มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.–มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับ มหาวิทยาลัยมหิดล (สวทช.-มม.) ได้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการให้ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 10 ทุนต่อปี ภายใต้โครงการทุนฯนี้ ผู้รับทุนจะมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลและนักวิจัย สวทช. รวมทั้งได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าธรรมเนียมการศึกษา สนับสนุนการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในระดับปริญญาตรี หรือ
  2. ได้รับเกียรตินิยมอันดับสองในระดับปริญญาตรีและอยู่ใน 10% แรกของชั้น โดยมีหนังสือรับรองจากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา หรือ
  3. มีผลการเรียนระดับปริญญาโทอยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ
  4. กรณีที่ไม่มีผลการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.25 ผู้สมัครต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
  5. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาโท และจะได้ลงนามสัญญาต่อเมื่อมีใบรับรองการจบการศึกษา
การสนับสนุน
  1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  3. ค่าเดินทางไปทำวิจัยต่างประเทศ
  4. ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย
  5. ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนสมัครขอรับทุน
อยู่ในระหว่างหารือ
ติดต่อโครงการ
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.-มหาวิทยลัยมหิดล
0 2564 7000 ต่อ 1458 (คุณอุไร/ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย สวทช.)
e-mail: Urai.Som@nstda.or.th