ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัคร

• รับสมัครนักศึกษาโครงการ TAIST-Tokyo Tech
รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ – 21 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

• รับสมัครนักศึกษาโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน: YSTP
เปิดรับสมัคร วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
  • ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุน โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย(Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) ประจำปี 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม
  • ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาและการทำวิจัยโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP) โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech) และโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology : TGIST) ประจำปี 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) รายละเอียดเพิ่มเติม