ผลการแข่งขัน YSC 2021 รอบข้อเสนอ
รายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท รวม 285 โครงงาน จากภูมิภาคต่างๆ ดังนี้

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 41 โครงงาน (Downlond)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 43 โครงงาน (Downlond)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 41 โครงงาน (Downlond)
ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 74 โครงงาน  (Downlond)
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน จำนวน 45 โครงงาน (Downlond)
ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 41 โครงงาน (Downlond)