.............................................................................................

   

Outstanding Awards 2559

            ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย สวทช. เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุน TGIST
และ NUI-RC ระดับ โท และ เอก ที่กำลังอยู่ระหว่างรับทุน หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว
ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึง 30 มิถุนายน 2559 และผู้รับทุน Senior Project YSTP ปีการศึกษา 2557 และ 2558 ที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นเพื่อยกย่องผู้รับทุนที่มีความ
มุ่งมั่นในการทำวิจัยและประสบผลสำเร็จ มี ผลงานวิชาการในหลากหลาย รูปแบบ เพื่อรับรางวัล Outstanding Awards 2559 จากผู้บริหารสวทช. ในวันปฐมนิเทศ
นักศึกษาทุนปีการศึกษา 2559 ระดับละ 1 รางวัล รวม 3 รางวัล เปิดรับสมัครวันนี้
ถึง 3 กรกฎาคม 2559


ดาวน์โหลดใบสมัคร                        

 

พื้นที่เพื่อเป็นสื่อกลางความร่วมมือวิจัยระหว่างนักวิจัย อาจารย์และนักศึกษา สามารถติดต่อลงประกาศได้ที่อีเมล์ grd@nstda.or.th

.............................................................................................

  รู้จักศูนย์แห่งชาติของสวทช.ทั้ง 4 ศูนย์ ในงานวิจัยและห้องปฏิบัติการ
                 

            
 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและ
             ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

ใบคำร้องทั่วไปสำหรับผู้รับทุน
คู่มือรับทุน TGISTประจำปี 2558
 
   
   
   
   
© Copyright 2008 Thailand Graduate Institute of Science and Technology (TGIST), NSTDA. All rights reserved.