ทุนการศึกษาและวิจัย สวทช.
ประกาศรับสมัคร

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
  • Announcement on List of eligible candidates who are called for Interview 2024 #2 round รายละเอียดเพิ่มเติม
  • Announcement on List of Applicants who Passed the 1st Round Interview and were Eligible for a Grant of TAIST-Tokyo Tech Scholarship, Academic Year 2024, 1st Round รายละเอียดเพิ่มเติม
  • ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย(Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) ปีการศึกษา 2565 (ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) รายละเอียดเพิ่มเติม
  • ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุน โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย(Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) ประจำปี 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม
  • ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาและการทำวิจัยโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP) โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech) และโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology : TGIST) ประจำปี 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) รายละเอียดเพิ่มเติม