มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.–มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับ มหาวิทยาลัยมหิดล (สวทช.-มม.) ได้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการให้ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 10 ทุนต่อปี ภายใต้โครงการทุนฯนี้ ผู้รับทุนจะมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลและนักวิจัย สวทช. รวมทั้งได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าธรรมเนียมการศึกษา สนับสนุนการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในระดับปริญญาตรี หรือ
 2. ได้รับเกียรตินิยมอันดับสองในระดับปริญญาตรีและอยู่ใน 10% แรกของชั้น โดยมีหนังสือรับรองจากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา หรือ
 3. มีผลการเรียนระดับปริญญาโทอยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ
 4. กรณีที่ไม่มีผลการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.25 ผู้สมัครต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
 5. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาโท และจะได้ลงนามสัญญาต่อเมื่อมีใบรับรองการจบการศึกษา
การสนับสนุน
 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 3. ค่าเดินทางไปทำวิจัยต่างประเทศ
 4. ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย
 5. ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนสมัครขอรับทุน
 1. ประกาศรับสมัครโครงการวิจัยร่วมระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยและนักวิจัย สวทช.
 2. คัดเลือกงานวิจัยผ่านการสัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัย สวทช.
 3. ประกาศรายชื่อหัวข้องานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก
 4. ประกาศรับสมัครนักศึกษาร่วมงานวิจัยวิทยานิพนธ์เพื่อรับทุน
 5. นักศึกษาที่ประสงค์รับทุนวางแผนการทำวิจัยร่วมกับที่ปรึกษา
 6. คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนโดยวิธีการสัมภาษณ์
 7. ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุน
ติดต่อโครงการ
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.-มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0 2849 4500 ext. 4260 (ขวัญใจ/มหิดล )
e-mail: kwanjai.thk@mahidol.edu
หรือ 0 2564 7000 ต่อ 1424 (คุณวารี/ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย สวทช.)
e-mail: wareew@nstda.or.th