอให้ชัดเจนว่า โครงงานที่ส่งเข้าประกวดมีรายละเอียดหรือความแตกต่างจากงานเดิมอย่างไร
 • งานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อก่อโรคที่ต้องใช้ biosafety level BSL-2 ตามหลักการ biosafety level ตามแบบมาตรฐานนานาชาติ และสารเคมีอันตราย ต้องทำการทดลองในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตราฐาน และมีผู้เชี่ยวชาญดูแล

โครงงานที่จะถูกตัดสิทธิ์การร่วมแข่งขัน
1. หากไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของโครงงานหรือผลงานข้างต้น โครงการ YSC ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25: YSC 2023 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. โครงงานที่ไม่ Upload ไฟล์ข้อเสนอโครงงาน และไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ตามเวลาที่กำหนด
3. โครงงานที่ Upload ไฟล์ข้อเสนอโครงงาน และไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ไม่เรียบร้อย ตัวอย่างเช่น ส่งเฉพาะไฟล์หน้าปกซึ่งส่งผลให้คณะกรรมการไม่สามารถตรวจประเมินได้
หมายเหตุ:
ผู้เข้าแข่งขันต้องทำการ Upload ไฟล์ข้อเสนอโครงงาน ไฟล์รายงาน และรายงานฉบับสมบูรณ์ เป็นไฟล์นามสกุล.pdf ในระบบ SIMS ด้วยตัวท่านเองภายในเวลาที่กำหนด โครงการ YSC และผู้ประสานงานโครงการ YSC ศูนย์ประสานงานภูมิภาคไม่สามารถดำเนินการ Upload ไฟล์ข้อเสนอโครงงาน รายงาน และรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ท่านได้