ทุนสนับสนุนและรางวัล YSC 2023

ทุนสนับสนุนและรางวัล YSC 2024

ทุนสนับสนุน: โครงงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน ดังนี้
1. โครงการที่ผ่านการพิจารณาในรอบข้อเสนอโครงงาน (รอบแรก) ให้ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการ และผ่านเข้าสู่รอบนำเสนอผลงาน พร้อมส่งงานครบตามกำหนด จะได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการโครงการละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยศูนย์ประสานงานจะเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการให้ หลังจากที่โครงการ YSC ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้สนับสนุนของโครงการแล้ว ซึ่งส่งผลให้ผู้พัฒนาอาจได้รับเงินดังกล่าวภายหลังจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแล้วเสร็จ 

2. โครงการที่ผ่านการพิจารณาในรอบนำเสนอผลงานโครงงาน (รอบสอง)

 2.1 กรณีโครงงานถึงเกณฑ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภา ได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) (โดยทีมผู้พัฒนาได้รับ   
 7,200 บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับ 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)) พร้อมใบประกาศนียบัตร 

 2.2 กรณีโครงงานถึงเกณฑ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับภูมิภาค ได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ 7,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) (โดยทีมผู้พัฒนาได้รับ 5,ุ600 บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับ 1,400 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) พร้อมใบประกาศนียบัตร

2.3 กรณีโครงงานถึงเกณฑ์ แต่ไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศระดับภูมิภาค ได้รับประกาศนียบัตร

หมายเหตุ: ทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานรอบนำเสนอผลงาน เงินรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยมอบให้นักเรียน 80% และอาจารย์ที่ปรึกษา 20%
                 : มหาวิทยาลัยศูนย์ประสานงานจะเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานรอบนำเสนอผลงานให้ หลังจากที่โครงการ YSC ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้สนับสนุนของโครงการแล้ว ซึ่งส่งผลให้ผู้พัฒนาอาจได้รับเงินดังกล่าวภายหลังจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแล้วเสร็จ

รางวัล:  โครงงานที่ได้รับรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ เงินรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยมอบให้นักเรียน 80% และอาจารย์ที่ปรึกษา 20% สถาบันการศึกษาที่หัวหน้าโครงการสังกัดจะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจาก สวทช. โดยมีรางวัลต่างๆ  ดังนี้ คือ

 • รางวัลชนะเลิศ (Top Award) ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงาน Rengeneron Science and Engineering Fair (Rengeneron ISEF 2024) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 1 สาขา (First Award) ในแต่ละสาขา ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดใน Rengeneron Science and Engineering Fair (Rengeneron ISEF 2024)  และ Genius Olympiad ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมใบประกาศนียบัตรโดยโครงการ YSC จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเท่านั้น
 • รางวัลที่ 2 สาขา (Second Award) ทุนการศึกษา 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และโอกาสในการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติอื่นๆ พร้อมใบประกาศนียบัตร (หากมี) 
 • รางวัลพิเศษสนับสนุนโครงงานที่ต้อบโจทย์ความยั่งยืน (SDG) และ เศรษฐกิจสีเขียว (BCG)  ทุนสนับสนุนเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สนับสนุนรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร และโอกาสในการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติอื่นๆ (หากมี) 

