มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.–มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สวทช.-มจธ.) ได้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการให้ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 10 ทุนต่อปี โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี รวมทั้งสิ้น 50 คน ภายใต้โครงการทุนฯนี้ ผู้รับทุนจะมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์มจธ.และนักวิจัย สวทช. รวมทั้งได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าธรรมเนียมการศึกษา สนับสนุนการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในระดับปริญญาตรี หรือ
 2. ได้รับเกียรตินิยมอันดับสองในระดับปริญญาตรีและอยู่ใน 10% แรกของชั้น โดยมีหนังสือรับรองจากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา หรือ
 3. มีผลการเรียนระดับปริญญาโทอยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ
 4. กรณีที่ไม่มีผลการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.25 ผู้สมัครต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
 5. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาโท และจะได้ลงนามสัญญาต่อเมื่อมีใบรับรองการจบการศึกษา
การสนับสนุน

การสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา ประกอบด้วย

 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 3. ค่าเดินทางไปทำวิจัยต่างประเทศ
 4. ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย
ขั้นตอนสมัครขอรับทุน
 1. ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุน (ภาคเรียนที่ 1 เม.ย.-พ.ค., ภาคเรียนที่ 2 ก.ย.-ต.ค.)
 2. คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนโดยวิธีการสัมภาษณ์ (ภาคเรียนที่ 1 มิ.ย., ภาคเรียนที่ 2 พ.ย.)
 3. ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุน (ภาคเรียนที่ 1 มิ.ย., ภาคเรียนที่ 2 พ.ย.)
ติดต่อโครงการ
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต สวทช.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร. 0 2470 9746 (ดร.วรินทร/มจธ.)
e-mail : Warinthorn.son@kmutt.ac.th
หรือ 0 2564 7000 ต่อ 77225 (คุณสุรางค์ศรี/ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย สวทช.)
e-mail: surangsri.sri@nstda.or.th