มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.–มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวทช.-มก.) ได้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการให้ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 10 ทุนต่อปี ภายใต้โครงการทุนฯนี้ ผู้รับทุนจะมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์มก.และนักวิจัย สวทช. รวมทั้งได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าธรรมเนียมการศึกษา สนับสนุนการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. มีผลการเรียนระดับปริญญาโทอยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ
 2. กรณีที่ไม่มีผลการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.25 ผู้สมัครต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
 3. ผู้สมัครต้องสามารถแสดงออกถึงเหตุผลและความจำเป็น และความรู้ความเข้าใจในระดับที่น่าพอใจในสาขาวิชาที่จะทำวิทยานิพนธ์ โดยการประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ และจากเรียงความที่เขียนด้วยตัวเอง (Statement of Purpose) ความยาวประมาณ 600 คำ
 4. ผู้สมัครที่เคยทำวิทยานิพนธ์ หรือทำวิจัย หรือเลือกที่จะทำวิทยานิพนธ์ ภายใต้กลุ่มวิจัยที่มีผลงานหรือมีศักยภาพที่จะสร้างผลงานที่มีความหมายต่อเศรษฐกิจและสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการศึกษา/ทำงาน และมีเจตคติที่ดีจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยควบคุมปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ และผู้บังคับบัญชา (ในกรณีที่เคยทำงาน)
 6. ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่จะรับหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการรับทุน
 7. ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานวิจัยและด้านวิชาการอื่นเพื่อสนับสนุนได้
การสนับสนุน
 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 3. ค่าเดินทางไปทำวิจัยต่างประเทศ
 4. ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย
 5. ค่านำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ
ขั้นตอนสมัครขอรับทุน
 1. ประกาศรับสมัครโครงการวิจัยร่วมระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยและนักวิจัย สวทช.
 2. คัดเลือกงานวิจัยผ่านการสัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัย สวทช.
 3. ประกาศรายชื่อหัวข้องานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก
 4. ประกาศรับสมัครนิสิตร่วมงานวิจัยวิทยานิพนธ์เพื่อรับทุน
 5. นิสิตที่ประสงค์รับทุนวางแผนการทำวิจัยร่วมกับที่ปรึกษา
 6. คัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนโดยวิธีการสัมภาษณ์
 7. ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตรับทุน
ติดต่อโครงการ
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02 9428 4455 0 ต่อ 201 (คุณโสภา/มก.)
e-mail: fgraspi@ku.ac.th
หรือ 0 2564 7000 ต่อ 1424 (คุณวารี/ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย สวทช.)
e-mail: wareew@nstda.or.th