หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการกำกับ (กวทช.)
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
NSTDA Governing Board
เอกสารการประชุมของ กวทช.
รายนามคณะกรรมการชุดที่่ผ่านมา
รายนามคณะกรรมการชุดที่่ผ่านมา
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558