หมายเหตุ: – กรณี โครงงานได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ในแต่ละสาขา โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) แต่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการ Rengeneron Science and Engineering Fair (Rengeneron ISEF 2024) ในนามตัวแทนประเทศไทยจากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่แล้ว จะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การเข้าแข่งขัน ISEF ในนามโครงการ YSC โดยอัตโนมัติ
                    – นักเรียนผู้พัฒนาโครงงานที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ในแต่ละสาขา ซึ่งได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ผู้จัดการแข่งขันการประกวดโครงงานนานาชาติกำหนดเท่านั้น จึงจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากโครงการ YSC
                    – นักเรียนผู้พัฒนาโครงงานที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศ ซึ่งได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ จะต้องเข้าค่ายเก็บตัวเพื่อรับการเตรียมความพร้อมก่อนการไปแข่งขันในระดับนานาชาติ และต้องมีเวลาในการพัฒนาศักยภาพและโครงงานเพิ่มเติมมากกว่า 80% ของระยะเวลาในการเก็บตัวทั้งหมด โดยทางโครงการฯ ขอสวงนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การเป็นตัวแทนประเทศไทย สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าค่ายเก็บตัวและไม่สามารถสละเวลาในการพัฒนาศักยภาพตามที่กำหนด โปรดติดต่อโครงการ YSC เพื่อพิจารณาความเหมาะสม หรือแจ้งสละสิทธิ์การเป็นตัวแทนประเทศไทยทันดี เพื่อโครงการจะได้พิจารณาคัดเลือกโครงงานในลำดับถัดไป
                 – สำหรับค่าใช้ในการเดินทางเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด ISEF รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าประกันภัย การเดินทาง ตามที่ สวทช. กำหนด

         การติดต่อขอรับทุนสนับสนุนและรางวัล

          1) เงินทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานรอบข้อเสนอโครงการ และรอบนำเสนอผลงาน : สามารถติดต่อขอรับเงินทุนสนับสนุนได้จากมหาวิทยาลัยศูนย์ประสานงานภูมิภาค โครงการ YSC ที่ท่านสังกัด

          2) การรับเงินรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ:  สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ โครงการ YSC เท่านั้น

หมายเหตุ: พนักงาน สวทช. ไม่มีมีสิทธิ์รับเงินรางวัลและเงินสนับสนุนใดๆ จากการสละเวลาร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

        ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ YSC

 • นักเรียนที่ข้อเสนอโครงงานผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าค่ายเพื่อเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทาง

โครงการฯ จะจัดขึ้นในระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2566

 • นักเรียนที่ผลงานผ่านเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีสิทธิ์ได้รับโควต้าเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาใน โดยสามารถใช้ใบประกาศนียบัตรเป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อได้โดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองจากโครงการ
  • มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • มหาวิทยาลัยบูรพา
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ยกเว้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักเรียนที่มีสิทธิต้องเป็นผู้พัฒนาโครงการที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ และต้องติดต่อขอหนังสือรับรองจากโครงการ
 • นักเรียนตัวแทนประเทศไทยที่จะไปเข้าร่วมประกวดในงาน Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ บ้านวิทยาศาสตร์
  สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยนักเรียนจะต้องมีเวลาเก็บตัวกับโครงการไม่ต่ำกว่า 80% ของระยะเวลาเก็บตัวที่โครงการกำหนด

หมายเหตุ:  รายละเอียดติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยดังกล่าว หรือฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง สวทช

ทุนสนับสนุนและรางวัล YSC 2023

ทุนสนับสนุน: โครงงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน ดังนี้
          1. ผ่านการพิจารณาในรอบข้อเสนอโครงงาน (รอบแรก) ได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

2. ผ่านการพิจารณาในรอบผลงานโครงงาน (รอบสอง)

 2.1 กรณีโครงงานถึงเกณฑ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภา ได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) (โดยทีมผู้พัฒนาได้รับ   
 7,200 บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับ 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)) พร้อมใบประกาศนียบัตร

 2.2 กรณีโครงงานถึงเกณฑ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับภูมิภาค ได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ 7,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) (โดยทีมผู้พัฒนาได้รับ 5,ุ600 บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับ 1,400 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) พร้อมใบประกาศนียบัตร

2.3 กรณีโครงงานถึงเกณฑ์ แต่ไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศระดับภูมิภาค ได้รับประกาศนียบัตร

หมายเหตุ: ทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานรอบข้อเสนอ เงินรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยมอบให้นักเรียน 80% และอาจารย์ที่ปรึกษา 20%

รางวัล:  โครงงานที่ได้รับรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ เงินรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยมอบให้นักเรียน 80% และอาจารย์ที่ปรึกษา 20% สถาบันการศึกษาที่หัวหน้าโครงการสังกัดจะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจาก สวทช. โดยมีรางวัลต่างๆ  ดังนี้ คือ

