ผลการแข่งขัน YSC 2021 รอบนำเสนอผลงาน YSC 2021

รายชื่อโครงงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับภูมิภาค
ได้รับทุนพัฒนาผลงาน 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 66 โครงงาน โดยเป็นโครงงานจากภูมิภาคต่างๆ ดังนี้

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 10 โครงงาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 11 โครงงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 9 โครงงาน
ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 15  โครงงาน
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน จำนวน 11 โครงงาน
ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 10 โครงงาน

Download ประกาศผล YSC2021 รางวัลรองชนะเลิศระดับภูมิภาค

รายชื่อโครงงานได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคได้รับทุนพัฒนาผลงาน 9,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 62 โครงงาน โดยเป็นโครงงานจากภูมิภาคต่างๆ ดังนี้

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 9 โครงงาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 7 โครงงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 9 โครงงาน
ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 18 โครงงาน 
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน จำนวน 10 โครงงาน
ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 9 โครงงาน

Download ประกาศผล YSC 2021 รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ YSC2021

หมายเหตุ: โครงการจากภาคกลาง มีโครงงานได้รับสิทธิ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ เนื่องจากสถานการ์โควิด 19 จาก YSC 2020 จำนวน 1 โครงการ