เลื่อน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
ทางเว็บไซต์

 

เปิดรับสมัครรางวัล Outstanding Award 2558
  ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย สวทช. เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุน TGIST
ระดับ โทและ เอก ที่กำลังอยู่ระหว่างรับทุน หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้วไม่เกิน
1 ปี นับจนถึง 30 มิถุนายน 2558 และผู้รับทุน Senior Project YSTP
ปีการศึกษา 2556 และ 2557 ที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นเพื่อยกย่องผู้รับทุน
ที่มีความมุ่งมั่นในการทำวิจัยและประสบผลสำเร็จมีผลงาน วิชาการในหลาก
หลายรูปแบบ รับรางวัล Outstanding Awards 2558

ศึกษารายละเอียดการสมัครและพร้อมกรอกใบสมัครได้ที่นี่ หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.nstda.or.th/tgist และ www.nstda.or.th/ystp
เปิดรับสมัครวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2558
ดาวน์โหลดใบสมัคร  


ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย

 

พื้นที่เพื่อเป็นสื่อกลางความร่วมมือวิจัยระหว่างนักวิจัย อาจารย์และนักศึกษา สามารถติดต่อลงประกาศได้ที่อีเมล์ grd@nstda.or.th

  รู้จักศูนย์แห่งชาติของสวทช.ทั้ง 4 ศูนย์ ในงานวิจัยและห้องปฏิบัติการ
                 

            
 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและ
             ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

ใบคำร้องทั่วไปสำหรับผู้รับทุน
คู่มือรับทุน TGISTประจำปี 2556
 
JSTP
YSTP
NUI-RC
TAIST TOKYO TAECH
   
© Copyright 2008 Thailand Graduate Institute of Science and Technology (TGIST), NSTDA. All rights reserved.