TGIST
TGIST : Thailand Graduate Institute of Science and Technology
โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย
สนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งนักศึกษาชาวไทยและต่างชาติที่ศึกษาในประเทศไทย ที่ทำวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยร่วมกับนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติของ สวทช. โดยอาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านวิชาการ และ สวทช. ที่มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและมีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัยและพัฒนา เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงสู่สังคม
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ผู้สมัครปริญญาโท เกรดเฉลี่ยปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ผู้สมัครปริญญาเอก เกรดเฉลี่ยปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือมีผลงานโดดเด่น
 • นักศึกษาต้องทำวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือวิจัยระหว่างนักวิจัยของ สวทช. และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด
 • ไม่รับทุนการศึกษาอื่นซ้ำซ้อนในหมวดค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเล่าเรียน
 • ข้าราชการต้องลาเรียนเต็มเวลา
 • ส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
การสนับสนุน
 • ค่าเล่าเรียน 80,000 บาท/ปีการศึกษา (ปริญญาโท 2 ปี ปริญญาเอก 3 ปี)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  ปริญญาโท 10,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 2 ปี
  ปริญญาเอก 12,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 ปี
 • ค่าพัฒนาตนเอง ปริญญาโท 50,000 บาท ตลอดระยะเวลารับทุน และปริญญาเอก 75,000 บาท ตลอดระยะเวลารับทุน
ขั้นตอนสมัครขอรับทุน
 • เปิดรับสมัครทุน : 1 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม ของทุกปี
 • ประกาศผล : ภายในเดือน กรกฎาคม ของทุกปี
ติดต่อโครงการ
โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1459, 1424
e-mail : tgist@nstda.or.th
Website : www.nstda.or.th/tgist/