 • รางวัลชนะเลิศ (Top Award) ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงาน Rengeneron Science and Engineering Fair (Rengeneron ISEF 2023) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 1 สาขา (First Award) ในแต่ละสาขา ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดใน Rengeneron Science and Engineering Fair (Rengeneron ISEF 2023)  และ Genius Olympiad ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมใบประกาศนียบัตรโดยโครงการ YSC จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเท่านั้น
 • รางวัลที่ 2 สาขา (Second Award) ทุนการศึกษา 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และโอกาสในการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติอื่นๆ พร้อมใบประกาศนียบัตร (หากมี) 
 • รางวัลพิเศษสนับสนุนโครงงานที่ต้อบโจทย์ความยั่งยืน (SDG) และ เศรษฐกิจสีเขียว (BCG)  ทุนสนับสนุนเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สนับสนุนรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร และโอกาสในการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติอื่นๆ (หากมี) 

          หมายเหตุ:

          – กรณี โครงงานได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ในแต่ละสาขา โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) แต่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการ Rengeneron Science and Engineering Fair (Rengeneron ISEF 2023) ในนามตัวแทนประเทศไทยจากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่แล้ว จะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การเข้าแข่งขัน ISEF ในนามโครงการ YSC โดยอัตโนมัติ

          – นักเรียนผู้พัฒนาโครงงานที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ในแต่ละสาขา ซึ่งได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ผู้จัดการแข่งขันการประกวดโครงงานนานาชาติกำหนดเท่านั้น จึงจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากโครงการ YSC

          – นักเรียนผู้พัฒนาโครงงานที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศ ซึ่งได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ จะต้องเข้าค่ายเก็บตัวเพื่อรับการเตรียมความพร้อมก่อนการไปแข่งขันในระดับนานาชาติ และต้องมีเวลาในการพัฒนาศักยภาพและโครงงานเพิ่มเติมมากกว่า 80% ของระยะเวลาในการเก็บตัวทั้งหมด โดยทางโครงการฯ ขอสวงนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การเป็นตัวแทนประเทศไทย สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าค่ายเก็บตัวและไม่สามารถสละเวลาในการพัฒนาศักยภาพตามที่กำหนด โปรดติดต่อโครงการ YSC เพื่อพิจารณาความเหมาะสม หรือแจ้งสละสิทธิ์การเป็นตัวแทนประเทศไทยทันดี เพื่อโครงการจะได้พิจารณาคัดเลือกโครงงานในลำดับถัดไป

          – สำหรับค่าใช้ในการเดินทางเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด ISEF รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าประกันภัย การเดินทาง ตามที่ สวทช. กำหนด

         การติดต่อขอรับทุนสนับสนุนและรางวัล

          1) เงินทุนสนับสนุน: สามารถติดต่อขอรับเงินทุนสนับสนุนงวดที่ 1 และ เงินทุนสนับสนุนงวดที่ 2  จากศูนย์ประสานงานภูมิภาค โครงการ YSC ที่ท่านสังกัด

2) การรับเงินรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ:  สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ โครงการ YSC เท่านั้น

หมายเหตุ: พนักงาน สวทช. ไม่มีมีสิทธิ์รับเงินรางวัลและเงินสนับสนุนใดๆ จากการสละเวลาร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

 • ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ YSC
 • นักเรียนที่ข้อเสนอโครงงานผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าค่ายเพื่อเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทาง

โครงการฯ จะจัดขึ้นในระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2565

 • นักเรียนที่ผลงานผ่านเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีสิทธิ์ได้รับโควต้าเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาใน โดยสามารถใช้ใบประกาศนียบัตรเป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อได้โดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองจากโครงการ
  • มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • มหาวิทยาลัยบูรพา
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ยกเว้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักเรียนที่มีสิทธิต้องเป็นผู้พัฒนาโครงการที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ และต้องติดต่อขอหนังสือรับรองจากโครงการ
 • นักเรียนตัวแทนประเทศไทยที่จะไปเข้าร่วมประกวดในงาน Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ บ้านวิทยาศาสตร์
  สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

หมายเหตุ:  รายละเอียดติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยดังกล่าว หรือฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง สวทช