การบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สวทช.

 

ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 770) พ.ศ. 2566 ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดา และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับการบริจาคเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

 

บุคคลธรรมดา ->> ได้ลดหย่อนจำนวน 2 เท่าของเงินที่บริจาค และต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนต่างๆ แล้ว

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ->> ได้ลดหย่อนจำนวน 2 เท่าของเงินที่บริจาค และต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณะประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา

 

สวทช.ขอเชิญชวนท่านร่วมมีส่วนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของ สวทช. ทั้งนี้ผู้บริจาคจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย

ท่านสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2568 โดยบริจาคผ่าน e-donation ซึ่งข้อมูลการบริจาคเงินของท่านจะถูกส่งตรงถึงกรมสรรพากร โดยสามารถแสกนผ่าน QR Code ได้ตามด้านล่างนี้ 

 

 

วิธีการบริจาคเงินผ่าน e-donation ทำได้ดังนี้
1) เปิด application ของธนาคารต่างๆ 
2) ไปที่หน้าโอนเงิน
3) กดที่ QR Code แล้วแสกนที่ QR code ด้านบน 
4) กรอกจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค
5) เลือกต้องการให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลรายการนี้ให้แก่กรมสรรพากร เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

: https://www.nstda.or.th/tei/images/Document/ApplicationForm_Tax.pdf

รายชื่อโครงการที่เข้าร่วม : โครงการที่เข้าร่วมการขอรับบริจาคเงิน RDI

->> คำถามที่พบบ่อย (FAQ)