มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.–มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ.และ สวทช. ได้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการให้ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 15 ทุนต่อปี และระดับปริญญาเอก จำนวน 10 ทุนต่อปี ภายใต้โครงการทุนฯนี้ ผู้รับทุนจะมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์มจพ.และนักวิจัย สวทช. รวมทั้งได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าธรรมเนียมการศึกษา สนับสนุนการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็นนักศึกษาแรกเข้าที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ในวันที่สมัคร
 2. ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อของหลักสูตรที่สมัครขอรับทุนและผ่านการสัมภาษณ์จากอาจารย์และนักวิจัยหัวหน้าโครงการ
การสนับสนุน

การสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา ประกอบด้วย

 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 3. ค่าเดินทางไปทำวิจัยต่างประเทศ
 4. ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย
 5. ค่านำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ
ขั้นตอนสมัครขอรับทุน
 1. ประกาศรายชื่อที่ปรึกษาและโครงการวิจัย (ภายใน 31 มี.ค. 2564)
 2. ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุน (ภายใน 30 เม.ย. 2564)
 3. นักศึกษาที่ประสงค์รับทุนวางแผนการทำวิจัยร่วมกับที่ปรึกษา (1-14 พ.ค.2564)
 4. คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนโดยวิธีการสัมภาษณ์ (ในช่วง 24-28 พ.ค. 2564)
 5. ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุน (ภายใน 15 มิ.ย. 2564)
ติดต่อโครงการ
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช.-มจพ.
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 2938 (ผศ.ดร.กรุณา/มจพ.)
e-mail: karuna.t@tggs.kmutnb.ac.th
หรือ 0 2564 7000 ต่อ 1462 (คุณนัทธมน/ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย สวทช.)
e-mail: nattamon.suw@nstda.or.th