ปิดระบบสมัครทุนTGIST ประจำปี 2558

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนภายในเดือนมิถุนายน 2558 ทางเว็บไซต์
  
........................................................................................

 

กิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยทุน YSTP, TGIST และ NUI-RC
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3
อาคารศูนย์ประชุม (CC) สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 3 พฤษภาคม 2558   

........................................................................................

 

พื้นที่เพื่อเป็นสื่อกลางความร่วมมือวิจัยระหว่างนักวิจัย อาจารย์และนักศึกษา สามารถติดต่อลงประกาศได้ที่อีเมล์ grd@nstda.or.th

........................................................................................

 

รู้จักศูนย์แห่งชาติของสวทช.ทั้ง 4 ศูนย์ ในงานวิจัยและห้องปฏิบัติการ

                     

                     

 
รายละเอียดการสมัครขอรับทุนTGIST   
แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ใบคำร้องทั่วไปสำหรับผู้รับทุน
คู่มือรับทุน TGISTประจำปี 2557
- ข้อปฏิบัติสำหรับผู้จบการศึกษา  
JSTP
(โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน)
YSTP
(โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน)
TGIST
(โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย)
NUI-RC
(โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา
สำหรับภาคอุตสาหกรรม)
TAIST TOKYO TECH
(Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of Technology)
  

© Copyright 2008 Thailand Graduate Institute of Science and Technology (TGIST), NSTDA. All rights reserved.