ทุนการศึกษาและวิจัย สวทช.
ประกาศรับสมัคร
  • รับสมัครนักศึกษาโครงการ TAIST-Tokyo Tech ประจำปี 2565 รอบที่ 2 ระดับ ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 3 หลักสูตร 1.วิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง 2. ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3. วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและสมัครออนไลน์ได้ที่: https://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/
  • รับสมัครนักศึกษาโครงการ TGIST ประจำปี 2565 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำลังจะเข้าศึกษาหรือศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี ที่สนใจสมัครขอรับทุน โดยโครงการวิจัยที่เสนอขอต้องเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัย สวทช. โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวนไม่เกิน 25 ทุน จะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในหมวดค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและสมัครออนไลน์ได้ที่: https://www.nstda.or.th/tgist
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
  • Announcement on List of Applicants who Passed the 1st Round Interview and were Eligible for a Grant of TAIST-Tokyo Tech Scholarship, Academic Year 2024, 1st Round รายละเอียดเพิ่มเติม
  • ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย(Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) ปีการศึกษา 2565 (ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) รายละเอียดเพิ่มเติม
  • ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุน โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย(Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) ประจำปี 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม
  • ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาและการทำวิจัยโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP) โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech) และโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology : TGIST) ประจำปี 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) รายละเอียดเพิ่มเติม