ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนTGIST ประจำปี 2558

  ลงทะเบียนกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาทุนYSTP TGIST NUI-RC TAIST Tokyo Tech วันที่ 10-15 ก.ค.58
ทางเว็บไซต์ CLICK>>
 

ประกาศผู้ได้รับรางวัล Outstanding Award 2558
ระดับปริญญาเอก : นายอรรพล ศรีฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ และ
นักวิจัย  NANOTEC ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ


ระดับปริญญาโท : นางสาวศุภรัตน์ สิงคำโม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ และ
นักวิจัย NECTEC ดร. อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ

ระดับปริญญาตรี : ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

 

พื้นที่เพื่อเป็นสื่อกลางความร่วมมือวิจัยระหว่างนักวิจัย อาจารย์และนักศึกษา สามารถติดต่อลงประกาศได้ที่อีเมล์ grd@nstda.or.th

  รู้จักศูนย์แห่งชาติของสวทช.ทั้ง 4 ศูนย์ ในงานวิจัยและห้องปฏิบัติการ
                 

            
 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและ
             ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

ใบคำร้องทั่วไปสำหรับผู้รับทุน
คู่มือรับทุน TGISTประจำปี 2557
 
   
   
   
   
© Copyright 2008 Thailand Graduate Institute of Science and Technology (TGIST), NSTDA. All rights reserved.