บุคลากร

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง (YST)

นางอติพร สุวรรณ
(Mrs. Atiporn Suwan)
รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย
เบอร์โทรศัพท์ :  025647000 ต่อ 1431
E-mail: atiporn@nstda.or.th

ทุน JSTP ระยะสั้น และ ทุน JSTP-SCB

นายศรายุธ มนตรีมุข
(Mr. Sarayut Montreemok)
นักวิชาการอาวุโส
โทรศัพท์ : 02 564 7000 ต่อ 1436
Email : sarayut@nstda.or.th

นางสาวธันยพัต ละอองกุลพลวัต
(Miss Thanyapat La-ongkulphonlawat)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 02 564 7000 ต่อ 1434
Email : thanyapat@nstda.or.th

ทุน JSTP ระยะยาว

นางเพชรดา เวณุนันท์
(Mrs. Pechda Wenunun)
นักวิชาการอาวุโส
โทรศัพท์ : 02 564 7000 ต่อ 1433
Email : pechda.wenunun@nstda.or.th

นางสาวอรทัย อริยะโภคะกุล
(Miss Oratai Ariyaphokakul)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 02 564 7000 ต่อ 1437
Email : oratai.ari@nstda.or.th

โครงการรับนักเรียน ม.ปลายฝึกทักษะวิจัย ภาคฤดูร้อน สวทช. และ ทุน JSTP-SCB

นางอรมนต์  ศันติวิชยะ ประดิษฐ์ผล
(Mrs. Oramon Santiwitchaya Praditpol)
นักวิชาการ
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1430
Email : oramon.san@nstda.or.th

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC)

นางสาวสุนทรี กริชชัยศักดิ์
(Miss Suntharee Kritchaisak)
นักวิชาการ
โทรศัพท์: 02 564 7000 ต่อ 77010
E-mail: suntharee.kri@nstda.or.th

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC)

นางสาวเมทินี ศิริไกร
(Miss Methinee Sirikrai)
นักวิชาการอาวุโส
โทรศัพท์ : 02 564 7000 ต่อ 77009
Email : methinee.sir@nstda.or.th