JSTP
JSTP : Junior Science Talent Project
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน Junior Science Talent Project (JSTP) เป็นโครงการที่ต้องการเฟ้นหาเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และมีความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น ค่ายเสริมประสบการณ์ การฝึกทำวิจัยในห้องปฏิบัติการ โดยมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิจัยและนักเทคโนโลยีจากหน่วยงานวิจัยต่างๆ คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดด้วยรูปแบบและวิธีการหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคน เพื่อก้าวสู้การเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยชั้นนำของประเทศต่อไปในอนาคต
คุณสมบัติของผู้สมัคร
รับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลายที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา
การสนับสนุน
ทุนระยะสั้น
ทุนระยะยาว
กระบวนการคัดเลือกและบ่มเพาะเยาวชน
  • กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ เด็กและเยาวชนไทย ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 100 คน/ปี ระยะเวลา 1ปี
  • กลุ่มผู้มีแววอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คัดเลือกจากกลุ่มแรก ปีละประมาณ 15 คน เข้ารับการสนับสนุนจากโครงการระยะยาว รับการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอกในประเทศไทย และทุนวิจัยในระหว่างการศึกษา โดยมีกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างๆ
ติดต่อโครงการ
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1430-1437 โทรสาร 0 2564 7141
e-mail : jstp@nstda.or.th Website : www.nstda.or.th/jstp