ทุนTGIST เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปี 2558   
ทางระบบออนไลน์ เปิดระบบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2558    
........................................................................................
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุน TGIST NUI-RC และ YSTP
วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ต จ. เพชรบุรี

........................................................................................
 

ประกาศผลผู้ได้รับทุนTGIST ประจำปี 2557 ดูรายชื่อคลิก    

........................................................................................

 

ประกาศผู้ได้รับรางวัล Outstanding Awards 2557 จำนวน 2 คน

1 ระดับปริญญาเอก นางสาวพรลดา ดาวรัตนชัย

2 ระดับปริญญาโท นางสาวฐิติพร ธรรมสอน

ขอให้นักศึกษาทั้งสองคนมารับโล่ห์และประกาศนียบัตรในวันปฐมนิเทศนักศึกษาทุน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 08:30 น. ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

........................................................................................

 

พื้นที่เพื่อเป็นสื่อกลางความร่วมมือวิจัยระหว่างนักวิจัย อาจารย์และนักศึกษา สามารถติดต่อลงประกาศได้ที่อีเมล์ grd@nstda.or.th

........................................................................................

 

รู้จักศูนย์แห่งชาติของสวทช.ทั้ง 4 ศูนย์ ในงานวิจัยและห้องปฏิบัติการ

                     

                     

 
รายละเอียดการสมัครขอรับทุนTGIST   
แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ใบคำร้องทั่วไปสำหรับผู้รับทุน
คู่มือรับทุน TGISTประจำปี 2557
- ข้อปฏิบัติสำหรับผู้จบการศึกษา  
JSTP
(โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน)
YSTP
(โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน)
TGIST
(โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย)
NUI-RC
(โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา
สำหรับภาคอุตสาหกรรม)
TAIST TOKYO TECH
(Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of Technology)
  

© Copyright 2008 Thailand Graduate Institute of Science and Technology (TGIST), NSTDA. All rights reserved.