YSTP Senior project
YSTP : Young Scientist and Technologist Program
โครงการการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน
เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีและมีความมุ่งมั่นในการเรียนระดับสูงและเป็นนักวิจัยอาชีพ ได้รับการสนับสนุนให้ได้ทำวิจัยอย่างจริงจังร่วมกับนักวิจัยใน สวทช. มีเป้าหมายและขอบเขตของงานวิจัยและพัฒนาอันมีทิศทางสอดคล้องกับความต้องการของประเทศได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมและได้แลกเปลี่ยนทัศนคติในการเป็นนักวิจัยอาชีพ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาวิชาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการเรียนตั้งแต่ GPAX มากกว่า 3.00
คุณสมบัติของอาจารย์และนักวิจัย
1. มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิจัยโดยพิจารณาผลงานวิจัยและวิชาการในรูปแบบต่างๆย้อนหลัง 5 ปี
2. มีความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการร่วมกันอย่างแท้จริงโดยพิจารณาจากผลงานที่เคยมีร่วมกันและแผนงานวิจัยหรือวิชาการในปัจจุบัน
การสนับสนุน
1. ค่าเล่าเรียน 25,000 บาท ตลอดปีการศึกษา
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเฉพาะช่วงที่ทำวิจัยเดือนละ 5,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการวิจัย จ่ายตามจริงไม่เกิน 50,000 บาท
ขั้นตอนสมัครขอรับทุน
1. ดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของโครงการ www.nstda.or.th/ystp/
2. กรอกใบสมัครโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word และบันทึกในรูปแบบไฟล์ Word หรือ PDF
3. นักวิจัย สวทช. เป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้นและส่งใบสมัครของนักศึกษาพร้อมทั้งเอกสารอื่นๆในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทาง e-mail : ystp@nstda.or.th
ติดต่อโครงการ

โครงการการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1439, 77225
e-mail : ystp@nstda.or.th Website : www.nstda.or.th/ystp/