ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 รอบข้อเสนอโครงงาน 
*** น้องๆ สามารถดูความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการได้ที่ระบบ SIMS  ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป***

สำหรับผู้พัฒนาโครงงานที่ผ่านเข้ารอบ ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. การจัดทำข้อตกลงการรับทุน ผู้พัฒนาที่ไดรับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานในรอบข้อเสนอโครงงาน จะต้องจัดทำและนำส่งเอกสารข้อตกลงการรับทุนจำนวน 2 ชุด ซึ่งผู้พัฒนาต้องพิมพ์ออกจากระบบ SIMS ลงนามให้เรียบร้อย แนบสำเนาบัตรบัตรประชาชนที่มีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารประกอบการรับเงินตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนด ส่งมอบให้แก่ศูนย์ประสานงานในพิธีมอบทุน ซึ่งจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการผ่านทางเว็บไซต์หลักของโครงการ และทาง Facebook: YSC Thailand เพจ YSC Thailand Fanpage อีกครั้งหนึ่ง
หมายเหตุ: ข้อตกลงการรับทุนสามารถ Download ได้จากระบบ SIMS ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป
2. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโครงงาน รายชื่อและตัวสะกดของชื่อโครงงาน ชื่อผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา และโรงเรียน ให้เรียบร้อย หากต้องการแก้ไขตัวสะกด ท่านสามารถแจ้งได้ที่เมนูแจ้งปัญหาในระบบ SIMS
3. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ของโครงงาน ผู้พัฒนาโครงงาน ที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงงานนอกเหนือจากการแก้ไขตัวสะกด หรือต้องการสละสิทธิ์การรับรางวัล ต้องกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงงาน YSC โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ Downlaod และส่งแบบฟอร์มได้ที่เมนูแจ้งปัญหาในระบบ SIMS ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศผล โดยจำแนกเป็นกรณีดังนี้
     3.1 การขอเปลี่ยนชื่อโครงงาน: สิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของศูนย์ประสานงาน โดยให้คำนึงถึงสาระของโครงงานเป็นสำคัญ
     3.2 การขอเปลี่ยนสาขาโครงงาน: ให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของศูนย์ประสานงาน ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
     3.3 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 อาทิ การขอเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้พัฒนาโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนาโครงงานต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ศูนย์ประสานงานที่ตนสังกัดพิจารณาภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศผล และรายชื่อผู้พัฒนาที่ประสงค์จะทำการขอเพิ่มรายชื่อใหม่จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีรายชื่อซ้ำกับผู้พัฒนาในโครงงานอื่นๆ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด YSC 2022 และ การประกวด NSC 2022 แล้ว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากศูนย์ประสานงานและ สวทช. เท่านั้น
4. การจัดค่ายเสริมศักยภาพและพิธีรับทุน สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทางโครงการจึงจะประกาศกำหนดการและรูปแบบการจัดงานให้ทราบอีกครั้ง
5. การพัฒนาผลงาน สำหรับโครงงานที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงงานได้ตั้งแต่บัดนี้ และโปรดเตรียมตัวนำเสนอผลงานในรอบที่ 2 ในเดือนมกราคม 2565 ซึ่งจะประกาศกำหนดการและสถานที่ให้ทราบต่อไป
6. การจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ผู้พัฒนาต้องส่งไฟล์รายงานสำหรับการตรวจประเมินรอบนำเสนอผลงานใน ระบบ SIMS ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. เท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมการแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน ซึ่งกำหนดจัดในแต่ละภูมิภาค ระหว่างวันที่ 16 – 30 มกราคม 2565 หากพ้นกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์การพิจารณาในรอบถัดไป ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานและส่วนกลาง YSC ขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการอัฟโหลดไฟล์รายงานให้ทุกกรณี พร้อมทั้งขอคืนทุนกรณีที่ผู้พัฒนาส่งผลงานไม่ทันตามกำหนด
หมายเหตุ: ผลการตัดสินกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
                : การติดต่อขอรับทุนพัฒนาโครงงานงวดที่ 1 จำนวน 3,000 บาท โปรดส่งเอกสารข้อตกลงการรับทุนและเอกสารประกอบอื่นตามที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่ท่านสังกัดกำหนด ภายใน 30 วัน หลังจากวันจัดพิธีมอบทุนตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนด หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การแข่งขันและการขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน
#YSC2022 #YSC2022FirstRound

ผลการตัดสินการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24: YSC 2022 รอบข้อเสนอโครงงาน

ภูมิภาคผลการพิจารณาหมายเหตุ
1.ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ 8 ต.ค. 2564
2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ณ 8 ต.ค. 2564
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ 8 ต.ค. 2564
4. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ 8 ต.ค. 2564
5. ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ 8 ต.ค. 2564
6. ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ 8 ต.ค. 2564

กำหนดการพิธีมอบทุน YSC 2022 และกิจกรรมค่ายแนะนำปรับปรุงโครงงาน

                        ภูมิภาค  วันที่จัดพิธีมอบทุนรูปแบบการจัดงาน
1. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร30 พ.ย. 2564 ออนไลน์
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี18 พ.ย. 2564
ออนไลน์
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี24 พ.ย. 2564
ออนไลน์
4. ภาคใต้  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 26 พ.ย. 2564
ออนไลน์
5. ภาคกลางและภาคตะวันออก  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  10 – 11 ธ.ค. 2564
ออนไลน์
6. ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร25 – 26 พ.ย. 2564 ออนไลน์

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินทุน ประกอบด้วย

1. ข้อตกลงการรับทุนอุดหนุน จำนวน 2 ชุด  โดยผู้พัฒนาสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบ SIMS และจัดพิมพ์จำนวน 2 ชุด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องลงนามให้ครบถ้วนทั้ง 2 ชุด ในกรณีที่ผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์ให้ผู้ปกครองลงนามในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมด้ว ประกอบด้วย
2. สำเนาบัตรประจำตัว 1 ฉบับที่ลงนามสำเนาถูกต้องและยังไม่หมดอายุของผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครอง (กรณีผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปี)
3. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่หัวหน้าโครงงานไม่สามารถมารับทุนได้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจลงนามโดยหัวหน้าโครงงาน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน และบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ
4. เอกสารประกอบอื่นๆ ตามระเบียบที่ศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัดกำหนด

Download ไฟล์หนังสือมอบอำนาจ

หมายเหตุ : หากโครงงานใดได้รับคัดเลือกและต้องการสละสิทธิ์ ขอให้แจ้งได้ที่ศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัดก่อนทำสัญญารับทุน
               : สำหรับน้องๆ ผู้พัฒนา ที่ไม่สามารถจำรหัสผ่านในการเข้าระบบ SIMS ของตนเองได้  ให้ใช้ ฟังก์ชั่น Forget password ที่หน้า login ของระบบ SIMS หลังจากนั้นจะมีข้อความแจ้งรหัสผ่าน ไปยังอีเมล์ของท่าน ให้ท่านใช้รหัสผ่านนั้นเป็นข้อมูลเดิม ในการกำหนดรหัสผ่านใหม่ค่ะ
*** ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการแข่งขัน YSC ได้ที่ Facebook: YSC Thailand Fanpage ของโครงการ ***