TAIST-JAIST
Thailand Alliances of Institutions of Science and Technology and Japan Advanced Institute of Science and Technology (TAIST-JAIST)
โครงการปริญญาเอกสองสถาบันภายใต้ความร่วมมือ JAIST – NSTDA – SIIT
เป็นโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) สองปริญญาระหว่าง Japan Advanced Institute of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงในระดับนานาชาติ อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และการจัดการเทคโนโลยี ของประเทศในอนาคต
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • ผู้สมัครปริญญาเอก เกรดปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือมีผลงานโดดเด่นทางวิชาการทั้งการนำเสนอบทความหรือวารสารวิชาการ โดยสำเร็จการศึกษาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการเทคโนโลยี
  • เอกสารผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TU-GET, TOEFL, TOEIC หรือ IELTS
  • นักศึกษาต้องทำวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือวิจัยระหว่างนักวิจัย สวทช. และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด คือ JAIST และ SIIT
  • ไม่รับทุนการศึกษาอื่นซ้ำซ้อนในหมวดค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเล่าเรียน
  • ข้าราชการต้องลาเรียนเต็มเวลา
  • ส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
การสนับสนุน
  • ค่าเล่าเรียน 170,000 บาท/ปีการศึกษา (ตลอดการศึกษาที่ SIIT จำนวน 4 ปี)
  • ค่าเล่าเรียน 535,800 เยน/ปีการศึกษา (ตลอดการศึกษาที่ JAIST จำนวน 3 ปี)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 10,500 บาท/เดือน ในระหว่างศึกษาที่ SIIT ประเทศไทย (ปี 1 และ ปี 3)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 70,000 เยน/เดือน ในระหว่างศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น (ปี 2 และ ปี4)
ขั้นตอนสมัครขอรับทุน
เปิดรับสมัครทุน : มีนาคม – พฤษภาคม
ประกาศทุน : กรกฎาคม
ติดต่อโครงการ
โครงการปริญญาเอกสองสถาบันภายใต้ความร่วมมือ JAIST – NSTDA – SIIT
คุณณรัตน์สิตา ไตรรัตน์ธนัน (SIIT) e-mail : naratsita@siit.tu.ac.th โทร. 0 2501 3505 ต่อ 5025 ,5019
ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง (SIIT) e-mail : thanaruk@siit.tu.ac.th โทร. 0 2501 3505 ต่อ 5000
ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ (สวทช.) e-mail : thepchai@nectec.or.th โทร. 0 2564 9000 ต่อ 2260