ปิดระบบสมัครขอรับทุนTGIST
 ประจำปี 2557

........................................................................................

 

กิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์
นักศึกษาทุนTGIST NUI-RC และYSTP
 วันที่ 3 เมษายน 2557
เวลา 13:00 -17:00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ( CC )
สวทช. เปิดระบบลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานวันที่ 3- 9 มี.ค. 57

........................................................................................

  ฟรี การสัมมนาเรื่อง "โอกาสการเติบโตในเส้นทางสายวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี....ปัจจุบันและอนาคต"
                                                                            
........................................................................................
 

พื้นที่เพื่อเป็นสื่อกลางความร่วมมือวิจัยระหว่างนักวิจัย อาจารย์และ
นักศึกษาสามารถติดต่อลงประกาศได้ที่อีเมล์ grd@nstda.or.th

........................................................................................

 

ห้องปฏิบัติการและงานวิจัยของศุนย์แห่งชาติ 4 ศูนย์ของสวทช.

                     

                     

 
รายละเอียดการสมัครขอรับทุนTGIST   
แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ใบคำร้องทั่วไปสำหรับผู้รับทุน
คู่มือรับทุน TGISTประจำปี 2556
- ข้อปฏิบัติสำหรับผู้จบการศึกษา  
JSTP
(โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน)
YSTP
(โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน)
TGIST
(โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย)
NUI-RC
(โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา
สำหรับภาคอุตสาหกรรม)
TAIST TOKYO TECH
(Thailand Advanced Institute of Science and Technology
and Tokyo Institute of Technology)
 

 

© Copyright 2008 Thailand Graduate Institute of Science and Technology (TGIST), NSTDA. All rights reserved.