Download เกียรติบัตร YSC 2024

 เกียรติบัตร YSC 2024 รอบข้อเสนอโครงการ 

    อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติลายมือชื่อผู้บริหารเพื่อลงนามในเกียรติบัตร หากได้รับอนุมัติ ทางโครงการจะประกาศแจ้งให้ผู้พัฒนาทราบ ทางหน้า FB: YSC Thailand Fanpage 

……………………………………………………………………………………………………………….

วิธีการ Download เกียรติบัตร YSC 2024

โปรด Click link Download เกียรติบัตรตามภูมิภาค และรางวัลที่ท่านได้รับตามประกาศผลการตัดสินของโครงการ YSC 2024  เพื่อทำการตอบแบบสอบถาม หลังจากส่งแบบสอบถามออนไลน์แล้ว ท่านจะได้รับ e mail ตอบกลับตามอีเมล์ที่ท่านแจ้งในแบบสอบถามโดยอัตโนมัติเพ่อ Download ไฟล์เกียรติบัตรต่อไป 

ทั้งนี้ ท่านสามารถ Download เกียรติบัตรได้ถึง    มกราคม 2567

หมายเหตุ: ระบบมีการจำกัดโควต้าในการส่งอีเมล์ตอบกลับผู้ที่ต้องการ Download ได้วันละไม่เกิน 400 ใบ หากไม่เห็นเมล์ตอบกลับหลังจากกรอกแบบสอบถาม โปรดตรวจสอบใน Junk mail ก่อน หรือรอกรอกข้อมูลในวันถัดไปค่ะ 

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รอบข้อเสนอโครงการ  

แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน YSC 2024 ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินโครงร่างงานวิจัย รอบข้อเสนอโครงการ YSC 2024 ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รอบนำเสนอผลงาน
แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาค YSC 2024 ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภาค YSC 2024 ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รอบข้อเสนอโครงการ
แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน YSC 2024 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินโครงร่างงานวิจัย รอบข้อเสนอโครงการ YSC 2024 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รอบนำเสนอผลงาน
แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาค YSC 2024 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภาค YSC 2024 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รอบข้อเสนอโครงการ
แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน YSC 2024 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินโครงร่างงานวิจัย รอบข้อเสนอโครงการ YSC 2024 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รอบนำเสนอผลงาน
แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาค YSC 2024 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภาค YSC 2024 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รอบข้อเสนอโครงการ
แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน YSC 2024 ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินโครงร่างงานวิจัย รอบข้อเสนอโครงการ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รอบนำเสนอผลงาน
แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาค YSC 2024 ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภาค YSC 2024 ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รอบข้อเสนอโครงการ
แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน YSC 2024 ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินโครงร่างงานวิจัย รอบข้อเสนอโครงการ YSC 2024 ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รอบนำเสนอผลงาน
แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาค YSC 2024 ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภาค YSC 2024 ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร

รอบข้อเสนอโครงการ
แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน YSC 2024 ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร

แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินโครงร่างงานวิจัย รอบข้อเสนอโครงการ ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร

รอบนำเสนอผลงาน
แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาค YSC 2024 ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร

แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภาค YSC 2024 ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร