ทุนการศึกษาและวิจัย สวทช.
เกี่ยวกับทุนการศึกษาและวิจัย สวทช.
ด้วยการส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน เป็นหนึ่งในพันธกิจที่ สวทช. เล็งเห็นถึงความสำคัญ เพราะการพัฒนากำลังคนจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ สวทช. จึงได้ดำเนินงานโครงการทุนสำหรับเด็กและเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ผู้มีใจรักและสนใจงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ให้ได้รับโอกาสในการศึกษา โอกาสในการทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์และนักวิจัย ที่มีศักยภาพสูงในบรรยากาศวิจัยแบบมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการแสดงออกถึงความสามารถ รวมถึงได้พัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัย และมีโอกาสในการสร้างผลงานผ่านโครงการต่างๆ ประกอบด้วย
  • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP)
  • โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST))
  • ทุนระดับปริญญาโท (TAIST-Tokyo Tech)
  • โครงการปริญญาเอกสองสถาบันภายใต้ความร่วมมือ JAIST – NSTDA – SIIT
  • โครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program)