YSTP – SIIT
YSTP – SIIT
โครงการการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีและมีความมุ่งมั่นในการเรียนระดับสูงและเป็นนักวิจัยอาชีพ ได้รับการสนับสนุนให้ได้ทำวิจัยอย่างจริงจังร่วมกับนักวิจัยใน สวทช. มีเป้าหมายและขอบเขตของงานวิจัยและพัฒนาอันมีทิศทางสอดคล้องกับความต้องการของประเทศได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมและได้แลกเปลี่ยนทัศนคติในการเป็นนักวิจัยอาชีพ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาแล้วในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศหรืออยู่ในระหว่างการศึกษาชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
  • คุณสมบัติอื่นๆตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เรื่อง คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก สัมภาษณ์และเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
สนับสนุน
  • ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่สถาบันฯกำหนด โดยนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา
ขั้นตอนสมัครขอรับทุน
  • สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://admissions.siit.tu.ac.th
  • ค่าสมัคร 1,000 บาท (สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ)
ติดต่อโครงการ
โครงการการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1439, 77225
หรือ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (คุณวราภรณ์และ คุณวริษฐา – SIIT รังสิต)
โทรศัพท์ 0 2986 9009-13 ต่อ 1401 และ 1406