นิทรรศการ YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศ สาขาคณิตศาสตร์

Project ID Deverloper Video Presentation Poster Quad Chart Video Demonstration/ Simulation
24YTEVC00195

การพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมแนวป่าชายเลนด้านในด้วยวัสดุปลูกลอยน้ำเลียนแบบลักษณะโครงสร้างของผลจิกทะเล

ผู้พัฒนา
นายจิรพนธ์ เส็งหนองเเบน 
นายฐิติพงศ์ หลานเดช

อาจารย์ที่ปรึกษา 
นายขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

24YTEVW01302

การพัฒนาชุดทดสอบความไวสูงแบบ multiple detection สำหรับไอออนของโลหะหนักโดยใช้สารปริมาณน้อยเพื่อการทดสอบภาคสนามในการเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารพิษในสิ่งแวดล้อม

ผู้พัฒนา

นางสาวพรรษนันท์ ทุ่งปรือ 
นางสาวลลิตภัทร ณ อุบล
นางสาวเบญญาภา อติชาติภัสสร

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์
ผศ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

   
24YTEVS00785 

การประดิษฐ์แผ่นฟิล์มรับประทานได้จากพิวเร่แครอทเป็นบรรจุภัณฑ์ ผงปรุงรสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อทดแทนพลาสติก

ผู้พัฒนา
นายณัฐภัค จักรีลา
นางสาวภัทร วิธานติรวัฒน์
นางสาวกัญญารัตน์ เที่ยงธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา 
นางกฤติกา บริรักษ์นรากุล
นางสาวหนึ่งฤทัย เกียรติพิมล 

โรงเรียน
สภาราชินี จังหวัดตรัง

24YTEVS01548

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากของเหลือใช้ในโรงงานปลาป่นและศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์น้ำต่อการเจริญเติบโตของผักสลัด

ผู้พัฒนา
นายซูไฮรี ราโมง
นางสาวธนภรณ์ แก้วมาก

อาจารย์ที่ปรึกษา 
นางสาวณัฏฐากร วรอัฐสิน

โรงเรียน
สาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

24YTEVU01427

ถ่านกัมมันต์จากผักตบชวาที่มีคุณสมบัติแม่เหล็กเพื่อใช้ในการดูดซับสีย้อมเมททิลีนบลู

ผู้พัฒนา
นายหทัยณรงค์ นวลพงษ์
นางสาวทิพย์ปิยะดา ใจดี
นางสาวนภสร สมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวประนอม แซ่จึง

โรงเรียน
ลือคำหาญวารินชำราบ

24YTEVN01395

การพัฒนาวัสดุดูดซับต้นทุนต่ำจากขยะก้นบุหรี่เพื่อการบำบัดน้ำเสีย

ผู้พัฒนา
นายหทัยณรงค์ นวลพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

โรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม