มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.–มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สวทช.-มธ.) ได้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการให้ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 10 ทุนต่อปี และระดับปริญญาเอก จำนวน 15 ทุนต่อปี ภายใต้โครงการทุนฯนี้ ผู้รับทุนจะมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์มธ.และนักวิจัย สวทช. รวมทั้งได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าธรรมเนียมการศึกษา สนับสนุนการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. ผู้สมัครรูปแบบที่ 1 (Tier 1) (เฉพาะระดับปริญญาเอกเท่านั้น)
  1.1 เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีระดับเกียรตินิยมอันดับ1 หรือ 2 หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
  1.2 มีคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  – TOEFL 530 (Paper-based), 197 (Computer-based), 71 (Internet-based)
  – TU-GET 530 (Paper-based), 71 (Computer-based)
  – IELTS 6.0
  1.3 เคยมีผลงานตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS อย่างน้อย 1 เรื่อง
  1.4 ไม่มีสัญญาการรับทุนกับหน่วยงานอื่น
 1. ผู้สมัครรูปแบบที่ 2 (Tier 2) (ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก)
  2.1 เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีระดับเกียรตินิยม อันดับ 1 หรือ 2 หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
  2.2 มีคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  – TOEFL 530 (Paper-based), 197 (Computer-based), 71 (Internet-based)
  – TU-GET 530 (Paper-based), 71 (Computer-based)
  – IELTS 6.0
  2.3 ไม่มีสัญญาการรับทุนกับหน่วยงานอื่น
การสนับสนุน
 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 3. ค่าเดินทางไปทำวิจัยต่างประเทศ
 4. ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย
 5. ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์หรือนำเสนอผลงาน
ขั้นตอนสมัครขอรับทุน
 1. ประกาศรับสมัครโครงการวิจัยร่วมระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยและนักวิจัย สวทช.
 2. คัดเลือกงานวิจัยผ่านการสัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัย สวทช.
 3. ประกาศรายชื่อหัวข้องานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก
 4. ประกาศรับสมัครนักศึกษาร่วมงานวิจัยวิทยานิพนธ์เพื่อรับทุน
 5. นักศึกษาที่ประสงค์รับทุนวางแผนการทำวิจัยร่วมกับที่ปรึกษา
 6. คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนโดยวิธีการสัมภาษณ์
 7. ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุน
ติดต่อโครงการ
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.–มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. 02 613 2004, 02 613 2014 (ท่าพระจันทร์) 02 564 4440 ext. 1004, 1014 (รังสิต) (รศ.ดร.พิภพ/มธ.)
และ  02-564-4440 ต่อ 1823 (คุณฑิช์ฌา/มธ.)
e-mail: ythisha@gmail.com, jarupongf@gmail.com
หรือ 0 2564 7000 ต่อ 1424 (คุณวารี/ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย สวทช.)
e-mail: wareew@nstda.or.th