จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.-จุฬาลงกรณ์
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับ จุฬาลงกรณ์ ได้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการให้ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 10 ทุนต่อปี โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี รวมทั้งสิ้น 50 คน ภายใต้โครงการทุนฯนี้ ผู้รับทุนจะมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์จุฬาลงกรณ์ และนักวิจัย สวทช. รวมทั้งได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าธรรมเนียมการศึกษา สนับสนุนการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็นนิสิตแรกเข้าศึกษาด้วยคุณวุฒิปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม หรือเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ
 2. เป็นนิสิตแรกเข้าศึกษาด้วยคุณวุฒิปริญญามหาบัณฑิต มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. มีคะแนนภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
  3.1 CU-TEP ≥ 67
  3.2 หรือ CU-TEP ≥ 60 แต่มีเงื่อนไขว่าต้องสอบผ่านตามข้อ 3.1 ภายใน 1 ปีการศึกษาหลังประกาศทุน
 1. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
การสนับสนุน
 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 3. ค่าเดินทางไปทำวิจัยต่างประเทศ
 4. ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย
 5. ค่านำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ
ขั้นตอนสมัครขอรับทุน
 1. ประกาศรับสมัครโครงการและนิสิตเพื่อรับทุน
 2. คัดเลือกโครงการและนิสิตเพื่อรับทุนโดยวิธีการสัมภาษณ์
 3. ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตรับทุน
ติดต่อโครงการ
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.–จุฬาลงกรณ์
โทร. 0 2218 3501 กด 87646 (รศ.ดร.ธิติ/จุฬา)
e-mail: thiti.b@chula.ac.th
หรือ 0 2564 7000 ต่อ 77225 (คุณสุรางค์ศรี/ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย สวทช.)
e-mail: surangsri.sri@nstda.or.th